Ciekawostki

Wyjątkowa choinka Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie

Gru­dzień to czas pie­cze­nia pier­nicz­ków, szy­ko­wa­nia pre­zen­tów oraz zdo­bie­nia cho­in­ki. Ta ostat­nia mie­wa napraw­dę ory­gi­nal­ne oblicza.

Co roku obser­wu­je­my cho­in­ki wyko­na­ne z ksią­żek, ale tym razem dołą­czy­ło do nich coś nowe­go! Pra­cow­ni­cy Biblio­te­ki Uni­wer­sy­tec­kiej UWM w Olsz­ty­nie przo­du­ją w kon­stru­owa­niu ory­gi­nal­nych drze­wek świą­tecz­nych. Ich obec­na kon­struk­cja jest wyjąt­ko­wa: pod­wie­szo­na pod sufi­tem cho­in­ka zosta­ła wyko­na­na ze sta­rych kart katalogowych.

choinka

choinka2

choinka3

choinka4


źró­dło: http://www.uwm.edu.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy