Aktualności Ekranizacje

Czy Netflix splagiatował prace Shawna Cossa? Artysta oskarża twórców Wiedźmina. Rodowodu krwi

Wiedź­min. Rodo­wód krwi” nie ma dobrej pra­sy. Serial nie tyl­ko zbie­ra fatal­ne recen­zje, ale spo­tkał się wła­śnie z poważ­nym oskar­że­niem. Gra­fik Shawn Coss twier­dzi, że pra­ce widocz­ne w jed­nej ze scen są jego autor­stwa i zosta­ły wyko­rzy­sta­ne bez zezwolenia.

Ostat­nie dni są dość cięż­kie dla eki­py odpo­wia­da­ją­cej za „Wiedź­mi­na” – szcze­gól­nie za spin-off „Wiedź­min. Rodo­wód krwi”, któ­re­go show­run­ne­ra­mi są Dec­lan de Bar­ra oraz Lau­ren Schmidt His­srich. Pisa­li­śmy nie­daw­no o fatal­nych wyni­kach pro­duk­cji, a naszą opi­nię o samym seria­lu znaj­dzie­cie w tek­ście „Bra­wu­ro­we bal­la­dy i sabo­taż sce­na­rzy­stów”. Teraz jed­nak do fatal­nych ocen doszedł pro­blem zupeł­nie innej natury.

Naj­wy­raź­niej nowy serial „Wiedź­mi­na” zawie­ra moje gra­fi­ki… bez mojej zgo­dy – napi­sał Shawn Coss, zamiesz­cza­jąc kadr z „Rodo­wo­du Krwi”. Potem roz­wi­nął temat: – Jestem pewien, że zna­leź­li arty­stę, któ­ry wyko­rzy­stał moje pro­jek­ty jako wła­sne, więc serial mógł nawet nie mieć świa­do­mo­ści, ale to wciąż bar­dzo nie­for­tun­ne, bio­rąc pod uwa­gę, jak bar­dzo zawsze chcia­łem być zaan­ga­żo­wa­ny w fil­my.

>

Użyt­kow­nicz­ka Twit­te­ra @zuzoomi (Debs) wyko­na­ła zesta­wie­nie prac Shaw­na Cos­sa z ilu­stra­cja­mi wyko­rzy­sta­ny­mi w seria­lu „Wiedź­min. Rodo­wód Krwi”.

>–

Nadal jestem zdu­mio­na, dla­cze­go duże kor­po­ra­cje takie jak Net­flix pla­gia­tu­ją pra­ce innych arty­stów takich jak Shawn Coss, kie­dy serial Wiedź­min może się inspi­ro­wać całym mnó­stwem potwo­rów z gier i lite­ra­tu­ry – sko­men­to­wa­ła Debs, gdy zabra­kło odze­wu ze stro­ny Netfliksa.

>

Twór­cy seria­lu ani Net­flix póki co nie odnie­śli się do tego oskar­że­nia. Nie jest to nato­miast pierw­szy pro­blem z pra­wa­mi autor­ski­mi w przy­pad­ku „Wiedź­mi­na”. Wcze­śniej pre­ten­sje do twór­ców miał David French, tłu­macz więk­szo­ści ksią­żek Andrze­ja Sap­kow­skie­go na język angielski.

Krę­cąc serial, korzy­sta­no z mojej pra­cy, ale ani sło­wem o tym nie wspo­mnia­no. Owszem, naj­wyż­szym kunsz­tem tłu­ma­czy jest to, by nasza pra­ca dla czy­tel­ni­ka była nie­wi­docz­na, ale to już pew­na prze­sa­da – komen­to­wał David French w roz­mo­wie ze Spidersweb.pl.  – Nikt z Net­fli­xa, ze stro­ny pro­du­cen­tów ame­ry­kań­skich ani kopro­du­cen­tów pol­skich nie skon­tak­to­wał się ze mną. Ja sam ode­zwa­łem się do Toma­sza Bagiń­skie­go z Pla­ti­ge Ima­ge z proś­bą o skon­tak­to­wa­nie mnie z Lau­ren Schmidt, czy­li show­run­ner­ką seria­lu. Po wymia­nie kil­ku maili nic takie­go się jed­nak nie zadzia­ło. Zamiast tego sama Schmidt poka­zy­wa­ła w mediach spo­łecz­no­ścio­wych zdję­cia, jak czy­ta i korzy­sta z ksią­żek Andrze­ja Sap­kow­skie­go w moim tłu­ma­cze­niu pod­czas prac nad serialem.

David French prze­ło­żył na język angiel­ski „Czas pogar­dy” (Time of Con­tempt), „Chrzest ognia” (Bap­tism of Fire), „Miecz prze­zna­cze­nia” (Sword of Desti­ny), Wie­żę Jaskół­ki (The Tower of the Swal­low), „Panią Jezio­ra” (The Lady of the Lake) oraz „Sezon burz” (Season of Storms). Wcze­śniej „Ostat­nie życze­nie” oraz „Miecz prze­zna­cze­nia” prze­tłu­ma­czy­ła na język angiel­ski Danu­sia Stok, ale mate­ria­ły w mediach spo­łecz­no­ścio­wych jasno poka­zy­wa­ły, że Lau­ren Schmidt His­srich korzy­sta­ła z prze­kła­dów Davi­da Frencha.

Tłu­macz doma­gał się umiesz­cze­nia w seria­lu podzię­ko­wań pod­kre­śla­ją­cych, że adap­ta­cja opie­ra się na jego tek­ście, wymie­nie­nia go w mate­ria­łach pro­mo­cyj­nych (m.in. w bazie IMDb.com) oraz odszkodowania.

Nie wia­do­mo, jaki dokład­nie był finał spra­wy, ale jed­no jest pew­no: nazwi­sko Davi­da Fren­cha poja­wi­ło się w napi­sach. Na zakoń­cze­nie odcin­ka „Począ­tek koń­ca” (będą­ce­go adap­ta­cją „Mniej­sze­go zła” z tomu „Ostat­nie życze­nie”) widzi­my komu­ni­kat: „English trans­la­tion of the book series ‘The Wit­cher’ by David French and Danu­sia Stok”.

Czy Shawn Coss tak­że osią­gnie poro­zu­mie­nie z Netfliksem?

Pre­mie­ra „Wiedź­mi­na. Rodo­wo­du krwi” mia­ła miej­sce 25 grud­nia 2022 roku. Show­ru­nen­ra­mi są Dec­lan De Bar­ra i Lau­ren Schmidt His­srich. Obsa­da: Sophia Brown (Éile/Skowronek), Lau­ren­ce O’Fuarain (Fjall), Michel­le Yeoh (Scían), Fran­ce­sca Mills (Mel­dof), Liz­zie Annis (Zaca­ré), Zach Wyatt (Syn­dril), Huw Novel­li (Callan/Brat Śmierć), Mir­ren Mack (Mer­wyn), Len­ny Hen­ry (Balor), Jacob Col­lins-Levy (Ere­din), Amy Mur­ray (Fen­rick), Min­nie Dri­ver (Sean­chaí) , Samu­el Blen­kin (Avallac’h), Ella Schrey-Yeats (Ith­lin­ne), Joey Batey (Jaskier).

Anna Tess Gołębiowska


Rekla­ma

Skar­pet­ki tak wygod­ne, że nosił­by je hob­bit! Zaj­rzyj­cie na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy