Aktualności

Książki za 9,90 zł w Biedronkach na koniec roku

Od 27.12.2021 znaj­dzie­cie w Bie­dron­kach bar­dzo dużo pozy­cji książ­ko­wych za 9,90 zł. Kate­go­rie to bele­try­sty­ka, porad­ni­ki oraz lite­ra­tu­ra fak­tu. Znaj­dzie­cie takich auto­rów jak Ste­phen Mey­er, Mag­da Sta­chu­la, Alek Rogo­ziń­ski, Lee Child, Tess Ger­rit­sen, Remi­giusz Mróz oraz inni. Poni­żej znaj­dzie­cie infor­ma­cję o czę­ści tytu­łów któ­re znaj­dzie­cie. Będzie ich dużo więcej.


Jedy­ne w swo­im rodza­ju puz­zle Mumin­ki! Znaj­dzie­cie je tyl­ko na Molom.pl


 

 


Szu­kasz faj­nych skar­pe­tek z moty­wa­mi ksią­żek? Zaj­rzyj na Molom.pl!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy