Ciekawostki

Krzyk czytelniczej mody

Ulu­bio­ną powieść aż chce się zabrać ze sobą wszę­dzie, praw­da? Ale poza zna­cze­niem dosłow­nym, ist­nie­je tak­że prze­no­śne. Mod­ny gadżet inspi­ro­wa­ny uko­cha­nym tytu­łem z jed­nej stro­ny poka­zu­je, że oso­ba noszą­ca go jest kre­atyw­na i wyróż­nia się z tłu­mu, a z dru­giej umoż­li­wia pochwa­le­nie się swo­im czy­tel­ni­czym gustem. 

I jest jak zapro­sze­nie do zaga­da­nia dla każ­de­go inne­go nie­sta­ty­stycz­ne­go Pola­ka, któ­ry lubi czy­tać książ­ki. Oraz dys­ku­to­wać o książ­kach. Oraz… tu wstaw­cie, cokol­wiek przyj­dzie Wam na myśl. A poni­żej pre­zen­tu­ję krzyk czy­tel­ni­czej mody, czy­li torebki-okładki.

Gdy­by­ście byli zain­te­re­so­wa­ni kup­nem kie­ru­je­my na stro­nę krukrustudio.com

alicja-w-krainie-czarow

dickens-torebka

frankenstein-torebka

hamlet-torebka

harry-poter-4

harry-potter-2

harry-potter-3

harry-potter

hobbit

jane-austen-torebka

jane-austen-torebka2

madam-bovary-torebka

maly-ksiazke-torebka

maly-ksiazke-torebka2

nedznicy

neuromancer-torebka

piotrus-pan

potter-torebka

potter-torebka2

the-bell-jar-torebka

wladca-pierscieni

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy