Aktualności

Ruszyła kolejna edycja konkursu Biedronki na książkę dla dzieci

Jeśli przy­mie­rzasz się do napi­sa­nia swo­jej pierw­szej książ­ki dla dzie­ci, a nawet masz już bły­sko­tli­wy na nią pomysł, to teraz jest naj­lep­szy moment, żeby zacząć nad nią pra­co­wać. Jero­ni­mo Mar­tins – wła­ści­ciel sie­ci skle­pów Bie­dron­ka – ogło­sił czwar­tą edy­cję kon­kur­su „Piór­ko 2018”, w ramach któ­re­go zosta­ną przy­zna­ne dwie nagro­dy: jed­na dla auto­ra tek­stu, dru­ga dla ilu­stra­to­ra – każ­da o war­to­ści 100 tysię­cy zło­tych. Jest więc, o co powalczyć.

Orga­ni­zo­wa­ny już czwar­ty rok z rzę­du kon­kurs cie­szy się dużą popu­lar­no­ścią. Suma prac prze­sła­nych w poprzed­nich edy­cjach się­gnę­ła zawrot­nej licz­by 100 tysię­cy. Efek­tem są wyda­ne trzy wyjąt­ko­we ksią­żecz­ki – Sza­ry domek, Cór­ka baja­rza oraz Nie­ustra­szo­ny strach na wró­ble – któ­re dotych­czas sprze­da­ły się w łącz­nym nakła­dzie 116 tysię­cy egzemplarzy.

Kon­kurs „Piór­ko 2018. Nagro­da Bie­dron­ki za książ­kę dla dzie­ci” powstał z myślą o naj­młod­szych czy­tel­ni­kach, u któ­rych chcie­li­by­śmy zaszcze­pić bądź jesz­cze bar­dziej roz­wi­nąć miłość do czy­ta­nia. Zało­że­niem pro­jek­tu jest rów­nież poka­za­nie twór­czo­ści uta­len­to­wa­nych auto­rów oraz ilu­stra­to­rów, któ­rych dzie­ła nigdy nie były publi­ko­wa­ne, czy­ta­my we wstę­pie do regu­la­mi­nu konkursu.

Czwar­ta edy­cja kon­kur­su toczyć się będzie według spraw­dzo­nej dwu­eta­po­wej for­mu­ły. W pierw­szej czę­ści wyło­nio­na zosta­nie spo­śród nade­sła­nych prac naj­lep­sza książ­ka dla dzie­ci. Każ­dy z uczest­ni­ków może prze­słać do trzech tek­stów. Bra­ne będą pod uwa­gę będą tyl­ko pra­ce napi­sa­ne w języ­ku pol­skim o dłu­go­ści od 20 tysię­cy do 60 tysię­cy zna­ków. Książ­ki moż­na wysy­łać przez for­mu­larz na stro­nie orga­ni­za­to­ra do 20 mar­ca 2018 roku. W czerw­cu nato­miast wystar­tu­je etap dru­gi. Tym razem pole do popi­su zosta­nie odda­ne ilu­stra­to­rom, któ­rzy będą musie­li zapro­po­no­wać ilu­stra­cję okład­ko­wą oraz rysun­ki zdo­bią­ce zwy­cię­ską książkę.

Cze­ka nas zada­nie nie­ła­twe. Lau­re­atów wybie­ra­my z bar­dzo wie­lu pro­po­zy­cji. Na doda­tek zróż­ni­co­wa­nych nie tyl­ko tema­tycz­nie, lecz rów­nież for­mal­nie. Gdzie pro­za przy­go­do­wa rywa­li­zu­je z baśnia­mi, podróż­ni­cza kon­ku­ru­je z baj­ka­mi, a fan­ta­sy wal­czy z nar­ra­cją oby­cza­jo­wą. Oczy­wi­ście każ­dy z juro­rów ma swo­je pre­fe­ren­cje, toteż lau­re­ata zawsze wyła­nia­li­śmy po dłu­gich nara­dach i – jak mnie­mam – tym razem będzie podob­nie, powie­dzia­ła Agen­cji Infor­ma­cyj­nej człon­ki­ni jury i autor­ka lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej Rena­ta Piątkowska.

Poza nagro­dą finan­so­wą, któ­rą dosta­ją zarów­no autor wybra­ne­go przez jury tek­stu jak i zwy­cię­ski ilu­stra­tor, pod­pi­sa­na zosta­nie mię­dzy stro­na­mi umo­wa o wyda­niu książ­ki i zato­wa­ro­wa­niu jej w skle­pach sie­ci Bie­dron­ka w nakła­dzie kil­ku­dzie­się­ciu tysię­cy egzem­pla­rzy. Kon­kurs jest skie­ro­wa­ny do osób, któ­rych pra­ce nigdy wcze­śniej nie były publi­ko­wa­ne w dru­kach lub wydaw­nic­twach ozna­czo­nych nume­ra­mi ISBN lub ISSN, czy­li mówiąc krót­ko do debiutantów.

Szcze­gó­ły kon­kur­su znaj­dzie­cie na stro­nie: http://piorko2018.biedronka.pl/

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy