Ciekawostki

Skwer Geralta z Rivii w centrum Łodzi – taki prezent od Łodzian otrzyma Andrzej Sapkowski

Wraz z rosną­cą popu­lar­no­ścią uni­wer­sum Wiedź­mi­na – nie­waż­ne czy za spra­wą samych ksią­żek, serii gier kom­pu­te­ro­wych, czy powsta­ją­ce­go wła­śnie seria­lu pro­duk­cji Net­flik­sa – Andrzej Sap­kow­ski cie­szy się coraz więk­szą sła­wą, ura­sta do mia­na cele­bry­ty, jeśli jesz­cze nie mię­dzy­na­ro­do­we­go, to na pew­no kra­jo­we­go. Dum­na z całej tej sytu­acji może być przede wszyst­kim Łódź, w któ­rej pisarz się uro­dził i po dziś dzień miesz­ka. Rad­ni mia­sta z oka­zji sie­dem­dzie­sią­tych uro­dzin auto­ra przy­go­to­wa­li nobi­li­tu­ją­cy podarek.

Dzi­siaj są 70 uro­dzi­ny czło­wie­ka, któ­ry dla Łodzi jest posta­cią waż­ną. Andrzej Sap­kow­ski 10 lat temu otrzy­mał tytuł Hono­ro­we­go Oby­wa­te­la Mia­sta Łodzi. Jest naj­czę­ściej wyda­wa­nym pol­skim pisa­rzem po Lemie. Postać wiedź­mi­na, któ­rą stwo­rzył, jest już iko­ną popkul­tu­ry. Docze­kał się wie­lu wydań powie­ści, seria­lu, fil­mu i trzech gier kom­pu­te­ro­wych Może­my być dum­ni, że jest łodzia­ni­nem, któ­ry tu się uro­dził i tu miesz­ka, mówił wczo­raj wice­pre­zy­dent Łodzi Krzysz­tof Piąt­kow­ski w roz­mo­wie z „Expres­sem Ilustrowanym”.

Wła­śnie z tego powo­du rad­ni łodzi posta­no­wi­li wydzie­lo­ny ze znaj­du­ją­ce­go się w samym cen­trum Łodzi pla­cu Komu­ny Pary­skiej skwer poświę­cić Geral­to­wi z Rivii, głów­ne­mu boha­te­ro­wi best­sel­le­ro­wej sagi o Wiedź­mi­nie. Pro­jekt uchwa­ły został przy­go­to­wa­ny przez prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Miej­skiej Toma­sza Kac­prza­ka i zło­żo­ny w magi­stra­cie. Jak poda­je Anty­ra­dio uro­czy­ste odsło­nię­cie tablicz­ki z imie­niem słyn­ne­go łow­cy potwo­rów odbę­dzie się w sierpniu.

Dobrym pomy­słem jest, by w samym cen­trum mia­sta był skwer poświę­co­ny Geral­to­wi z Rivii. Liczy­my, że będzie to miej­sce spo­tkań, miło­śni­ków pol­skie­go fan­ta­sy, że gdy ktoś spoj­rzy na tablicz­kę, to wywo­ła to jego uśmiech, sko­men­to­wał Tomasz Kacprzak.

Sam zain­te­re­so­wa­ny (Andrzej Sap­kow­ski, nie Geralt, ma się rozu­mieć) na pomysł przy­stał, nie wia­do­mo nato­miast z jakim entu­zja­zmem. Tak czy ina­czej na uro­czy­sto­ści odsło­nię­cia ma się pojawić.

Geralt z Rivii zastą­pi w roli patro­na skwe­ru Lecha Kaczyń­skie­go, któ­ry peł­nił tę funk­cję przez kil­ka mie­się­cy w 2014 roku. Wte­dy człon­ko­wie Two­je­go Ruchu i mło­dzie­żów­ki Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej zebra­li 7 tysię­cy pod­pi­sów od Łodzian pod pro­jek­tem uchy­la­ją­cym nazwę skwe­ru i zgo­dę na budo­wę pomni­ka byłe­go pre­zy­den­ta. Wnio­sek prze­szedł i tablicz­kę usu­nię­to. Być może Geral­ta nikt nie odwa­ży się zawetować.

Źró­dło: Express Ilustrowany

gra­fi­ka głów­na wiedź­min kadr z zwiastuny

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy