Aktualności

Zmarł Henryk Jerzy Chmielewski, legendarny Papcio Chmiel

Hen­ryk Jerzy Chmie­lew­ski, zna­ny być może nawet bar­dziej pod pseu­do­ni­mem Pap­cio Chmiel, autor słyn­nej serii komik­so­wej Tytus, Romek i A’To­mek w czerw­cu obcho­dził 97-te uro­dzi­ny; 98-tych nie­ste­ty nie dożył. O śmier­ci pol­skie­go arty­sty poin­for­mo­wał Piotr Kasiń­ski, orga­ni­za­tor Festi­wa­lu Komik­su w Łodzi.

Hen­ryk Chmie­lew­ski uro­dził się w 1923 w War­sza­wie. W wie­ku dwu­dzie­stu lat został żoł­nie­rzem Armii Kra­jo­wej, brał udział w powsta­niu war­szaw­skim, w cza­sie któ­re­go tra­fił do nie­wo­li. Po woj­nie pod­jął pra­cę kre­śla­rza, kil­ka mie­się­cy póź­niej został powo­ła­ny do woj­ska. Tam wła­śnie roz­po­czął karie­rę gra­fi­ka – do jego zadań nale­ża­ła opie­ka nad gazet­ką. Po odby­ciu służ­by ryso­wał dla „Świa­ta przy­gód”, póź­niej dla „Świa­ta mło­dych”. Jego naj­słyn­niej­sze dzie­ło, seria komik­so­wa Tytus, Romek i A’To­mek, swo­je począt­ki ma wła­śnie w tym dru­gim czasopiśmie.

Zabaw­ne pery­pe­tie har­ce­rzy Rom­ka i A’Tom­ka oraz ich mał­pie­go kom­pa­na Tytu­sa docze­ka­ły się w sumie trzy­dzie­stu jeden albu­mów. Wyda­wa­ne były rów­nież róż­ne­go rodza­ju księ­gi zbior­cze oraz dodat­ko­we historie.

Za swo­ją twór­czość przy­zna­ny został Pap­cio­wi Chmie­lo­wi Order Uśmie­chu. Otrzy­mał tak­że mię­dzy inny­mi Srebr­ny Krzyż Zasłu­gi, Krzyż Kawa­ler­ski Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski i Medal Stu­le­cia Odzy­ska­nej Nie­pod­le­gło­ści, a to tyl­ko część odzna­czeń, któ­ry­mi został uhonorowany.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy