Aktualności

Premiera gry Komornik: Nieskruszony. Zobaczcie grafiki koncepcyjne

Kra­kow­ska spół­ka game­de­vo­wa Sylen Stu­dio od 2020 pra­cu­je nad grą wideo, roz­gry­wa­ją­cą się w świe­cie wykre­owa­nym przez Micha­ła Goł­kow­skie­go w powie­ścio­wym cyklu Komor­nik. Fani uni­wer­sum mogą zstą­pić na oka­le­czo­ną nie­uda­ną Apo­ka­lip­są Zie­mię i wcie­lić się w nie­biań­skie­go wysłan­ni­ka, zaj­mu­ją­ce­go się odszu­ki­wa­niem i egze­kwo­wa­niem z Dłuż­ni­ków należ­no­ści za grze­chy już teraz!

Komor­nik: Nie­skru­szo­ny jest tak zwa­ną visu­al novel, czy­li inte­rak­tyw­ną powie­ścią, dodat­ko­wo wzbo­ga­co­ną mecha­ni­ka­mi opar­ty­mi na grze para­gra­fo­wej. W ten spo­sób gracz będzie miał oka­zję samo­dziel­nie kształ­to­wać histo­rię protagonisty.

W grze wcie­li­my się w Ani­ke­to­sa Pierw­sze­go, któ­ry został zesła­ny na Zie­mię, żeby posprzą­tać pozo­sta­ło­ści po tej czę­ści ludz­ko­ści, któ­ra pora­dzi­ła sobie z prze­trwa­niem Apo­ka­lip­sy. To wła­śnie z jego per­spek­ty­wy obser­wo­wać będzie­my suge­styw­nie odma­lo­wa­ny posta­po­ka­lip­tycz­ny świat – od ulic znisz­czo­nej War­sza­wy po nie­go­ścin­ne i nie­zba­da­ne zie­mie Rewer­su. Udo­stęp­nio­ne przez stu­dio gra­fi­ki kon­cep­cyj­ne zdra­dza­ją, jak przed­sta­wio­na zosta­ła Zie­mia według wizji Micha­ła Gołkowskiego.

Sylen Stu­dio obie­cu­je spo­rą dowol­ność, jeśli cho­dzi o kie­ro­wa­nie losa­mi głów­ne­go boha­te­ra. Gra­cze będą mie­li oka­zję podej­mo­wać trud­ne, nie­jed­no­znacz­ne moral­nie decy­zje. Gra­cze będą rów­nież dowol­nie kształ­to­wać cha­rak­ter pro­ta­go­ni­sty, jego umie­jęt­no­ści czy ekwi­pu­nek. Pamię­tać trze­ba, że prze­trwa­nie w nie­go­ścin­nym, ska­za­nym na zagła­dę świe­cie nie jest łatwe. Być może będzie trze­ba zapo­mnieć o ludz­kiej naturze.

Pre­mie­ra gry zapla­no­wa­na jest na 9 listo­pa­da. Aktu­al­nie trwa jesz­cze przed­sprze­daż w skle­pie Muve.pl. Poni­żej pre­zen­tu­je­my wyma­ga­nia sprzętowe:

Mini­mal­ne:
• Sys­tem ope­ra­cyj­ny: Micro­soft® Win­dows® 10 x64
• Pro­ce­sor: Intel Core i7-8550U (4 * 1800) / AMD Phe­nom II X4 965 (4 * 3400)
• Pamięć: 8 GB RAM
• Kar­ta gra­ficz­na: GeFor­ce MX 150 (2048 VRAM) / Rade­on R7 260X (2048 VRAM)
• DirectX: Wer­sja 11
• Miej­sce na dys­ku: 2 GB dostęp­nej przestrzeni

Zale­ca­ne:
• Sys­tem ope­ra­cyj­ny: Micro­soft® Win­dows® 10 x64
• Pro­ce­sor: Intel Core i7-6700 (4 * 3400) / AMD Ryzen 5 1600 (6 * 3200)
• Pamięć: 8 GB RAM
• Kar­ta gra­ficz­na: GeFor­ce GTX 1050 (4096 VRAM) / Rade­on RX 570 (4096 VRAM)
• DirectX: Wer­sja 11
• Miej­sce na dys­ku: 2 GB dostęp­nej przestrzeni

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy