Aktualności

Audiobooki Marka Krajewskiego oraz konkurs PocketBooka na 7. urodziny Woblinka

Dokład­nie 6 grud­nia 2010 roku powsta­ła jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych księ­gar­ni ksią­żek elek­tro­nicz­nych w Pol­sce. Woblink od 7 lat nie tyl­ko dostar­cza i kon­wer­tu­je e‑booki, ale też aktyw­nie pro­mu­je czy­tel­nic­two, współ­or­ga­ni­zu­jąc takie akcje jak Czy­taj PL czy Świę­to E‑papieru. W tym roku wła­śnie z oka­zji swo­ich uro­dzin Woblink roz­po­czął publi­ka­cję audio­bo­oków wła­snej pro­duk­cji. Na pierw­szy ogień poszły dwa tomu best­sel­le­ro­we­go „Moc­ka” autor­stwa Mar­ka Kra­jew­skie­go. Nie mogło też zabrak­nąć kon­kur­su, w któ­rym moż­na wygrać czyt­ni­ki e‑booków mar­ki PocketBook!

Najnowsze audiobooki o przygodach Mocka!

Marek Kra­jew­ski jest naj­po­pu­lar­niej­szym pol­skim pisa­rzem kry­mi­na­łów retro. Ba! Uwa­ża­ny jest w naszym kra­ju za ojca chrzest­ne­go tego gatun­ku. To on zapo­cząt­ko­wał na nie­go modę w 1997 roku, publi­ku­jąc słyn­ne „Śmierć w Bre­slau”. Do fascy­na­cji auto­rem przy­zna­ją się nawet jego lite­rac­cy kon­ku­ren­ci, jak np. Kata­rzy­na Bon­da.

Eber­hard Mock jest naj­po­pu­lar­niej­szym boha­te­rem lite­rac­kim M. Kra­jew­skie­go. Przy­go­dy tego cynicz­ne­go, bru­tal­ne­go i pry­wat­nie nie­szczę­śli­we­go śled­cze­go zosta­ły prze­tłu­ma­czo­ne na ponad 20 języ­ków (nie­zwy­kle korzyst­nie o serii pisał m.in. New York Times). Recen­zen­ci czę­sto pod­kre­śla­ją, jak bar­dzo mrocz­ne i tur­pi­stycz­ne są to histo­rie. Dość powie­dzieć, że Mock w swo­jej karie­rze zaj­mo­wał się spra­wą mor­der­ców, któ­rzy zamu­ro­wy­wa­li żyw­cem swo­je ofia­ry, zosta­wia­li w ich trze­wiach żywe skor­pio­ny czy pory­wa­li je z odle­głe­go kra­ju, by pro­wa­dzić na nich nie­ludz­kie eks­pe­ry­men­ty. Pro­wa­dził śledz­twa w Bre­slau zarów­no, gdy do wła­dzy docho­dzi­li nazi­ści, jak i w cza­sie, gdy w jego obrę­bie toczy­ły się już wal­ki z Armią Czerwoną.

Marek Kra­jew­ski prze­rwał pisa­nie przy­gód o tym słyn­nym funk­cjo­na­riu­szu poli­cji na ponad 7 lat, by powró­cić do nich w tym i poprzed­nim roku powie­ścia­mi „Mock” i „Mock. Ludz­kie zoo”. Uka­zu­ją one, jakie prze­ra­ża­ją­ce zbrod­nie spra­wia­ły, że Mock, wal­cząc z potwo­ra­mi, sam zaczął posu­wać się do czy­nów moral­nie wąt­pli­wych. Czy­nów, któ­re póź­niej sta­wa­ły się jego sta­łą praktyką.

Fani osza­le­li z zachwy­tu, sprze­daż nowych przy­gód Moc­ka pobi­ja­ła kolej­ne rekor­dy. A wła­śnie teraz Woblink wypu­ścił oba tomy w swo­jej pro­duk­cji audio­bo­oko­wej. Powie­ści czy­ta naj­po­pu­lar­niej­szy pol­ski lek­tur, Krzysz­tof Gosz­ty­ła, któ­ry tak­że nie szczę­dzi kom­ple­men­tów książ­kom Mar­ka Krajewskiego.

Konkurs urodzinowo-świąteczny z PocketBookiem

Tak­że z oka­zji swo­ich uro­dzin Woblink wraz z Pocket­Bo­okiem przy­go­to­wa­li kon­kurs, w któ­rym moż­na wygrać czyt­nik… na świą­tecz­ny pre­zent dla bli­skiej Wam oso­by! Jedy­ne co musi­cie zro­bić to opi­sać śmiesz­ną, wzru­sza­ją­cą lub po pro­stu cie­ka­wą świą­tecz­ną histo­rię zwią­za­ną z oso­bą, któ­ra ma zostać nagro­dzo­na, a następ­nie prze­sła­nie jej na maila konkurs.woblink@gmail.com .

Do wygra­nia:

  1. Miej­sce: Pocket­bo­ok Touch HD 2 + bon 150zł na zaku­py w Woblinku,
  2. Miej­sce: Pocket­bo­ok Touch Lux 3 Mat­te Gold + bon 100zł na zaku­py w Woblinku,
  3. Miej­sce: Pocket­bo­ok Basic Lux + bon 50 zł na zaku­py w Woblinku.

Ogło­sze­nie wyni­ków nastą­pi 14 grud­nia na fanap­ge­’u księ­gar­ni. Regu­la­min kon­kur­su dostęp­ny na TEJ  stronie.

To jesz­cze nie wszyst­ko! Woblink zapo­wia­da kolej­ne nie­spo­dzian­ki w naj­bliż­szych tygo­dniach, m.in. pre­mie­ry kolej­nych audio­bo­oko­wych produkcji.

Arty­kuł sponsorowany

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy