Aktualności

Nominowani do Bestsellerów Empiku 2020

Finał naj­więk­sze­go w Pol­sce ple­bi­scy­tu kul­tu­ral­ne­go – Best­sel­le­rów Empi­ku – odbę­dzie się za nie­ca­ły mie­siąc. Już 9 lute­go pozna­my twór­ców, któ­rych dzie­ła lite­rac­kie, muzycz­ne i fil­mo­we wzbu­dzi­ły w 2020 naj­więk­szą cie­ka­wość odbior­ców, inspi­ro­wa­ły i wywo­ły­wa­ły naj­go­ręt­sze dys­ku­sje. Dziś dzie­li­my się z wami lista­mi nomi­no­wa­nych w poszcze­gól­nych kategoriach.

Śmia­ło moż­na powie­dzieć, że Best­sel­le­ry Empi­ku to jed­no z naj­gło­śniej­szych wyda­rzeń kul­tu­ral­nych w Pol­sce. Gło­sy w ple­bi­scy­cie odda­ją sami klien­ci poprzez zaku­py w salo­nach sie­ci Empik lub w skle­pie inter­ne­to­wym empik.com. Orga­ni­za­to­rzy poda­ją, że w zeszło­rocz­nej edy­cji naj­po­pu­lar­niej­sze tytu­ły lite­rac­kie, fil­mo­we i muzycz­ne wybra­ne zosta­ły przy udzia­le bli­sko 40 milio­nów ludzi.

Best­sel­le­ry Empi­ku za rok 2020 przy­zna­ne zosta­ną twór­com w dzie­się­ciu róż­nych kate­go­riach, z cze­go pięć doty­czy lite­ra­tu­ry. Poni­żej pre­zen­tu­je­my listy nomi­no­wa­nych do sta­tu­etek w kate­go­riach książ­ko­wych. Oto tytu­ły, któ­re cie­szy­ły się w minio­nym roku naj­więk­szym wzię­ciem w salo­nach Empik i na empik.com:

Lite­ra­tu­ra piękna

Czu­ły nar­ra­tor, Olga Tokar­czuk, Wydaw­nic­two Literackie
Gru­be wió­ry, Rafał Pacześ, Agora
Podróż Cil­ki, Heather Mor­ris, Wydaw­nic­two Marginesy
Położ­na z Auschwitz, Mag­da Kne­dler, Mando
Powrót z Bam­bu­ko, Kata­rzy­na Nosow­ska, Wiel­ka Litera

 

Lite­ra­tu­ra obyczajowa

Bal­la­da pta­ków i węży, Suzan­ne Col­lins, Media Rodzina
Gwiaz­dor, Piotr C., Novae Res
Sio­stra Słoń­ca. Sie­dem sióstr, Lucin­da Riley, Wydaw­nic­two Albatros
Tajem­ni­ce hote­li Duba­ju, Mar­cin Mar­gie­lew­ski, Pró­szyń­ski Media
To tyl­ko przy­ja­ciel, Abby Jime­nez, Wydaw­nic­two Muza S.A.

 

Kryminał/sensacja/thriller

Chło­piec z lasu, Har­lan Coben, Wydaw­nic­two Albatros
Dyle­mat, B.A. Paris, Wydaw­nic­two Albatros
Gło­sy z zaświa­tów, Remi­giusz Mróz, Wydaw­nic­two Filia
Kwe­stia ceny, Zyg­munt Miło­szew­ski, Wydaw­nic­two W.A.B.
Srebr­ne skrzy­dła, Camil­la Läck­berg, Wydaw­nic­two Czar­na Owca

 

Lite­ra­tu­ra dla dzieci

 

Ika­bog, J.K.Rowling, Wydaw­nic­two Media Rodzina
Mop­sik, któ­ry chciał zostać jed­no­roż­cem, Bel­la Swift, Wydaw­nic­two Wilga
Pan Wid­mo­wej Wyspy. Smo­cza Straż. Tom 3, Bran­don Mull, Wydaw­nic­two Wilga
Total­na demol­ka. Dzien­nik cwa­niacz­ka. Tom 14, Jeff Kin­ney, Wydaw­nic­two Nasza Księgarnia
Zie­lo­ne piór­ko Zbi­gnie­wa. Skar­pet­ki kontr­ata­ku­ją!, Justy­na Bed­na­rek, Porad­nia K.

 

Audio­bo­ok

Fuc­king Born­holm, Ory­gi­nal­ny Serial Audio Empik Go według sce­na­riu­sza Fili­pa Kaspe­rasz­ka i Anny Kaze­jak; w rolach głów­nych: Michał Czer­nec­ki, Olga Kalic­ka, Leszek Licho­ta i Mag­da­le­na Różczka
Kro­ni­ki koro­na­wi­ru­so­we, Mal­colm XD, Ory­gi­nal­ny Serial Audio; czy­ta Józef Pawłowski
Kwe­stia ceny, Zyg­munt Miło­szew­ski, Pro­duk­cja Ory­gi­nal­na, w rolach głów­nych: Filip Kosior, Arka­diusz Jaku­bik, Alek­san­dra Popław­ska, Rafał Zawierucha
Pro­sty­tut­ki. Tajem­ni­ce płat­nej miło­ści, Piotr Mie­śnik, Mag­da Mie­śnik; czy­ta Mar­ta Markowicz
Wyrwa. Histo­ria Uła­na, Pro­duk­cja Ory­gi­nal­na według sce­na­riu­sza Woj­cie­cha Chmie­la­rza; w rolach głów­nych: Niko­dem Roz­bic­ki, Adam Woro­no­wicz, Kata­rzy­na Warn­ke, Jacek Beler

Orga­ni­za­to­rzy Best­sel­le­rów Empi­ku pod­czas zeszło­rocz­nej edy­cji posta­no­wi­li dodat­ko­wą uwa­gę zwró­cić na mło­dych twór­ców, czę­sto debiu­tan­tów, któ­rzy nie­sza­blo­no­wym podej­ściem wpro­wa­dza­ją na rynek powiew świe­żo­ści. Dla nich wła­śnie prze­zna­czo­ne zosta­ły nagro­dy nazwa­ne Odkry­cia­mi Empi­ku. O wybo­rze lau­re­atów decy­do­wa­ły spe­cjal­nie powo­ła­ne na ten cel skła­dy sędziow­skie. Przy oka­zji bie­żą­cej edy­cji dodat­ko­wy kon­kurs rów­nież się odbędzie.

W tym roku, obok naj­po­pu­lar­niej­szy arty­stów, po raz dru­gi nagro­dzi­my rów­nież świet­nie zapo­wia­da­ją­cych się mło­dych twór­ców ze świa­ta lite­ra­tu­ry, muzy­ki i fil­mu. Nagro­da Odkry­cie Empi­ku pro­mu­je i wska­zu­je szer­szej publicz­no­ści mło­dych i zdol­nych o wyjąt­ko­wym poten­cja­le twór­czym, któ­rych karie­rę war­to śle­dzić. Doce­nia­my tych, któ­rzy w odważ­ny i ory­gi­nal­ny spo­sób reali­zu­ją swo­je arty­stycz­ne wizje, wyzna­cza­jąc moż­li­we kie­run­ki roz­wo­ju w pol­skiej kul­tu­rze, powie­dzia­ła Ewa Szmidt-Bel­carz, Pre­zes Gru­py Empik.

Jury, w któ­re­go skład weszli Joan­na Bator, Woj­ciech Chmie­larz, Nata­lia Szo­stak oraz eks­per­ci Empi­ku Ewa Sołek i Mar­cin Mać­kie­wicz, wska­za­ło pię­ciu pisa­rzy mają­cych szan­sę zdo­być tego­rocz­ny tytuł Odkry­cia Empi­ku w kate­go­rii lite­ra­tu­ra. Są nimi:

Mag­da Dzia­ło­szyń­ska-Kos­sow – San Fran­ci­sco. Dzi­ki brzeg wol­no­ści, Czarne
Igor Jarek – Hal­ny, Nisza
Agniesz­ka Jelo­nek – Koniec świa­ta, umyj okna, Cyranka
Alek­san­dra Lip­czak – Laj­la zna­czy noc, Karakter
Mira Mar­ci­nów – Bez­ma­tek, Czarne

Wiel­ki finał Best­sel­le­rów Empi­ku odbę­dzie się w tym roku 9 lute­go. Uro­czy­stą galę trans­mi­to­wać będzie sta­cja TVN. Start trans­mi­sji jest zapla­no­wa­ny na 20.15. Dodat­ko­wo całe wyda­rze­nie będzie stre­amo­wa­ne na pro­fi­lu Empi­ku na Face­bo­oku i na stro­nie empik.com. Inter­ne­to­wy prze­kaz roz­pocz­nie się już o 19.45.

Wię­cej infor­ma­cji o tego­rocz­nych Best­sel­le­rach Empi­ku, w tym o nomi­no­wa­nych w pozo­sta­łych kate­go­riach znaj­dzie­cie pod tym adre­sem: https://www.empik.com/bestselleryempiku.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy