Aktualności

Gwiazdorska obsada odświeży audiobooki ze Świata Dysku Terry’ego Pratchetta

W tym roku obcho­dzi­my pięć­dzie­się­cio­le­cie lite­rac­kie­go debiu­tu Ter­ry­’e­go Prat­chet­ta. Minę­ło dokład­nie pół wie­ku od uka­za­nia się na ryn­ku Dywa­nu. Powieść w 1971 roku dawa­ła przed­smak nie­zwy­kłe­go humo­ru, któ­ry deka­dę póź­niej miał stać się wyróż­ni­kiem ponad­cza­so­wej serii Świat Dys­ku. Z tej oka­zji wydaw­nic­two Pen­gu­in Ran­dom House przy­go­to­wa­ło praw­dzi­wą grat­kę dla fanów twór­czo­ści Ter­ry­’e­go Prat­chet­ta – nowe wyda­nia audio­bo­oków ze Świa­ta Dysku.

Powie­ści Ter­ry­’e­go Prat­chet­ta uka­zy­wa­ły się w wer­sji audio rów­no­le­gle do wydań papie­ro­wych, więc znacz­na ich część reali­zo­wa­na była w poprzed­nim wie­ku. Wydaw­nic­two Pen­gu­in Ran­dom House uzna­ło, że obcho­dy pięć­dzie­się­cio­le­cia debiu­tu lite­rac­kie­go bry­tyj­skie­go pisa­rza są świet­ną oka­zją do odświe­że­nia for­ma­tu i przy­go­to­wa­nia cze­goś bar­dziej przy­sta­ją­ce­go do współ­cze­snych cza­sów. Do współ­pra­cy przy nagry­wa­niu audio­bo­oków zapro­sze­ni zosta­li zna­ko­mi­ci akto­rzy i aktorki.

Wydaw­nic­two zdra­dzi­ło część obsa­dy. I tak na przy­kład gwiaz­da Gry o tron Indi­ra Var­ma, któ­ra w wido­wi­sku HBO wcie­la­ła się w rolę Ella­rii Sand, będzie nar­ra­tor­ką Cyklu o Cza­row­ni­cach, a Sian Clif­ford z seria­lu Fle­abag będzie czy­tać Cykl o Śmier­ci. Do pro­jek­tu zapro­sze­ni zosta­li rów­nież Peter Sera­fi­no­wicz, któ­ry udzie­li gło­su Śmier­ci oraz Bill Nighy, któ­re­go zada­niem będzie przy­bli­ża­nie słu­cha­czom słyn­nych prat­chet­tow­skich przy­pi­sów. Wspa­nia­łą wia­do­mo­ścią jest to, że nar­ra­to­rem Pomniej­szych bóstw został Andy Serkis.

Nowej edy­cji docze­ka się każ­da z 40-tu powie­ści wcho­dzą­cych w skład Świa­ta Dys­ku. Wydaw­nic­two Pen­gu­in Ran­dom House poda­ło, że w cią­gu 150 dni pra­cy w stu­diu nar­ra­to­rzy prze­czy­ta­li w sumie pra­wie 4 milio­ny słów, co prze­ło­ży­ło się na ponad 400 godzin materiału.

Audio­bo­oki Świa­ta Dys­ku uka­zy­wać się będą na prze­strze­ni dwóch lat, poczy­na­jąc od kwiet­nia 2022, kie­dy na rynek tra­fią inter­pre­ta­cje powie­ści z Cyklu o Wiedź­mach. Z nie­ja­kim wyprze­dze­niem, w ramach świą­tecz­ne­go pre­zen­tu, dostęp­ny będzie Wiedź­mi­ko­łaj.

Przed­sprze­daż audio­bo­oków już zosta­ła odpa­lo­na. Szcze­gó­ły znaj­dzie­cie tutaj:
https://linktr.ee/Discworld

źró­dło Ter­ry Pra­chett fan­pa­ge i Guardian

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy