Ciekawostki

Empik rozszerza działalność?

Spół­ka Pla­ton zaj­mu­je się dys­try­bu­cją ksią­żek; ist­nie­je od 1995 roku. Ma spo­re udzia­ły w ryn­ku – ma wyłącz­ność w wypad­ku firm: Gale­ria Książ­ki, Axis Mun­di, Woj­ciech Marzec, JS&CO Jaro­sław Szulski.


Obec­nie zaś spół­kę pla­nu­je prze­jąć Empik! Szcze­gó­ły akwi­zy­cji nie są jesz­cze ujawnione.

War­to przy­po­mnieć, że w grud­niu 2016 roku UOKiK wyra­ził zgo­dę, by kon­tro­lę nad udzia­ła­mi Gru­py Empik prze­jął fun­dusz inwe­sty­cyj­ny Pen­ta, gdyż wyka­za­no, że nie doj­dzie do zagro­żeń dla konkurencji.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy