Ciekawostki

Voldemort: Origins of the Heir – fanowska produkcja ze świata Harry‘ego Pottera!

Vol­de­mort: Ori­gins of the Heir” to fanow­ska pro­duk­cja stwo­rzo­na przez Stu­dio Try­an­gle Films. To opo­wieść o cza­row­ni­cy Gri­shy Mac Lag­gen, któ­ra pró­bu­je roz­wią­zać tajem­ni­cę śmier­ci Che­fsi­by Smith. Jej podej­rza­nym jest Tom Marvol­lo Rid­dle, czy­li mło­dy Lord Voldemort.

Nie­wie­le bra­ko­wa­ło, by film nigdy nie powstał – gdy twór­cy zbie­ra­li na Kick­star­te­rze środ­ki na pro­duk­cję, zbiór­kę zablo­ko­wa­ło stu­dio War­ner Bros. dys­po­nu­ją­ce wyłącz­ny­mi pra­wa­mi do ekra­ni­za­cji ksią­żek o Har­rym Pot­te­rze. Gru­pie uda­ło się jed­nak poro­zu­mieć z War­ner Bros. i mogli wró­cić do pra­cy nad filmem.

Pre­mie­ra “Vol­de­mort: Ori­gins of the Heir” zapla­no­wa­na jest na koniec roku 2017, a już teraz może­my zapo­znać się ze zwia­stu­nem fil­mu. Muszę przy­znać, że robi wrażenie.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy