Aktualności

Obniżony VAT na książki elektroniczne może w Polsce obowiązywać już od 1 kwietnia

Mówi się o tym już od wie­lu lat, pro­jek­ty prze­szły przez wie­le insty­tu­cji. W ostat­nich mie­sią­cach usta­wa o ujed­no­li­co­nym podat­ku VAT na książ­ki i pra­sę elek­tro­nicz­ną zosta­ła zaapro­bo­wa­na przez radę mini­strów finan­sów państw Unii Euro­pej­skiej. W wyni­ku tego każ­dy kraj człon­kow­ski może obni­żyć VAT na ebo­oki wedle wła­sne­go uzna­nia, nawet do zera. Pol­scy poli­ty­cy byli też od jakie­goś cza­su przy­chyl­ni pomy­sło­wi, a 9 listo­pa­da został ofi­cjal­nie opu­bli­ko­wa­ny pro­jekt zmian w dotych­czas funk­cjo­nu­ją­cej ustawie.

Pro­jekt regu­lu­je wyso­kość podat­ku VAT dla całe­go sze­re­gu pro­duk­tów i usług. Dla nas naj­bar­dziej inte­re­su­ją­cy jest arty­kuł 4 ustę­py 1 i 2. To wła­śnie tych kil­ka lini­jek usta­na­wia nowe staw­ki dla ksią­żek i pra­sy elek­tro­nicz­nej. Dotych­czas VAT na te pro­duk­ty, trak­to­wa­ne jak usłu­gi, wyno­sił 23%. Teraz zosta­nie obni­żo­ny do 5% dla ksią­żek i 8% dla pra­sy. Naj­lep­sze w tym wszyst­kim jest to, że zmia­ny mogą zostać wpro­wa­dzo­ne w życie już 1 kwietnia.

Art. 4.
1. W okre­sie od dnia 1 kwiet­nia 2019 r. do dnia 31 grud­nia 2019 r. sto­su­je się staw­kę podat­ku w wyso­ko­ści 5% w odnie­sie­niu do: 
1) ksią­żek, gazet, obraz­ków i pozo­sta­łych wyro­bów prze­my­słu poli­gra­ficz­ne­go, dru­ko­wa­nych; manu­skryp­tów, maszy­no­pi­sów i pla­nów (CN ex 49) – wyłącz­nie towa­rów obję­tych nastę­pu­ją­cy­mi CN: 
a) książ­ki, bro­szu­ry, ulot­ki i podob­ne mate­ria­ły, dru­ko­wa­ne, nawet w poje­dyn­czych arku­szach (CN 4901), 
b) książ­ki dla dzie­ci, obraz­ko­we, do ryso­wa­nia lub kolo­ro­wa­nia (CN 4903), 
c) nuty dru­ko­wa­ne lub w ręko­pi­sie, nawet ilu­stro­wa­ne lub opra­wio­ne (CN 4904), 
d) mapy i mapy hydro­gra­ficz­ne lub podob­ne mapy wszel­kich rodza­jów, włą­cza­jąc atla­sy, mapy ścien­ne, pla­ny topo­gra­ficz­ne i glo­bu­sy, dru­ko­wa­ne (CN 4905); 
2) publi­ka­cji w for­mie elek­tro­nicz­nej zawie­ra­ją­cych tre­ści, o któ­rych mowa w pkt 1. 
2. W okre­sie od dnia 1 kwiet­nia 2019 r. do dnia 31 grud­nia 2019 r. sto­su­je się staw­kę podat­ku w wyso­ko­ści 8% w odnie­sie­niu do: 
1) gazet, dzien­ni­ków i cza­so­pism, nawet ilu­stro­wa­nych lub zawie­ra­ją­cych mate­ria­ły rekla­mo­we – z wyłą­cze­niem mate­ria­łów, któ­re w cało­ści lub w prze­wa­ża­ją­cej mie­rze słu­żą celom rekla­mo­wym (CN 4902); 
2) publi­ka­cji w for­mie elek­tro­nicz­nej zawie­ra­ją­cych tre­ści, o któ­rych mowa w pkt 1.

Przy­po­mi­na­my jed­nak, że to dopie­ro pro­jekt, któ­ry musi zostać zatwier­dzo­ny przez kolej­ne szcze­ble wła­dzy usta­wo­daw­czej. W naj­bliż­szym cza­sie odby­wać się będą kon­sul­ta­cje publicz­ne, a po tym jak poszcze­gól­ne resor­ty doj­dą do poro­zu­mie­nia, pro­jekt tra­fi do sej­mu. Jesz­cze dłu­ga dro­ga, ale powin­no być dobrze.

Obni­żo­ny poda­tek VAT oczy­wi­ście wca­le nie musi ozna­czać dużych zmian w osta­tecz­nych cenach publi­ka­cji elek­tro­nicz­nych. Wszyst­ko będzie w koń­co­wym roz­ra­chun­ku zale­żeć od wydaw­ców i dys­try­bu­to­rów. Ci jed­nak, miej­my nadzie­ję, nie będą chcie­li nara­żać się na słusz­ny gniew czy­tel­ni­ków. Z zain­te­re­so­wa­niem śle­dzi­my roz­wój wypadków.

źró­dło: https://legislacja.rcl.gov.pl

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy