Sprawdzasz tag

platon

Aktualności

Empik rośnie w siłę?!

Przez ostat­nie mie­sią­ce bar­dzo dużo mówi­ło się o kło­po­tach finan­so­wych fir­my księ­gar­skiej Matras. Afe­ra zwią­za­na z upa­dło­ścią jed­ne­go z bar­dziej zna­czą­cych kon­ku­ren­tów Empi­ku spra­wi­ła, że przy­ci­chła spra­wa pro­ble­mów tego ostat­nie­go. Nie­mniej nikt nie zapo­mniał o rzu­ca­nych przez pra­cow­ni­ków oskar­że­niach o mob­bing czy w ogó­le o tra­gicz­nych warun­kach pra­cy w salo­nach. Swe­go cza­su gło­śna była decy­zja o zmniej­sze­niu powierzch­ni prze­zna­czo­nej na eks­po­zy­cję ksią­żek, a tak­że pety­cja pisa­rzy i arty­stów narze­ka­ją­cych na wyso­kie ceny, zbyt duże mar­że, a przede wszyst­kim zbyt­nie nasta­wia­nie się Empi­ku na pro­mo­cję lite­ra­tu­ry popu­lar­nej. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Empik rozszerza działalność?

Spół­ka Pla­ton zaj­mu­je się dys­try­bu­cją ksią­żek; ist­nie­je od 1995 roku. Ma spo­re udzia­ły w ryn­ku – ma wyłącz­ność w wypad­ku firm: Gale­ria Książ­ki, Axis Mun­di, Woj­ciech Marzec, JS&CO Jaro­sław Szulski.

Czy­taj dalej

-->