Sprawdzasz tag

Zadie Smith

Aktualności

Sopot jest miejscem akcji nowego opowiadania Zadie Smith

Lite­rac­ki Sopot to jed­na z cie­kaw­szych imprez oko­łok­siąż­ko­wych w Pol­sce. Licz­ne spo­tka­nia z auto­ra­mi, pre­mie­ry, kon­cer­ty, spek­ta­kle teatral­ne, czy­ta­nia i słu­cho­wi­ska, a wszyst­ko to odby­wa się w swo­bod­nej i relak­su­ją­cej nad­mor­skiej otocz­ce. W zeszłym roku jed­nym z gości festi­wa­lu była Zadie Smith, autor­ka ura­sta­ją­ca do mia­na naj­waż­niej­szych współ­cze­snych pisa­rek bry­tyj­skich. Sopot musiał ją w jakiś spo­sób ocza­ro­wać, bo posta­no­wi­ła wła­śnie w tym mie­ście osa­dzić akcję jed­ne­go ze swo­ich nowych opo­wia­dań. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Zadie Smith – ciekawostki o autorce Białych zębów

Zadie Smith to bez­kom­pro­mi­so­wa bry­tyj­ska pisar­ka, któ­rej powie­ści, opo­wia­da­nia oraz felie­to­ny poru­sza­ją czy­tel­ni­ków na całym świe­cie. Z oka­zji jej uro­dzin, któ­re przy­pa­da­ją 25 paź­dzier­ni­ka, przy­go­to­wa­li­śmy zbiór cie­ka­wo­stek o tej best­sel­le­ro­wej autor­ce. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki Felieton

Ojcowie uwięzieni między okładkami

23 czerw­ca obcho­dzi­my w Pol­sce Dzień Ojca. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy dla Was solid­ną listę cie­ka­wych przy­kła­dów lite­rac­kich tatu­siów. Zapra­sza­my do lektury!

Na pierw­szy ogień bie­rze­my „Ojców i dzie­ci”. Naj­waż­niej­sza książ­ka Iwa­na Tur­gie­nie­wa poświę­co­na jest róż­ni­com mię­dzy dwo­ma poko­le­nia­mi dzie­więt­na­sto­wiecz­nej rosyj­skiej szlach­ty. Pierw­sze z nich to tzw. „zbęd­ni ludzie”, gene­ra­cja, któ­ra zaprze­pa­ści­ła szan­sę na doko­na­nie zmian w kra­ju. Poko­le­nie to tra­ci swój auto­ry­tet – ludzie star­si, o poglą­dach bar­dziej kon­ser­wa­tyw­nych i sto­no­wa­nych, nie są wzo­rem dla mło­dych, zbun­to­wa­nych, dążą­cych do natych­mia­sto­wych zmian. War­to­ści, któ­re wyzna­ją ojco­wie (rodzi­na, wia­ra, sza­cu­nek da auto­ry­te­tów), nie są istot­ne dla „nowych ludzi” (okre­śla­nych też mia­nem nihi­li­stów), wyzna­ją­cych zasa­dy mate­ria­li­zmu. Dla nich liczy się przede wszyst­kim doraź­na pomoc innym i zmia­ny poli­tycz­no-spo­łecz­ne. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Jak pisać? 10 porad od 10 pisarzy

Pierw­sze kro­ki w nie­mal każ­dej bran­ży przy­spa­rza­ją mnó­stwa pro­ble­mów. Nie ina­czej jest z pisa­niem. Wyda­wać by się mogło, że to prze­cież nic trud­ne­go: masz pomysł w gło­wie, sia­dasz do kom­pu­te­ra i stu­kasz w kla­wi­sze jak naję­ty, a póź­niej wystar­czy już tyl­ko szyb­ka korek­ta i goto­wą książ­kę wysłać do wydaw­cy. Myśleć tak mogą jedy­nie ci, któ­rzy do swo­je­go pierw­sze­go pisa­nia jesz­cze nigdy nie zasie­dli. Jeśli jed­nak już pierw­szy kry­zys twór­czy masz za sobą i nie wiesz, co robisz źle, spójrz na tych kil­ka rad poni­żej. Może dzię­ki nim skoń­czysz swo­ją pierw­szą powieść. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Media społecznościowe zabierają prawo do bycia w błędzie?

Face­bo­ok, Insta­gram czy Snap­chat to media, któ­re tak moc­no wro­sły w życie współ­cze­sne­go poko­le­nia, że cięż­ko wyobra­zić sobie życie bez nich. Da się nato­miast zauwa­żyć roz­łam w spo­łe­czeń­stwie, któ­re­go pod­ło­ża nale­ża­ło­by dopa­try­wać się w pyta­niu, czy media spo­łecz­no­ścio­we przy­no­szą rze­czy­wi­ście wię­cej pożyt­ku niż szko­dy. Nie moż­na jed­nak odmó­wić tym mediom przy­dat­no­ści w nie­któ­rych sytu­acjach. Czy­taj dalej

-->