Aktualności Ciekawostki

Najbardziej poczytni pisarze na rynku ebooków w Polsce (+ promocja!)

Księ­gar­nia Woblink.com posta­no­wi­ła ujaw­nić nam nazwi­ska 50 auto­rów, któ­rych książ­ki elek­tro­nicz­ne cie­szą się naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem. Część pisa­rzy na tej liście może Was zasko­czyć. War­to też wie­dzieć, że na tę oka­zję Woblink przy­go­to­wał nie­zwy­kle soczy­stą promocję!

Grafika informująca o promocji

Pro­mo­cja trwa tyl­ko do 12 września!

Podob­no ludzi, któ­rzy kupu­ją ebo­oki, moż­na podzie­lić na dwa typy: takich, któ­rzy czy­ta­ją spo­re ilo­ści ksią­żek, co spra­wia, że naby­wa­nie tych dru­ko­wa­nych sta­je się dla nich kło­po­tli­we (zaj­mu­ją miej­sce w miesz­ka­niu, potrze­bu­ją wię­cej miej­sca w toreb­ce lub ple­ca­ku, ich cię­żar jest więk­szy etc.) i takich, któ­rzy… nie chcą, by ich gusta czy­tel­ni­cze były oce­nia­ne po okład­kach czy­ta­nych ksią­żek. Gdy­by tak rze­czy­wi­ście było, mogło­by to tłu­ma­czyć, dla­cze­go listy best­sel­le­rowch auto­rów w bran­ży ebo­oko­wej nie­znacz­nie róż­nią się od tych ze zna­nych nam z księ­garń stacjonarnych.

Dziś odsła­nia­my kar­ty i poka­zu­je­my listę pięć­dzie­się­ciu naj­le­piej sprze­da­ją­cych się auto­rów w bran­ży ebo­oko­wej w 2019 roku (na pod­sta­wie danych plat­for­my Woblink.com).

 1. Remigiusz Mróz

Obec­nie chy­ba naj­bar­dziej kaso­wy pisarz w Pol­sce. W swo­jej karie­rze two­rzył m.in. kry­mi­na­ły, powie­ści histo­rycz­ne, thril­le­ry praw­ni­cze, scien­ce-fic­tion czy hor­ro­ry. Jak­by tego było mało, potra­fi publi­ko­wać książ­ki nawet co dwa mie­sią­ce, pobi­ja­jąc w ten spo­sób rekord na pol­skim ryn­ku wydawniczym.

Remi­giusz Mróz świet­nie odnaj­du­je się w prze­strze­ni inter­ne­to­wej. Bar­dzo doce­nia fanów i ich aktyw­ność, szyb­ko odci­na się od hej­te­rów, a do tego jego stro­na autor­ska jest jed­no­cze­śnie świet­nym prze­wod­ni­kiem dla tych, któ­rzy chcie­li­by zacząć z nim czy­tel­ni­czą przygodę.

Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szą się jego thril­le­ry praw­ni­cze z Joan­ną Chył­ką w roli głów­nej. Na ich pod­sta­wie nakrę­co­no serial pro­duk­cji TVN.

 1. Anna Todd

Jed­na z naj­bar­dziej poczyt­nych auto­rek young adult na świe­cie. Ta ame­ry­kań­ska powie­ścio­pi­sar­ka zaczy­na­ła od pisa­nia fan­fi­ków inspi­ro­wa­nych gru­pą One Direc­tion. Począt­ko­wo publi­ko­wa­ła je na plat­for­mie Wat­t­pad, gdzie docze­ka­ły się MILIARDA odsłon. Przy takim zain­te­re­so­wa­niu jej twór­czo­ścią Todd szyb­ko sta­ła się obiek­tem pożą­da­nia wie­lu wydaw­nictw. Jej seria “After” jest zre­da­go­wa­ną i roz­wi­nię­tą for­mą jej fan­fi­ko­wej twórczości.

 1. Wojciech Chmielarz

Jeden z naj­bar­dziej poczyt­nych pol­skich pisa­rzy kry­mi­na­łów, lau­re­at nagro­dy Wiel­kie­go Kali­bru w roku 2015 oraz nagro­dy Zło­ty Pocisk w roku 2019.

Obec­nie trwa­ją pra­ce nad seria­lo­wą ekra­ni­za­cją jego powie­ści “Żmi­jo­wi­sko”.

 1. Camilla Läckberg

Nazy­wa­na kró­lo­wą skan­dy­naw­skie­go kry­mi­na­łu. Prze­wa­ża­ją­ca więk­szość jej powie­ści osa­dzo­na jest w malut­kiej miej­sco­wo­ści Fjäl­l­bac­ka (w któ­rej sama autor­ka mieszka).

Już dwa lata temu, w samej tyl­ko Szwe­cji, jej książ­ki sprze­da­ły się w nakła­dzie prze­kra­cza­ją­cym milion egzemplarzy.

 1. Marek Krajewski

Nazy­wa­ny jest ojcem pol­skie­go kry­mi­na­łu retro lub ojcem chrzest­nym pol­skie­go kry­mi­na­łu. To czło­wiek, bez któ­re­go naj­praw­do­po­dob­niej nie było­by mody na pol­ski kry­mi­nał. To on, publi­ku­jąc w 1999 roku “Śmierć w Brel­sau”, wywo­łał poru­sze­nie na ryn­ku wydaw­ni­czym i dia­me­tral­nie zmie­nił postrze­ga­nie tego gatun­ku lite­rac­kie­go. Zachwy­ca­li się jego utwo­ra­mi nie tyl­ko recen­zen­ci, ale m.in. pisarz Sta­ni­sław Lem czy Ginan­ne Brow­nell, redak­tor­ka New York Time­sa. Jako pierw­szy pisarz otrzy­mał Nagro­dę Wiel­kie­go Kali­bru w 2004 roku.

Z wykształ­ce­nia dr filo­lo­gii klasycznej.

 1. Evžen Boček

Autor nie­zwy­kle zabaw­nych powie­ści opo­wia­da­ją­cych o losach pew­nej ary­sto­kra­tycz­nej rodzi­ny, któ­ra przy­by­ła z Ame­ry­ki do swo­ich cze­skich włości…

Evžen Boček zawo­do­wo jest kasz­te­la­nem zam­ku w Miloticach.

 1. Colleen Hoover

To ame­ry­kań­ska powie­ścio­pi­sar­ka nur­tu young adults. Zanim zaję­ła się pra­cą twór­czą, była pra­cow­ni­kiem socjal­nym. Swo­ją pierw­szą powieść pt. “Pułap­ka uczuć” wyda­ła w 2012 r. jako sel­fpu­bli­sher­ka. Nie­dłu­go potem tra­fi­ła na listę best­sel­le­rów New York Timesa.

 1. Joanna Jax

Tak napraw­dę nazy­wa się Joan­na Jakub­czak. Jest autor­ką nie­zwy­kle popu­lar­nych histo­rycz­nych powie­ści oby­cza­jo­wych. Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy się jej seria “Dzie­dzic­two von Bec­ków”, któ­ra w nie­zwy­kle poczyt­ny spo­sób przed­sta­wia losy boha­te­rów w naj­bar­dziej burz­li­wych okre­sach XX wieku.

Publi­ku­je też pod pseu­do­ni­mem Patry­cja May. W wol­nym cza­sie odda­je się hob­by, któ­rym jest malo­wa­nie na szkle.

 1. Katarzyna Michalak

Obec­nie naj­bar­dziej poczyt­na autor­ka powie­ści oby­cza­jo­wych. W Pol­sce zosta­ło sprze­da­nych ponad milion egzem­pla­rzy jej powie­ści. Od roku 2014 nie­mal nie­prze­rwa­nie jej książ­ki znaj­du­ją się na listach bestsellerów.

Z wykształ­ce­nia jest weterynarzem.

 1. Jojo Moyes

Bry­tyj­ska autor­ka roman­sów i powie­ści oby­cza­jo­wych. Zanim zosta­ła poczyt­ną pisar­ką, pra­co­wa­ła jako dzien­ni­kar­ka dla The Inde­pen­dent. Jej powieść “Zanim się poja­wi­łeś” zosta­ła zekra­ni­zo­wa­na w 2016 roku.

Obec­nie, oprócz ksią­żek, pisze arty­ku­ły dla The Daily Telegraph.

Pozostali:

Oprócz wymie­nio­nych auto­rów, na liście zna­leź­li się poniż­si pisarze:

 1. Jorn Lier Horst
 2. Kata­rzy­na Puzyńska
 3. Sta­ni­sław Lem
 4. Aga­ta Przybyłek
 5. Jozef Kari­ka
 6. Nino Hara­ti­schwi­li
 7. Heather Mor­ris
 8. Yuval Noah Harari
 9. Vin­cent V. Severski
 10. Robert Małec­ki
 11. Karo­li­na Wilczyńska
 12. Tomek Mich­nie­wicz
 13. Agniesz­ka Lingas-Łoniewska
 14. Mag­da­le­na Kordel
 15. Agniesz­ka Krawczyk
 16. Timo­thy Snyder
 17. Szcze­pan Twardoch
 18. Mag­da­le­na Witkiewicz
 19. Ałbe­na Grabowska
 20. Richard P. Feynman
 21. David Nobbs
 22. Nor­man Davies
 23. Mał­go­rza­ta Rogala
 24. Cixin Liu
 25. Wie­sław Myśliwski
 26. Ber­nard Cornwell
 27. David Lager­crantz
 28. Guil­lau­me Musso
 29. Swie­tła­na Aleksijewicz
 30. Olga Tokar­czuk
 31. B.A. Paris
 32. Jo Nes­bø
 33. Jakub Małec­ki
 34. John Fla­na­gan
 35. Agniesz­ka Janiszewska
 36. Mag­da­le­na Knedler
 37. Kata­rzy­na Grochola
 38. Ewa Kleszcz
 39. Max Czor­nyj
 40. Szy­mon Hołownia

arty­kuł sponsorowany

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy