Sprawdzasz tag

Mała książka – wielki człowiek

Aktualności

Dwa miliony młodych czytelników zostało obdarowanych w ramach projektu Mała książka – wielki człowiek

Roz­po­czę­ta w 2017 akcja „Mała książ­ka – wiel­ki czło­wiek” weszła zeszłej jesie­ni w trze­cią fazę. Spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ny­mi wypraw­ka­mi czy­tel­ni­czy­mi, skła­da­ją­cy­mi się z anto­lo­gii tek­stów wybit­nych pol­skich auto­rów oraz bro­szur z pora­da­mi dla rodzi­ców i opie­ku­nów, jak zachę­cać pocie­chy do spę­dza­nia cza­su przy lek­tu­rze, obda­ro­wa­nych zosta­ło już dwa milio­ny malu­chów. Czy­taj dalej

-->