Aktualności

Instytut Książki raportuje zahamowanie dynamiki wzrostu liczby Dyskusyjnych Klubów Książki

Pro­gram Dys­ku­syj­ne Klu­by Książ­ki reali­zo­wa­ny jest przez Insty­tut Książ­ki we współ­pra­cy z pol­ski­mi biblio­te­ka­mi publicz­ny­mi od 2007. W ramach akcji, któ­rej celem jest pro­mo­cja czy­tel­nic­twa, zachę­ca się czy­tel­ni­ków do regu­lar­nych spo­tkań w gro­nie podob­nych sobie moli książ­ko­wych i tocze­nia roz­mów o lite­ra­tu­rze. Rok rocz­nie licz­ba klu­bów sta­le rośnie. 2020 wypa­da jed­nak bla­do na tle wcze­śniej­szych lat.

W 2018 w Pol­sce funk­cjo­no­wa­ło 1685 klu­bów, czy­li o 72 wię­cej niż w 2017. W 2019 było ich już 1768. W zeszłym roku licz­ba klu­bów wzro­sła zale­d­wie o 2.

Przy­czy­ną zaha­mo­wa­nia dyna­mi­ki wzro­stu licz­by klu­bów dzia­ła­ją­cych w sie­ci DKK jest bez wąt­pie­nia panu­ją­ca pan­de­mia, któ­ra z jed­nej stro­ny spo­wo­do­wa­ła, że rza­dziej powsta­wa­ły nowe klu­by, z dru­giej zmu­si­ła część dotych­czas dzia­ła­ją­cych klu­bów do zawie­sze­nia bądź zamknię­cia dzia­łal­no­ści, tłu­ma­czy Insty­tut Książki.

Wśród 1770 obec­nie dzia­ła­ją­cych klu­bów 609 prze­zna­czo­nych jest dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Klu­by dzia­ła­ją przy biblio­te­kach publicz­nych wszyst­kich stop­ni, biblio­te­kach szkol­nych, para­fial­nych i domach kul­tu­ry w gmi­nach wiej­skich, wiej­sko-miej­skich i w mia­stach. Według infor­ma­cji udo­stęp­nio­nych przez Insty­tut Książ­ki poza zwy­cza­jo­wy­mi spo­tka­nia­mi w zeszłym roku odby­ły się 463 spo­tka­nia autor­skie, część pro­wa­dzo­na była w tra­dy­cyj­nej for­mie, część online.

Insty­tut Książ­ki zamie­rza w bie­żą­cym roku prze­zna­czyć 1,8 milio­na zło­tych na wspar­cie dzia­ła­nia Dys­ku­syj­nych Klu­bów Książ­ki. Dofi­nan­so­wa­nie otrzy­ma 18 biblio­tek wojewódzkich.

źró­dło: insty­tut książki

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy