Aktualności

W Sopocie funkcjonuje inspirowany przygodami Kajka i Kokosza plac zabaw

Popu­lar­ność wciąż utrzy­mu­ją­cej się na fali serii komik­so­wej o Kaj­ku i Koko­szu spra­wia, że jej boha­te­ro­wie zaczy­na­ją prze­ni­kać coraz czę­ściej do innych rejo­nów życia. W lutym zade­biu­to­wa­ły pierw­sze odcin­ki ani­mo­wa­ne­go seria­lu opar­te­go na twór­czo­ści Janu­sza Chri­sty. Nie­daw­no infor­mo­wa­li­śmy rów­nież, że szy­ku­je się fabu­lar­ny film opo­wia­da­ją­cy o przy­go­dach męż­nych sło­wiań­skich wojów z Mir­mi­ło­wa. A w Sopo­cie otwo­rzo­ny został przed kil­ko­ma dnia­mi plac zabaw, w któ­rym dzie­cia­ki odnaj­dą syl­wet­ki posta­ci z komiksów.

Nie­przy­pad­ko­wo to wła­śnie w Sopo­cie powstał plac zabaw. Z nad­mor­skim mia­stem bar­dzo moc­no zwią­za­ny był Janusz Chri­sta – prze­niósł się tam z rodzi­ną w 1945 i miesz­kał aż do śmier­ci w 2008, tam też został pochowany.

Plac zabaw powstał w Par­ku Połu­dnio­wym. Wła­dze mia­sta ochrzci­ły go mia­nem Gro­du Milu­sia. Zgod­nie z nazwą głów­ną atrak­cją miej­sca jest wyko­na­ny z drew­na smok zna­ny fanom twór­czo­ści Janu­sza Chri­sty. Po jego grzbie­cie dzie­ci mogą przejść do zjeż­dżal­ni. Poza tym na pla­cu zabaw umiesz­czo­na zosta­ła huś­taw­ka, któ­rą ozda­bia­ją syl­wet­ki Kaj­ka i Koko­sza.

Twór­cy pla­cu zabaw pod­kre­śla­ją, że to rów­nież miej­sce upa­mięt­nia­ją­ce Janu­sza Chri­stę. W róż­nych miej­scach głod­ni wie­dzy użyt­kow­ni­cy pla­cu mogą zna­leźć tablicz­ki z infor­ma­cja­mi o twór­cy serii komik­so­wej oraz wykre­owa­nych przez nie­go bohaterach.

Cie­szę się bar­dzo, że uda­ło nam się w tak cie­ka­wy i kre­atyw­ny spo­sób upa­mięt­nić postać Janu­sza Chri­sty, sopo­cia­ni­na, auto­ra kul­to­wych komik­sów Kaj­ko i Kokosz. Wie­rzę, że ten plac będzie miej­scem łączą­cym poko­le­nia. Mam nadzie­ję, że naj­młod­si, po wspa­nia­łej zaba­wie, zacie­ka­wie­ni posta­cią Milu­sia, się­gną po komik­sy oraz serial o boha­te­rach z Mir­mi­ło­wa, a ich rodzi­ce po latach wró­cą do sza­lo­nych przy­gód śre­dnio­wiecz­nych wojów, powie­dzia­ła Mag­da­le­na Cza­rzyń­ska-Jachim, wice­pre­zy­dent­ka Sopotu.

Gród Milu­sia powstał we współ­pra­cy z Fun­da­cją Kre­ska i pol­skim oddzia­łem Net­flik­sa, odpo­wie­dzial­nym za wypro­du­ko­wa­nie seria­lu ani­mo­wa­ne­go o Kaj­ku i Koko­szu. W pla­nach jest rów­nież apli­ka­cja, któ­ra umoż­li­wi spa­cer po Sopo­cie śla­da­mi Janu­sza Christy.

źró­dło: esopot/tvn24

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy