Ciekawostki

Zadie Smith – ciekawostki o autorce Białych zębów

Zadie Smith to bez­kom­pro­mi­so­wa bry­tyj­ska pisar­ka, któ­rej powie­ści, opo­wia­da­nia oraz felie­to­ny poru­sza­ją czy­tel­ni­ków na całym świe­cie. Z oka­zji jej uro­dzin, któ­re przy­pa­da­ją 25 paź­dzier­ni­ka, przy­go­to­wa­li­śmy zbiór cie­ka­wo­stek o tej best­sel­le­ro­wej autorce.

Praw­dzi­we imię

Zadie” nie jest praw­dzi­wym imie­niem zna­nej bry­tyj­skiej pisar­ki. Uro­dzi­ła się jako Sadie Smith, a imię zmie­ni­ła w wie­ku 14 lat.

Sytu­acja rodzinna

Pisar­ka przy­szła na świat w robot­ni­czej dziel­ni­cy Brent w pół­noc­no-zachod­niej czę­ści Lon­dy­nu. Mat­ka Zadie Smith uro­dzi­ła się na Jamaj­ce, a w 1969 roku wyemi­gro­wa­ła do Anglii, gdzie pozna­ła ojca przy­szłej pisar­ki i wzię­ła z nim ślub. Dla męż­czy­zny nie było to pierw­sze mał­żeń­stwo. Para roz­wio­dła się, kie­dy Zadie była jesz­cze nastolatką.

Brat raper

Brat pisar­ki, Ben Bailey Smith, jest akto­rem, komi­kiem i rape­rem. Wystę­pu­je na sce­nie jako Doc Brown.

Jeśli nie pisar­ka to…

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Kie­dy Zadie Smith była jesz­cze małą dziew­czyn­ką, uwiel­bia­ła ste­po­wać. W okre­sie nasto­let­nim roz­wa­ża­ła karie­rę aktor­ską w musi­ca­lu, a pod­czas stu­diów zara­bia­ła jako śpie­wacz­ka jaz­zo­wa. Jej wiel­kim marze­niem było zosta­nie dzien­ni­kar­ką. Wygra­ła jed­nak miłość do lite­ra­tu­ry, cho­ciaż dzien­ni­kar­ska smy­kał­ka nie znik­nę­ła – widać ją głów­nie w felie­to­nach i wywia­dach, gdy autor­ka z zaan­ga­żo­wa­niem komen­tu­je współ­cze­sną sytu­ację poli­tycz­ną, spo­łecz­ną czy gospodarczą.

Nie tyl­ko powieści

Oprócz nagra­dza­nych powie­ści autor­ka „Bia­łych zębów” two­rzy rów­nież opo­wia­da­nia dla „The New Yor­ke­ra”, a tak­że uczy na New York Uni­ver­si­ty kre­atyw­ne­go pisania.

Smith pry­wat­nie

Pry­wat­nie Zadie Smith to żona Nic­ka Lair­da, pół­noc­no­ir­landz­kie­go poety i pisa­rza. To wła­śnie jemu zade­dy­ko­wa­ła trze­cią w pisar­skim dorob­ku powieść „O pięk­nie”. Para zosta­ła rodzi­ca­mi w 2009 roku, kie­dy uro­dzi­ła im się cór­ka Katherine.

Lite­rac­kie nagrody

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

W listo­pa­dzie 2016 roku Smith zosta­ła wyróż­nio­na Nagro­dą Lite­rac­ką dzien­ni­ka „Die Welt”, a powieść „O pięk­nie” była nomi­no­wa­na do Nagro­dy Booke­ra – nomi­na­cja skut­ko­wa­ła przy­zna­niem pisar­ce Oran­ge Pri­ze for Fic­tion. Debiu­tanc­ka powieść Zadie Smith, „Bia­łe zęby”, zosta­ła uho­no­ro­wa­na nagro­dą Whit­bre­ad First Novel Award (za naj­lep­szy debiut w 2000 roku). Co cie­ka­we, nie­dłu­go póź­niej powieść zosta­ła zaadap­to­wa­na na tele­wi­zyj­ny miniserial.

Brak smart­fo­na i mediów społecznościowych

Zadie Smith jest posia­dacz­ką zwy­kłe­go tele­fo­nu z klap­ką. Nigdy nie prze­ko­na­ła się do smart­fo­na – kie­dy w 2008 roku spra­wi­ła sobie jeden z pierw­szych mode­li, wytrzy­ma­ła tyl­ko mie­siąc. Spę­dza­ła przed ekra­nem całe dnie, dla­te­go prze­sta­ła go uży­wać. Nie odczu­wa rów­nież potrze­by korzy­sta­nia z mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Jest zda­nia, że nie tra­ci nic, nie będąc w nich obecna(1).

Swing Time” i inspi­ra­cja Ele­ną Ferrante

Znajdź audio­bo­oka lub ebo­oka na Woblink.com

Zadie Smith w wywia­dach otwar­cie mówi o tym, że jej powieść „Swing Time” jest hoł­dem dla Ele­ny Fer­ran­te, któ­rej książ­ki były dla bry­tyj­skiej pisar­ki prze­ło­mo­we i zmie­ni­ły ją jako autor­kę. W samej powie­ści widać inspi­ra­cje i nawią­za­nia do twór­czo­ści Fer­ran­te, w szcze­gól­no­ści do tetra­lo­gii neapolitańskiej(2).

Waż­ny głos

Zadie Smith to nie­zwy­kle inte­re­su­ją­ca postać. Jest nie tyl­ko poczyt­ną pisar­ką, ale i oso­bą zaan­ga­żo­wa­ną spo­łecz­nie. Żywo komen­to­wa­ła Bre­xit, kibi­cu­je lokal­nym biblio­te­kom oraz zabie­ra głos w spra­wie klas i awan­sów spo­łecz­nych. Nie omi­ja rów­nież takich tema­tów jak męskość, kobie­cość, maki­jaż czy rodzi­ciel­stwo. Opi­nie Smith są wysłu­chi­wa­ne i czę­sto uka­zu­ją w się w pra­sie czy jako zbio­ry felietonów(3).

Zadie Smith to pisar­ka, któ­rą zde­cy­do­wa­nie war­to poznać. Dla­te­go też mamy nadzie­ję, że zebra­ne powy­żej cie­ka­wost­ki przy­bli­ży­ły wam postać bez­kom­pro­mi­so­wej i zaan­ga­żo­wa­nej spo­łecz­nie autor­ki. Wszyst­kich, któ­rzy jesz­cze nie mie­li oka­zji prze­czy­tać ksią­żek Zadie Smith, zachę­ca­my do lek­tu­ry. Sole­ni­zant­ce nato­miast życzy­my wszyst­kie­go najlepszego.

Mar­ty­na Gancarczyk

Czy­taj PL

(1). http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,127763,22519290,zadie-smith-moje-pokolenie-wrzucilo-posiadanie-dzieci-do.html, data dostę­pu: 19.10.2018.
(2). http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,127763,22519290,zadie-smith-moje-pokolenie-wrzucilo-posiadanie-dzieci-do.html, data dostę­pu: 19.10.2018.
(3). http://wyborcza.pl/7,75517,23796441,tajemnica-zadie-smith-co-ma-w-sobie-takiego-ze-wybaczamy.html, data dostę­pu: 19.10.2018.

Biblio­gra­fia:

Zadie Smith: Moje poko­le­nie wrzu­ci­ło posia­da­nie dzie­ci do tego same­go koszy­ka co wybór koszu­li czy tele­fo­nu”, Wywiad Nata­lii Szo­stak i Micha­ła Nogaś z Zadie Smith, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,127763,22519290,zadie-smith-moje-pokolenie-wrzucilo-posiadanie-dzieci-do.html, data dostę­pu 19.10.2018.
“Tajem­ni­ca Zadie Smith. Co ma w sobie takie­go, że wyba­cza­my jej nawet słab­sze książ­ki?”, Nata­lia Szo­stak, http://wyborcza.pl/7,75517,23796441,tajemnica-zadie-smith-co-ma-w-sobie-takiego-ze-wybaczamy.html, data dostę­pu 19.10.2018.

Do stwo­rze­nia zdję­cia wyróż­nia­ją­ce­go wyko­rzy­sta­no okład­ki ksią­żek Zadie Smith “Swing Time”, “Lost and Found. Opo­wia­da­nia” oraz “Bia­łe zęby”. Wszyst­kie wymie­nio­ne publi­ka­cje zosta­ły wyda­ne przez Wydaw­nic­two Znak.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy