Aktualności

Empik rośnie w siłę?!

Przez ostat­nie mie­sią­ce bar­dzo dużo mówi­ło się o kło­po­tach finan­so­wych fir­my księ­gar­skiej Matras. Afe­ra zwią­za­na z upa­dło­ścią jed­ne­go z bar­dziej zna­czą­cych kon­ku­ren­tów Empi­ku spra­wi­ła, że przy­ci­chła spra­wa pro­ble­mów tego ostat­nie­go. Nie­mniej nikt nie zapo­mniał o rzu­ca­nych przez pra­cow­ni­ków oskar­że­niach o mob­bing czy w ogó­le o tra­gicz­nych warun­kach pra­cy w salo­nach. Swe­go cza­su gło­śna była decy­zja o zmniej­sze­niu powierzch­ni prze­zna­czo­nej na eks­po­zy­cję ksią­żek, a tak­że pety­cja pisa­rzy i arty­stów narze­ka­ją­cych na wyso­kie ceny, zbyt duże mar­że, a przede wszyst­kim zbyt­nie nasta­wia­nie się Empi­ku na pro­mo­cję lite­ra­tu­ry popularnej.

Część z tych zarzu­tów moż­na oczy­wi­ście uznać za bła­hą czy bez­za­sad­ną, a część być może za zupeł­nie nie­praw­dzi­wą. Nie da się jed­nak ukryć, że jesz­cze w 2014 roku spół­ka Empik Media & Fashion mia­ła poważ­ne pro­ble­my finan­so­we. Teraz wyglą­da na to, że Empik odbi­ja się od dna.

Ser­wis Inn­Po­land podał do infor­ma­cji, że Empik przej­mu­je swo­je­go kon­ku­ren­ta – spół­kę Pla­ton, zaj­mu­ją­cą się na tere­nie kra­ju han­dlem hur­to­wym i dys­try­bu­cją ksią­żek od 1995 roku.

Cała pro­ce­du­ra trwa­ła aż osiem mie­się­cy, bo zgo­dę na kon­cen­tra­cję musiał wydać urząd anty­mo­no­po­lo­wy. Ten pier­wot­nie miał wąt­pli­wo­ści, czy może zezwo­lić na prze­ję­cie. Urzęd­ni­cy musie­li bowiem spraw­dzić, czy wchło­nię­cie sie­ci Pla­ton nie wpły­nie na ogra­ni­cze­nie ryn­ko­wej kon­ku­ren­cji, czy­ta­my w serwisie.

Oka­zu­je się, że według zebra­nych danych połą­cze­nie spół­ek nie będzie na tyle istot­ne, żeby zagro­zić pozo­sta­łym pod­mio­tom. Ana­li­za zgro­ma­dzo­ne­go mate­ria­łu dowo­do­we­go w spra­wie wyka­za­ła, że w wyni­ku tej kon­cen­tra­cji nie doj­dzie jed­nak do istot­ne­go ogra­ni­cze­nia kon­ku­ren­cji – twier­dzi UOKiK.

O zna­ko­mi­tej kon­dy­cji finan­so­wej Empi­ku zapew­nia Łukasz Waszak z Pen­ta Inve­st­ments, któ­ry ma pod swo­imi skrzy­dła­mi m.in. Gru­pę Empik:

W 2017 r. spół­ka prze­zna­czy na inwe­sty­cje ok., 100 mln zł, a w cią­gu kil­ku naj­bliż­szych trzech lat kwo­ta ta się podwoi.

Decy­zja wyra­ża­ją­ca zgo­dę na prze­ję­cie nie jest bez­ter­mi­no­wa. Prze­je­cie musi nastą­pić w ter­mi­nie do dwóch lat od wyda­nia decy­zji. Nic jesz­cze nie jest przesądzone.

Autor: Oskar Grzelak

źró­dło: innpoland.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy