Sprawdzasz tag

sopot

Wywiady

Czerwień kolorem zła? Rozmawiamy z Małgorzatą Oliwią Sobczak, autorką Czerwieni.

Tej książ­ki się nie czy­ta. Ją się poły­ka. Świet­ny kry­mi­nał.” – to tyl­ko jed­na z entu­zja­stycz­nych opi­nii na temat naj­now­szej książ­ki Mał­go­rza­ty Oli­wii Sob­czak. W peł­ni zga­dza­my się z tą krót­ką recen­zją. Kry­mi­nał „Kolo­ry zła. Czer­wień” trzy­ma w napię­ciu od począt­ku do koń­ca, zaska­ku­je i spra­wia, że będzie­my cze­kać z zapar­tym tchem na kolej­ną część cyklu. Dziś roz­ma­wia­my z autor­ką o tym, jak powieść powsta­wa­ła i czy łatwo było zmie­nić gatu­nek pisar­ski, w któ­rym two­rzy.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Sopot jest miejscem akcji nowego opowiadania Zadie Smith

Lite­rac­ki Sopot to jed­na z cie­kaw­szych imprez oko­łok­siąż­ko­wych w Pol­sce. Licz­ne spo­tka­nia z auto­ra­mi, pre­mie­ry, kon­cer­ty, spek­ta­kle teatral­ne, czy­ta­nia i słu­cho­wi­ska, a wszyst­ko to odby­wa się w swo­bod­nej i relak­su­ją­cej nad­mor­skiej otocz­ce. W zeszłym roku jed­nym z gości festi­wa­lu była Zadie Smith, autor­ka ura­sta­ją­ca do mia­na naj­waż­niej­szych współ­cze­snych pisa­rek bry­tyj­skich. Sopot musiał ją w jakiś spo­sób ocza­ro­wać, bo posta­no­wi­ła wła­śnie w tym mie­ście osa­dzić akcję jed­ne­go ze swo­ich nowych opo­wia­dań. Czy­taj dalej

-->