Aktualności Ciekawostki

60-lecie Wydawnictwa Znak – 700 ebooków za połowę ceny

W tym roku Wydaw­nic­two Znak obcho­dzi swo­je 60 uro­dzi­ny. Z tej oka­zji odby­wa się szereg 
akcji poświę­co­nych jed­ne­mu z naj­star­szych i naj­waż­niej­szych wydaw­nictw w Pol­sce. Jed­ną z nich, jest wyjąt­ko­wa pro­mo­cja księ­gar­ni inter­ne­to­wej Woblink.com, na któ­rej znaj­dzie­cie 700 ebo­oków Wydaw­nic­twa Znak w raba­cie od ‑40 do ‑60%!

Przez pięć dni, od 9 do 13 wrze­śnia na Woblin­ku, codzien­nie znaj­dą się prze­ce­nio­ne ebo­oki z innej kate­go­rii. W ponie­dzia­łek – histo­ria, we wto­rek – lite­ra­tu­ra pięk­na, w śro­dę – kry­mi­nał, w czwar­tek lite­ra­tu­ra fak­tu i na koniec tygo­dnia lite­ra­tu­ra oby­cza­jo­wa. Cięż­ko umy­słem przy­swo­ić 700 ksią­żek w pięć dni, dla­te­go pro­po­nu­je­my wam kil­ka naj­cie­kaw­szych tytu­łów, któ­re zna­la­zły się w promocji.

Ponie­dzia­łek, 9 wrze­śnia: Historia

Dro­ga do nie­wol­no­ści” – Timo­thy Sny­der ‑45%

Timo­thy Sny­der jest spe­cja­li­stą od histo­rii Euro­py Środ­ko­wej. Szcze­gól­nie inte­re­su­je się dzie­ja­mi II woj­ny świa­to­wej oraz współ­cze­sno­ścią. Te dwie pasje zain­spi­ro­wa­ły go do napi­sa­nia książ­ki „O tyra­nii. 20 lek­cji z XX wie­ku”, w któ­rej prze­strze­ga przed powtór­ką tego co sta­ło się w latach 30-tych ubie­głe­go wie­ku w Niem­czech. „Dro­ga do nie­wol­no­ści” to kolej­na książ­ka-prze­stro­ga. Tym razem przed tym, że wol­ność nie trwa wiecz­nie, że w każ­dej chwi­li może­my ją stra­cić. Szcze­gól­nie wte­dy, gdy nie dba­my o jej pie­lę­gno­wa­nie i nie wal­czy­my o swo­je pra­wa. To jed­na z bar­dziej poucza­ją­cych lek­tur ostat­nich lat.

Nor­man Davies – 10 ksią­żek od ‑40 do ‑50%

Jed­nym z naj­waż­niej­szych histo­ry­ków zaj­mu­ją­cych się nauko­wo histo­rią Pol­ski jest pocho­dzą­cy z Wiel­kiej Bry­ta­nii Nor­man Davies. W pro­mo­cji Woblin­ka zna­la­zło się aż 10 jego ksią­żek. Wśród nich takie dzie­ła jak „Boże igrzy­sko”, „Powsta­nie ‘44” czy „Orzeł bia­ły. Czer­wo­na gwiaz­da” poświę­co­ne stric­te histo­rii nasze­go kra­ju. Ponad­to w 45% raba­cie macie szan­se kupić książ­ki „Euro­pa wal­czy” – monu­men­tal­ną roz­pra­wę o histo­rii II woj­ny świa­to­wej oraz „Zagi­nio­ne kró­le­stwa”, czy­li nie­zna­ną histo­rię euro­pej­skich państw i miast – od cza­sów rzą­dów Wizy­go­tów po współczesność.

Wto­rek, 10 wrze­śnia: Lite­ra­tu­ra piękna

Zimow­la” (-30%) „Atlas: Dop­pel­gan­ger” (-45%) – Domi­ni­ka Słowik

Zimow­la”, naj­now­sza, dru­ga powieść Domi­ni­ki Sło­wik, uka­za­ła się na ryn­ku lite­rac­kim 4 wrze­śnia. Pre­mie­ra książ­ki była bar­dzo wycze­ki­wa­na, bowiem debiu­tanc­ka powieść „Atlas: Dop­pel­gan­ger” zosta­ła dobrze przy­ję­ta przez kry­ty­kę, była nomi­no­wa­na do Nagro­dy Con­ra­da. „Zimow­la” to powieść, w któ­rej autor­ka zabie­ra prze­no­si czy­tel­ni­ków do świa­ta nie­wy­ja­śnio­nych zja­wisk i tajem­ni­czych zda­rzeń, wpi­sa­nych w pozor­nie nie­cie­ka­wą pro­zę codzien­ne­go życia na pro­win­cji. Dla­te­go zanim się­gnie­cie po naj­now­szą książ­kę Sło­wik, koniecz­nie prze­czy­taj­cie „Atlas: Doppelganger”.

Roz­dep­ta­łem czar­ne­go kota przez przy­pa­dek” – Filip Zawa­da ‑45%

Naj­now­sza powieść Fili­pa Zawa­dy „Roz­dep­ta­łem czar­ne­go kota przez przez przy­pa­dek” to sza­le­nie wcią­ga­ją­ca książ­ka napi­sa­na z per­spek­ty­wy 11 let­nie­go chłop­ca, sie­ro­ty zamiesz­ku­ją­cej w ośrod­ku pro­wa­dzo­nym przez sio­stry zakon­ne. Jest to peł­na czar­ne­go humo­ru opo­wieść o poszu­ki­wa­niu swo­je­go miej­sca na zie­mi, w świe­cie nie­win­nym, naiw­nym i nie spla­mio­nym pro­ble­ma­mi doro­słych, gdzie naj­więk­szą war­to­ścią oka­zu­je się wyobraźnia.

Śro­da, 11 wrze­śnia: Kryminał

Marek Kra­jew­ski od ‑45 do ‑59%!

W śro­dę nada­rzy się nie­po­wta­rzal­na oka­zja do uzu­peł­nia­nia wir­tu­al­nej biblio­tecz­ki o ebo­oki Mar­ka Kra­jew­skie­go. Aż trzy­na­ście jego powie­ści prze­ce­nio­nych będzie od 45 do 59%! Kra­jew­ski jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych pisa­rzy kry­mi­na­łów w Pol­sce. Jest auto­rem best­sel­le­ro­we­go cyklu, któ­re­go akcja roz­gry­wa się w przed­wo­jen­nym Wro­cła­wiu (Bre­slau). Jego książ­ki cha­rak­te­ry­zu­ją się zawi­ły­mi intry­ga­mi, w któ­rych czę­sto poja­wia­ją się mate­ma­tycz­ne i filo­zo­ficz­ne zagad­ki. Mrocz­ne zauł­ki, obskur­ne bary, nie­bez­piecz­ne dziel­ni­ce – to miej­sca któ­re naj­czę­ściej odwie­dza­ją boha­te­ro­wie Kra­jew­skie­go. Krwa­wo i z dresz­czy­kiem – taki są kry­mi­na­ły z Eber­har­dem Moc­kiem w roli głównej.

Ostre przed­mio­ty” – Gil­lian Flynn ‑45%

Mimo, iż śro­do­wa pro­mo­cja ze Zna­kiem dedy­ko­wa­na jest kry­mi­na­łom, to zna­la­zły się w niej książ­ki z pogra­ni­cza gatun­ków. Jed­ną z nich jest powieść Gil­lian Flynn, autor­ki „Zagi­nio­nej dziew­czy­ny”. „Ostre przed­mio­ty” to powieść, któ­rej akcja roz­gry­wa się w małym mia­stecz­ku Wind Gap, w któ­rym doszło do tra­gicz­nej zbrod­ni – zamor­do­wa­na zosta­ła mała dziew­czyn­ka. W nie­du­żym odstę­pie cza­su zni­ka kolej­ne dziec­ko. Pocho­dzą­ca z Wind Gap Camil­le Pre­aker wra­ca do swo­je­go rodzin­ne­go mia­stecz­ka jako repor­ter­ka śled­cza duże­go dzien­ni­ka z Chi­ca­go. Ma zająć się opi­sa­niem spra­wy tajem­ni­czych zbrod­ni. Na miej­scu nie zosta­je jed­nak dobrze przy­ję­ta – lokal­na spo­łecz­ność, poli­cja, służ­by spe­cjal­ne oraz jej wła­sna rodzi­na, nie­chęt­nie pod­cho­dzą do jej obec­no­ści w mia­stecz­ku i za wszel­ką cenę utrud­nia­ją jej roz­wi­kła­nie zagad­ki. Na pod­sta­wie książ­ki powstał ośmio­od­cin­ko­wy mini-serial HBO, z Amy Adams w roli głównej.

Czwar­tek, 12 wrze­śnia: Lite­ra­tu­ra faktu

Sek­su­oloż­ki” – Mar­ta Sza­rej­ko ‑45%

Sek­su­oloż­ki” Mar­ty Sza­rej­ko to szcze­ra, bez­kom­pro­mi­so­wa i waż­na książ­ka. Autor­ka zebra­ła w niej dużo krót­kich wywia­dów z sek­su­oloż­ka­mi – każ­dy z nich podej­mu­je inny temat taki jak na przy­kład zmia­na płci, sek­su­al­no­ści nie­peł­no­spraw­nych, zdra­da czy cią­ża. Dzię­ki temu książ­ka gwa­ran­tu­je zróż­ni­co­wa­ne i wszech­stron­ne spoj­rze­nie na sek­su­al­ność pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa. Mar­ta Sza­rej­ko i jej roz­mów­czy­nie odkry­wa­ją przed nami sekre­ty gabi­ne­tów sek­su­olo­gicz­nych. Autor­ka zada­je pyta­nia, na któ­re wszy­scy chce­my znać odpo­wiedź, ale czę­sto boimy się zapy­tać, a zapro­szo­ne do współ­pra­cy sek­su­oloż­ki wni­kli­wie i cier­pli­wie na nie odpowiadają.

Sha­ron Tate” – Ali­sa Stat­man, Brie Tate ‑45%

Tego roku minę­ło 50 lat od bru­tal­nej zbrod­ni, któ­ra poru­szy­ła świat i wciąż nie pozwa­la o sobie zapo­mnieć. Człon­ko­wie zało­żo­nej przez Char­le­sa Man­so­na sek­ty Rodzi­na bestial­sko zamor­do­wa­li w wil­li Roma­na Polań­skie­go cię­żar­ną Sha­ron Tate i czwór­kę jej przy­ja­ciół. Kolej­nej nocy pozba­wi­li życia mał­żeń­stwo La Bian­ca. W książ­ce “Sha­ron Tate” autor­ka razem z sio­strze­ni­cą zamor­do­wa­nej Sha­ron zagłę­bia się w rodzin­ne archi­wum. Celem Ali­sy Stat­man było prze­śle­dze­nie wszyst­kich aspek­tów tra­gicz­nej histo­rii, a tak­że uka­za­nie wal­ki rodzi­ny Tate’ów o ska­za­nie odpo­wie­dzial­nych za mor­der­stwo spraw­ców, w tym jed­ne­go z obec­nie naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych kry­mi­na­li­stów Ame­ry­ki, Char­le­sa Mansona.

Pią­tek, 13 wrze­śnia: Lite­ra­tu­ra obyczajowa

Kolo­ry pawich piór” – Jojo Moy­es ‑45%

Nie­pu­bli­ko­wa­na wcze­śniej w Pol­sce powieść Jojo Moy­es, autor­ki wzru­sza­ją­cych best­sel­le­rów takich jak “Kie­dy odsze­dłeś” i “Ser­ce w dwóch świa­tach”.
To opo­wieść o poszu­ki­wa­niu szczę­ścia i uwol­nie­niu się od życia bole­sną prze­szło­ścią. Athe­ne, pięk­na, zepsu­ta i boga­ta kobie­ta wpra­wia wszyst­kich w osłu­pie­nie, gdy bez sło­wa wyja­śnie­nia porzu­ca męża dla domo­krąż­cy. Prze­szło trzy­dzie­ści lat póź­niej cór­ka kobie­ty, Suzan­na, musi sta­wić czo­ło mrocz­nej legen­dzie mat­ki i poznać praw­dę o sobie samej, któ­ra była dotych­czas pil­nie strze­żo­ną tajemnicą.

Fran­cu­skie lato” – Cathe­ri­ne Isa­ac ‑45%

Debiu­tanc­ka powieść Cathe­ri­ne Isa­ac to ide­al­na pro­po­zy­cja na zakoń­cze­nie lata. Peł­na waka­cyj­ne­go kli­ma­tu, wzru­szeń i cie­pła opo­wieść o miło­ści, cho­ro­bie oraz wal­ce. Pole­ca­na zwłasz­cza tym czy­tel­ni­kom, któ­rzy od pierw­sze­go wej­rze­nia zako­cha­li się w pro­zie Jojo Moyes.
Zmę­czo­na nie­doj­rza­ło­ścią swo­je­go part­ne­ra Jes­si­ca nie­dłu­go po uro­dze­niu ich syna opusz­cza męż­czy­znę. Po kil­ku latach kobie­ta dowia­du­je się, że jej czas koń­czy się. Po śmier­ci jedy­nym opie­ku­nem chłop­ca zosta­nie były part­ner Jes­si­cy, Adam. Waka­cyj­ny wyjazd do uro­kli­we­go fran­cu­skie­go hote­lu pro­wa­dzo­ne­go przez męż­czy­znę sta­nie się ostat­nią szan­są na odno­wie­nie wza­jem­nych rela­cji i nawią­za­nie nici poro­zu­mie­nia mię­dzy Ada­mem a jego synem.

Wyjąt­ko­wa pro­mo­cja na ebo­oki Wydaw­nic­twa Znak trwa tyl­ko pięć dni, na doda­tek codzien­nie znaj­du­ją się w niej inne książ­ki. Dla­te­go jeśli myślisz o nad­ra­bia­niu czy­tel­ni­czych zale­gło­ści ze Zna­ku, to koniecz­nie odwiedź w tym tygo­dniu Woblink.com.

Infor­ma­cja sponsorowana

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy