Sprawdzasz tag

sopot

Aktualności

W Sopocie funkcjonuje inspirowany przygodami Kajka i Kokosza plac zabaw

Popu­lar­ność wciąż utrzy­mu­ją­cej się na fali serii komik­so­wej o Kaj­ku i Koko­szu spra­wia, że jej boha­te­ro­wie zaczy­na­ją prze­ni­kać coraz czę­ściej do innych rejo­nów życia. W lutym zade­biu­to­wa­ły pierw­sze odcin­ki ani­mo­wa­ne­go seria­lu opar­te­go na twór­czo­ści Janu­sza Chri­sty. Nie­daw­no infor­mo­wa­li­śmy rów­nież, że szy­ku­je się fabu­lar­ny film opo­wia­da­ją­cy o przy­go­dach męż­nych sło­wiań­skich wojów z Mir­mi­ło­wa. A w Sopo­cie otwo­rzo­ny został przed kil­ko­ma dnia­mi plac zabaw, w któ­rym dzie­cia­ki odnaj­dą syl­wet­ki posta­ci z komik­sów. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Czerwień kolorem zła? Rozmawiamy z Małgorzatą Oliwią Sobczak, autorką Czerwieni.

Tej książ­ki się nie czy­ta. Ją się poły­ka. Świet­ny kry­mi­nał.” – to tyl­ko jed­na z entu­zja­stycz­nych opi­nii na temat naj­now­szej książ­ki Mał­go­rza­ty Oli­wii Sob­czak. W peł­ni zga­dza­my się z tą krót­ką recen­zją. Kry­mi­nał „Kolo­ry zła. Czer­wień” trzy­ma w napię­ciu od począt­ku do koń­ca, zaska­ku­je i spra­wia, że będzie­my cze­kać z zapar­tym tchem na kolej­ną część cyklu. Dziś roz­ma­wia­my z autor­ką o tym, jak powieść powsta­wa­ła i czy łatwo było zmie­nić gatu­nek pisar­ski, w któ­rym tworzy.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Sopot jest miejscem akcji nowego opowiadania Zadie Smith

Lite­rac­ki Sopot to jed­na z cie­kaw­szych imprez oko­łok­siąż­ko­wych w Pol­sce. Licz­ne spo­tka­nia z auto­ra­mi, pre­mie­ry, kon­cer­ty, spek­ta­kle teatral­ne, czy­ta­nia i słu­cho­wi­ska, a wszyst­ko to odby­wa się w swo­bod­nej i relak­su­ją­cej nad­mor­skiej otocz­ce. W zeszłym roku jed­nym z gości festi­wa­lu była Zadie Smith, autor­ka ura­sta­ją­ca do mia­na naj­waż­niej­szych współ­cze­snych pisa­rek bry­tyj­skich. Sopot musiał ją w jakiś spo­sób ocza­ro­wać, bo posta­no­wi­ła wła­śnie w tym mie­ście osa­dzić akcję jed­ne­go ze swo­ich nowych opo­wia­dań. Czy­taj dalej

-->