Sprawdzasz tag

instytut książki

Aktualności

Dwa miliony młodych czytelników zostało obdarowanych w ramach projektu Mała książka – wielki człowiek

Roz­po­czę­ta w 2017 akcja „Mała książ­ka – wiel­ki czło­wiek” weszła zeszłej jesie­ni w trze­cią fazę. Spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ny­mi wypraw­ka­mi czy­tel­ni­czy­mi, skła­da­ją­cy­mi się z anto­lo­gii tek­stów wybit­nych pol­skich auto­rów oraz bro­szur z pora­da­mi dla rodzi­ców i opie­ku­nów, jak zachę­cać pocie­chy do spę­dza­nia cza­su przy lek­tu­rze, obda­ro­wa­nych zosta­ło już dwa milio­ny malu­chów. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Instytut Książki raportuje zahamowanie dynamiki wzrostu liczby Dyskusyjnych Klubów Książki

Pro­gram Dys­ku­syj­ne Klu­by Książ­ki reali­zo­wa­ny jest przez Insty­tut Książ­ki we współ­pra­cy z pol­ski­mi biblio­te­ka­mi publicz­ny­mi od 2007. W ramach akcji, któ­rej celem jest pro­mo­cja czy­tel­nic­twa, zachę­ca się czy­tel­ni­ków do regu­lar­nych spo­tkań w gro­nie podob­nych sobie moli książ­ko­wych i tocze­nia roz­mów o lite­ra­tu­rze. Rok rocz­nie licz­ba klu­bów sta­le rośnie. 2020 wypa­da jed­nak bla­do na tle wcze­śniej­szych lat. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Wyprawki Czytelnicze dla pierwszoklasistów. Prezent od Instytutu Książki

Wszy­scy ucznio­wie pierw­szych klas szkół pod­sta­wo­wych mają otrzy­mać od Insty­tu­tu Książ­ki Wypraw­ki Czy­tel­ni­cze. To jed­no z naj­więk­szych tego typu przed­się­wzięć na świecie.

Na Wypraw­kę Czy­tel­ni­czą skła­da­ją się książ­ka „Pierw­sze abe­ca­dło” oraz bro­szu­ra infor­ma­cyj­na „Książ­ką połą­cze­ni, czy­li uczy­my się czy­tać razem”. Ta dru­ga skie­ro­wa­na jest do opie­ku­nów, jest jed­no­cze­śnie porad­ni­kiem, jak i zbio­rem pomy­słów na to, jak zachę­cić dzie­ci do czy­ta­nia. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Instytut Książki chciał wykreślić z publikacji promującej Polskę niepasujących mu autorów

Przy oka­zji róż­nych zagra­nicz­nych tar­gów lite­rac­kich Insty­tut Książ­ki wycho­dzi z ini­cja­ty­wa­mi, któ­re mia­ły­by wypro­mo­wać Pol­skę, poka­zać nasz kraj w jak naj­lep­szym świe­tle, przy­bli­żyć poten­cjal­nym part­ne­rom naszą kul­tu­rę. Jed­nym z ostat­nich pro­jek­tów była publi­ka­cja opo­wia­da­ją­ca lite­rac­kim języ­kiem o wszel­kich naszych zale­tach, wszyst­kim tym, czym war­to by się było pochwa­lić. Osta­tecz­nie jed­nak pomysł upadł – Insty­tut Książ­ki nie doga­dał się z autor­ką, co wię­cej, za bar­dzo chciał inge­ro­wać w jej tekst, co nie­bez­piecz­nie zaczę­ło ocie­rać się o cen­zu­rę. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Instytut Książki znów myli nazwiska pisarzy

Dobra zmia­na w Insty­tu­cie Książ­ki przy­no­si kolej­ne efek­ty”, sko­men­to­wał Jacek Deh­nel. Oka­za­ło się, że pol­ski Insty­tut Książ­ki przy­go­to­wał zakład­ki z Zofią Nał­kow­ską… tyle że pod­pi­sał ją jako “Naukow­ska”. Zakład­ki są czę­ścią akcji pro­mo­cyj­nej kla­sy­ków lite­ra­tu­ry pol­skiej, ale naj­wy­raź­niej to przed­sta­wi­cie­le insty­tu­tu powin­ni się douczyć. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Kompromitacja polskiego Instytutu Książki – ciąg dalszy!

Na face­bo­oko­wej stro­nie Insty­tu­tu Książ­ki poja­wi­ło się oświad­cze­nie będą­ce reak­cją na tekst Mag­da­le­ny Dębow­skiej, o któ­rym pisa­łem tutaj. Oświad­cze­nie nie­ste­ty pozo­sta­wia do życze­nia rów­nie wie­le co skry­ty­ko­wa­ne wystą­pie­nia. Bra­ku­je nawet pod­pi­su, poja­wia się tyl­ko enig­ma­tycz­na “Dyrek­cja Insty­tu­tu Książ­ki”. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Kompromitacja polskiego Instytutu Książki w Londynie?

Mag­da­le­na Dębow­ska, agent­ka lite­rac­ka, zapo­zna­ła się z mate­ria­ła­mi zapre­zen­to­wa­ny­mi w imie­niu Insty­tu­tu Książ­ki przez wice­dy­rek­to­ra tej insty­tu­cji Krzysz­to­fa Koeh­le­ra oraz Andrze­ja Zyska  (wydaw­cę i byłe­go pra­co­daw­cę Dariu­sza Jawor­skie­go, czy­li obec­ne­go dyrek­to­ra IK) w ramach “Mar­ket Focus” w Lon­dy­nie. Jest to spo­tka­nie poprze­dza­ją­ce Tar­gi Książ­ki w Lon­dy­nie, któ­re odbę­dą się w mar­cu 2017. Dębow­ska, podob­nie jak część śro­do­wi­ska lite­rac­ko-wydaw­ni­cze­go, jest zaże­no­wa­na pozio­mem wystąpień.

Czy­taj dalej

-->