Aktualności

Sopot jest miejscem akcji nowego opowiadania Zadie Smith

Lite­rac­ki Sopot to jed­na z cie­kaw­szych imprez oko­łok­siąż­ko­wych w Pol­sce. Licz­ne spo­tka­nia z auto­ra­mi, pre­mie­ry, kon­cer­ty, spek­ta­kle teatral­ne, czy­ta­nia i słu­cho­wi­ska, a wszyst­ko to odby­wa się w swo­bod­nej i relak­su­ją­cej nad­mor­skiej otocz­ce. W zeszłym roku jed­nym z gości festi­wa­lu była Zadie Smith, autor­ka ura­sta­ją­ca do mia­na naj­waż­niej­szych współ­cze­snych pisa­rek bry­tyj­skich. Sopot musiał ją w jakiś spo­sób ocza­ro­wać, bo posta­no­wi­ła wła­śnie w tym mie­ście osa­dzić akcję jed­ne­go ze swo­ich nowych opowiadań.

Tekst nosi tytuł Dia­lek­ty­ka i został włą­czo­ny do zbio­ru opo­wia­dań Grand Union, któ­ry w Wiel­kiej Bry­ta­nii uka­że się w paź­dzier­ni­ku, w Pol­skich księ­gar­niach będzie zaś dostęp­ny od 13 listo­pa­da. Zanim jed­nak doj­dzie do pre­mie­ry, opo­wia­da­nie zosta­nie wydru­ko­wa­ne w naj­bliż­szym nume­rze maga­zy­nu „Książ­ki”. Pol­scy czy­tel­ni­cy będą mogli więc zapo­znać się z Dia­lek­ty­ką już 27 sierpnia.

Mię­dzy roz­mo­wą a spo­tka­niem, któ­re odby­ło się w Pań­stwo­wej Gale­rii Sztu­ki, Zadie poszła popły­wać. Bar­dzo chcia­ła, jak mówi­ła, choć na chwi­lę zanu­rzyć się w Bał­ty­ku (a w rze­czy­wi­sto­ści w wodach zato­ki). Powie­dzia­łem wte­dy: – Może przyj­dzie taki czas, w któ­rym napi­szesz opo­wia­da­nie, któ­re­go akcja roz­gry­wa się w Sopo­cie? Odpo­wie­dzia­ła, że to w sumie nie­zły pomysł, napi­sał Michał Nogaś na swo­jej autor­skiej stro­nie na Facebooku.

Zbiór opo­wia­dań Grand Union wyda w Pol­sce Zysk i S‑ka.

zdję­cie David Shankbone

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy