Ciekawostki

Rady dla pisarzy od J.K. Rowling

Autor­ka Harry’ego Pot­te­ra jest aktyw­ną użyt­kow­nicz­ką mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Jej kon­to na Twit­te­rze śle­dzi 10 milio­nów ludzi. Row­ling jest też bar­dzo otwar­tą oso­bą i nie stro­ni od kon­tak­tu z mło­dy­mi, począt­ku­ją­cy­mi twór­ca­mi, chęt­nie udzie­la­jąc rad. Zresz­tą nie ogra­ni­cza się tyl­ko do tej tema­ty­ki, czę­sto jej wypo­wie­dzi są cel­ny­mi ripo­sta­mi na wyda­rze­nia poli­tycz­ne i społeczne.

W ponie­dzia­łek, pisar­ka roz­po­czę­ła serię twe­etów wspie­ra­ją­cych przy­szłych auto­rów w ich dąże­niach ku lite­rac­kim suk­ce­som. Począt­kiem dys­ku­sji był wpis innej pisar­ki Beau­ty Jack­son: “Hej! Ty! Pra­cu­jesz nad czymś i myślisz – nikt nie będzie tego oglą­dał , czy­tał, słu­chał – Skończ to pomi­mo wszyst­ko”.

Na wpis odpo­wie­dzia­ła Row­ling: “Tyle razy w począt­kach lat 90. potrze­bo­wa­łam, żeby ktoś mi to powie­dział. To wspa­nia­ła rada z wie­lu powo­dów. Nawet jeże­li to nie jest dzie­ło, któ­re znaj­dzie odbior­ców, to nauczy was rze­czy, któ­rych nie nauczy­li­by­ście się ina­czej. (Przy oka­zji, to że nie zna­la­złeś odbior­ców, nie zna­czy, że pra­ca jest zła)”.

Potem doda­ła: “Dys­cy­pli­na potrzeb­na do ukoń­cze­nia pra­cy nad utwo­rem to jest to, z cze­go możesz być dum­ny. Prze­mie­ni­łeś się z kogoś, kto ‘myśli o’, kto ‘może’, kto ‘pró­bu­je’, w kogoś, kto ZROBIŁ. A jak już to zro­bi­łeś, to wiesz, że możesz to zro­bić jesz­cze raz. To jest wyjąt­ko­wo wzmac­nia­ją­ca świa­do­mość, więc nigdy wię­cej nie porzu­caj pra­cy z lęku przed odrzu­ce­niem”.

Wypo­wiedź kon­ty­nu­owa­ła w kolej­nym twe­ecie: “Może two­ja trze­cia, czwar­ta, pięć­dzie­sią­ta piosenka/powieść/obraz będzie tym, któ­ry oka­że się ‘tym wyjąt­ko­wym’, któ­ry zdo­bę­dzie aplauz – ale nie doj­dziesz do tego momen­tu bez skoń­cze­nia wcze­śniej­szych (któ­re nagle oka­żą się bar­dziej inte­re­su­ją­ce dla two­jej widowni)”.

Poni­żej znaj­dzie­cie ory­gi­nal­ne wypo­wie­dzi J.K. Row­ling – pisar­ki, któ­rej chy­ba niko­mu nie trze­ba przedstawiać.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy