Aktualności

Zmarł Bohdan Butenko

Ode­szła kolej­na waż­na postać pol­skiej sce­ny lite­rac­kiej. Boh­dan Buten­ko, zna­ko­mi­ty rysow­nik, gra­fik, autor ksią­żek i komik­sów, a tak­że sce­na­rzy­sta i pro­jek­tant deko­ra­cji teatral­nych zmarł w wie­ku 88 lat. Pozo­sta­wił jed­nak po sobie nie­za­tar­ty ślad w posta­ci ksią­żek – czy to wła­snych, czy cudzych – któ­re opra­co­wy­wał gra­ficz­nie, a przede wszyst­kim posta­ci Gapi­szo­na, Kwa­pi­szo­na, Gucia i Ceza­ra, któ­re pozo­sta­ją żywe we wspo­mnie­niach Polaków.

Boh­dan Buten­ko pra­co­wał przy bli­sko 200 książ­kach. Stwo­rzył serię komik­sów o Kwa­pi­szo­nie, mło­dym har­ce­rzu sta­ra­ją­cym się wystrych­nąć na dud­ka dwóch zło­dziei – Fawo­ry­ta i Kom­pa­na. Był auto­rem kul­to­wym posta­ci z seria­li ani­mo­wa­nych Przy­go­dy Gapi­szo­na oraz Gucio i Cezar. Współ­pra­co­wał rów­nież z licz­ny­mi cza­so­pi­sma­mi dla dzie­ci, np. „Miś”, „Świersz­czyk”, „Pło­my­czek”, „Pło­myk”, a tak­że tymi dla doro­słych czytelników.

Co kwar­tał poja­wiał się w Redak­cji siwo­wło­sy pan z mło­dzień­czym bły­skiem w oku, cza­ru­ją­cym uśmie­chem i dużą tecz­ką. Z tecz­ki wycią­gał plik arku­szy pod­pi­sa­nych „Buten­ko pinxit”, a po chwi­li roz­le­ga­ły się wes­tchnie­nia zachwy­tu lub śmiech albo jed­no przez dru­gie. Arku­sze zalud­nia­ły pocią­gnię­te gru­bą kre­ską posta­cie, na któ­rych się wszy­scy wycho­wa­li­śmy (lub wycho­wy­wa­li­śmy innych), nawet jeśli część z nas sobie tego nie uświa­da­mia, wspo­mi­na Boh­da­na Buten­ko redak­cja kwar­tal­ni­ka „Prze­krój”.

W 2011 roku Boh­dan Buten­ko odzna­czo­ny został Krzy­żem Ofi­cer­skim Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski, a w 2012 – Orde­rem Uśmiechu.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy