Aktualności

Dwa miliony młodych czytelników zostało obdarowanych w ramach projektu Mała książka – wielki człowiek

Roz­po­czę­ta w 2017 akcja „Mała książ­ka – wiel­ki czło­wiek” weszła zeszłej jesie­ni w trze­cią fazę. Spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ny­mi wypraw­ka­mi czy­tel­ni­czy­mi, skła­da­ją­cy­mi się z anto­lo­gii tek­stów wybit­nych pol­skich auto­rów oraz bro­szur z pora­da­mi dla rodzi­ców i opie­ku­nów, jak zachę­cać pocie­chy do spę­dza­nia cza­su przy lek­tu­rze, obda­ro­wa­nych zosta­ło już dwa milio­ny maluchów.

Wie­rzy­my, że „czy­tel­nic­two” zaczy­na się od koły­ski, na dłu­go przed dniem, w któ­rym dziec­ko zacznie samo­dziel­nie skła­dać lite­ry. Dobrze dobra­ne książ­ki roz­wi­ja­ją jego umysł i emo­cje, kształ­tu­ją kom­pe­ten­cje języ­ko­we, zako­rze­nia­ją w kul­tu­rze i roz­bu­dza­ją wyobraź­nię, tłu­ma­czą pomy­sło­daw­cy kampanii.

Stąd wła­śnie od 2017 na oddzia­łach położ­ni­czych roz­da­wa­ne były świe­żo upie­czo­nym rodzi­com pakie­ty czy­tel­ni­cze. Każ­dy z nich zawie­rał boga­to ilu­stro­wa­ny zbiór wier­szy dla dzie­ci autor­stwa wybit­nych pol­skich poetów (m.in. Jana Brze­chwy, Julia­na Tuwi­ma, Wan­dy Cho­tom­skiej, Joan­ny Papu­ziń­skiej) i bro­szu­ra uka­zu­ją­ca nie­oce­nio­ną rolę ksią­żek w roz­wo­ju dziecka.

W 2018 ruszył etap skie­ro­wa­ny do trzy­lat­ków i ich rodzi­ców. Jego celem było wypra­co­wa­nie nawy­ku wspól­ne­go odwie­dza­nia biblio­tek i czy­ta­nia ksią­żek. Zain­te­re­so­wa­ni wzię­ciem udzia­łu otrzy­my­wa­li w pre­zen­cie książ­kę Pierw­sze wier­sze dla… oraz Kar­tę Małe­go Czy­tel­ni­ka, słu­żą­cą do zbie­ra­nia spe­cjal­nych nakle­jek, któ­re wymie­nić moż­na było póź­niej na nagro­dy. Dla rodzi­ców przy­go­to­wa­na zosta­ła zaś bro­szu­ra o korzy­ściach wypły­wa­ją­cych z codzien­ne­go czy­ta­nia dziec­ku i odwie­dza­nia z nim biblioteki.

Dzię­ki akcji dziec­ko pozna waż­ne miej­sce na czy­tel­ni­czej mapie dzie­ciń­stwa (biblio­te­kę) i zosta­nie peł­no­praw­nym uczest­ni­kiem życia kul­tu­ral­ne­go, infor­mo­wa­li organizatorzy.

Trze­cia faza akcji „Mała książ­ka – wiel­ki czło­wiek” roz­po­czę­ła się jesie­nią 2020. Przy­go­to­wa­na zosta­ła z myślą o pierw­szo­kla­si­stach. Dzie­ciom roz­po­czy­na­ją­cym edu­ka­cję w szko­łach pod­sta­wo­wych spre­zen­to­wa­ne zosta­ły spe­cjal­ne ksią­żecz­ki uatrak­cyj­nia­ją­ce naukę czytania.

Od roz­po­czę­cia akcji, w ramach trzech eta­pów, roz­da­no malu­chom już dwa milio­ny wypra­wek czytelniczych.

Kam­pa­nia Insty­tu­tu Książ­ki „Mała książ­ka – wiel­ki czło­wiek” reali­zo­wa­na jest ze środ­ków Mini­ster­stwa Kul­tu­ry, Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go i Spor­tu pod hono­ro­wym patro­na­tem Mini­ster­stwa Edu­ka­cji i Nauki oraz Rzecz­ni­ka Praw Dziecka.

źró­dło insty­tut ksiazki

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy