Ciekawostki

10 faktów o Stephenie Kingu

Nasi ulu­bie­ni pisa­rze towa­rzy­szą nam na co dzień – dzię­ki swo­jej twór­czo­ści. Jed­no­cze­śnie jed­nak napraw­dę wie­le jest rze­czy, któ­rych o nich nie wie­my, choć te bywa­ją rów­nie inte­re­su­ją­ce jak ele­men­ty ich fik­cji. Dziś chciał­bym przed­sta­wić Wam 10 fak­tów o Ste­phe­nie Kin­gu, kró­lu grozy!

1. W 1999 roku Ste­phen King został potrą­co­ny przez samo­chód. Pisarz został poważ­nie ran­ny: miał krę­go­słup pęk­nię­ty w ośmiu miej­scach, nogę zła­ma­ną w dzie­się­ciu, zła­ma­ne bio­dro oraz pęk­nię­te kola­no. Gro­zi­ła mu ampu­ta­cja. Motyw ten powra­cał póź­niej w twór­czo­ści pisa­rza. Nie był to jedy­ny poważ­ny wypa­dek w rodzi­nie Kin­ga – jego cór­ka tak­że zosta­ła potrą­co­na i poważ­nie ran­na, a jego żona cudem unik­nę­ła zde­rze­nia z męż­czy­zną, któ­ry nie­spo­dzie­wa­nie wysko­czył jej przed maskę. Jego syn Joe zadła­wił się i został odra­to­wa­ny w ostat­niej chwi­li, gdy miał roczek –nie­mal dokład­nie w tym samym momen­cie zmar­ła mat­ka Kinga.

2. Nawet poważ­ne pro­ble­my ze zdro­wiem nie były w sta­nie powstrzy­mać pisa­rza przed two­rze­niem. Dzień po pod­da­niu się wazek­to­mii nie ode­rwał się od kla­wia­tu­ry nawet wte­dy, gdy rana prze­sta­ła krwa­wić. Jego żona wpa­dła w pani­kę, ale pisarz uparł się naj­pierw dokoń­czyć aka­pit, a póź­niej – roz­dział. Dopie­ro póź­niej pozwo­lił odwieźć się do szpitala.

3. Dwu­krot­nie King musiał zmie­rzyć się z psy­cho­pa­ta­mi. Jeden wła­mał się do jego domu, twier­dząc, że ma przy sobie bom­bę – jej deto­na­cja mia­ła być karą za to, że pisarz ponoć ukradł pomysł na “Mise­ry” ciot­ce wła­my­wa­cza. Inny nękał Kin­ga, obwi­nia­jąc go o zabój­stwo Joh­na Len­no­na. W obu wypad­kach stal­ke­rzy zosta­li zatrzy­ma­ni przez policję.

misery

4. Mię­dzy powie­ścia­mi Kin­ga ist­nie­ją licz­ne nawią­za­nia. Powra­ca­ją w nich np. mia­stecz­ka Der­ry, Haven oraz Castle Rock. Regu­lar­nie wspo­mi­na­ne jest tak­że wię­zie­nie Shaw­shank. Boha­ter “Wor­ku kości” pisze książ­kę o Rayu Gar­ra­tym – czy­li imien­ni­ku boha­te­ra “Wiel­kie­go Mar­szu”. W “Mrocz­nej Wie­ży” poja­wia się książ­ka Clau­dii Inez Bach­man – takie imię nosi­ła żona pseu­do­ni­mu Kin­ga. Przed­miot znaj­du­je się obok innej powie­ści – autor­stwa nie­ja­kie­go Ste­phe­na Kin­ga. Boha­te­ro­wie zapo­zna­ją się tak­że z “Mia­stecz­kiem Salem”. A to jedy­nie począ­tek nawią­zań obec­nych w tym cyklu… Stu i Tom z “Bastio­nu” odnaj­du­ją sta­ry samo­chód – czy­li Chri­sti­ne. Naomi Hig­gins (Poli­cjant Biblio­tecz­ny) natra­fia na książ­kę Pau­la Shel­do­na (Mise­ry). Ray­mond Joubert (Gra Geral­da), Char­lie Pic­ke­ring (Bez­sen­ność) oraz Hen­ry Bowers (To) prze­by­wa­li przez pewien czas w Juni­per Hill Asy­lum, zaś za aresz­to­wa­nie Jouber­ta odpo­wia­da Nor­ris Rid­ge­wick (Mrocz­na Poło­wa). Dolo­res (Dolo­res Cla­ibor­ne) oraz Jes­sie (Gra Geral­da) widzą się wzajemnie.

5. Pisarz cier­pi na  tri­ska­ide­ka­fo­bię, czy­li panicz­ny lęk przed cyfrą 13. Przy­znał m.in., że kie­dy musi poko­nać trzy­na­sty sto­pień w scho­dach, sta­ra się prze­sko­czyć dwu­na­sty i trzy­na­sty jednocześnie.

6. King przy­znał, że gdy­by miał coś zmie­nić w swo­im życiu, to zre­zy­gno­wał­by z poja­wie­nia się w rekla­mie Ame­ri­can Express w 1985 roku.

7. Nie­zwy­kle wie­le cie­ka­wo­stek w życiu Kin­ga wią­że się z jego alter ego, czy­li Richar­dem Bach­ma­nem. Pod tym nazwi­skiem uka­za­ły się m.in. „Rage” oraz „Wiel­ki marsz”. Pisarz przy­znał, iż pomysł na wyda­wa­nie pod pseu­do­ni­mem zwią­za­ny był z tym, że na ryn­ku wydaw­ni­czym pano­wa­ło wów­czas prze­ko­na­nie, że pisarz jest w sta­nie stwo­rzyć ogra­ni­czo­ną ilość dobrych powie­ści (naj­le­piej jed­ną rocz­nie). Dodat­ko­wa toż­sa­mość podwa­ja­ła tę pulę. Z cza­sem zosta­ło ujaw­nio­ne, kto stoi za posta­cią Bach­ma­na, ale ten nie prze­stał wyda­wać. King pozwo­lił sobie na grę z czy­tel­ni­ka­mi, np. „Regu­la­to­rzy” Richar­da Bach­ma­na i „Despe­ra­cja” Ste­phe­na Kin­ga mia­ły pre­mie­rę tego same­go dnia i choć opo­wia­da­ły zupeł­nie inne histo­rie, to głów­ni boha­te­ro­wie nosi­li to samo imię. Z kolei w powie­ści Bach­ma­na „Bla­ze” zna­lazł się wstęp Ste­phe­na Kinga.

8. Pisarz wystą­pił w roli epi­zo­dycz­nej w trze­cim odcin­ku trze­cie­go sezo­nu seria­lu „Syno­wie Anar­chii”. Postać, w któ­rą się wcie­lił, nosi­ła nazwi­sko Bachman.

9. Pewien pol­ski pisarz w hoł­dzie dla nie­go napi­sał tekst pod pseu­do­ni­mem Ryszard Bachmiński.

10. “Rage” (wyda­na pod pseu­do­ni­mem Richar­da Bach­ma­na) jest powie­ścią, któ­ra obro­sła swe­go rodza­ju kul­tem. Napi­sa­na zosta­ła przez Kin­ga jesz­cze w nasto­let­nich cza­sach i ma wyjąt­ko­wo pro­stą fabu­łę: sfru­stro­wa­ny uczeń przy­no­si broń do szko­ły, zabi­ja dwo­je nauczy­cie­li, a następ­nie bie­rze uczniów jako zakład­ni­ków. Opo­wia­da im o sobie oraz zmu­sza do krę­pu­ją­cych opo­wie­ści, co spra­wia, że z jed­nej stro­ny wszy­scy sta­ją się sobie bli­scy, a z dru­giej cią­ży im świa­do­mość uwię­zie­nia w jed­nym pomiesz­cze­niu z mor­der­cą oraz cia­łem jego ofia­ry. Nie­wy­klu­czo­ne, że “Rage” sta­ła się bez­po­śred­nią inspi­ra­cją do strze­la­ni­ny w szko­le, wsku­tek cze­go King zabro­nił doży­wot­nio wzna­wia­nia jej. Choć zdą­ży­ło powstać kil­ka jej prze­kła­dów, nigdy nie zosta­ła wyda­na w Polsce.

rage-stefan


REKLAMA

Limitowany pakiet TO! Kup teraz!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy