Sprawdzasz tag

Bohdan Butenko

Aktualności

Zmarł Bohdan Butenko

Ode­szła kolej­na waż­na postać pol­skiej sce­ny lite­rac­kiej. Boh­dan Buten­ko, zna­ko­mi­ty rysow­nik, gra­fik, autor ksią­żek i komik­sów, a tak­że sce­na­rzy­sta i pro­jek­tant deko­ra­cji teatral­nych zmarł w wie­ku 88 lat. Pozo­sta­wił jed­nak po sobie nie­za­tar­ty ślad w posta­ci ksią­żek – czy to wła­snych, czy cudzych – któ­re opra­co­wy­wał gra­ficz­nie, a przede wszyst­kim posta­ci Gapi­szo­na, Kwa­pi­szo­na, Gucia i Ceza­ra, któ­re pozo­sta­ją żywe we wspo­mnie­niach Pola­ków. Czy­taj dalej

-->