Aktualności

Biedronka jako biblioteka dla dzieci. Wypożyczymy książki nawet w niedzielę?

Już 383 skle­py sie­ci Bie­dron­ka ofe­ru­ją moż­li­wość korzy­sta­nia z Dzie­cię­cej Biblio­te­ki Bie­dron­ki. A regu­la­min skle­pu okre­śla, że ta ma być czyn­na 7 dni w tygo­dniu. Czy to zna­czy, że zro­bi­my zaku­py w niedzielę?

Dzie­cię­ca Biblio­te­ka Bie­dron­ki to ofer­ta wypo­ży­cze­nia ksią­żek w cza­sie zaku­pów. Jest ona kie­ro­wa­na do osób korzy­sta­ją­cych z kar­ty Moja Bie­dron­ka (lub apli­ka­cji). Wypo­ży­cze­nie książ­ki wią­że się z opła­tą kau­cji w wyso­ko­ści 3 zł – przy kasie kla­sycz­nej lub samo­ob­słu­go­wej. Książ­kę moż­na wypo­ży­czyć na dwa tygo­dnie, a jed­no­cze­śnie moż­na wypo­ży­czyć mak­sy­mal­nie dwie książ­ki. Zwrot? W kla­sycz­nej kasie, w samo­ob­słu­go­wej nie będzie takiej opcji.

War­to jed­nak zauwa­żyć, że komu­ni­ka­ty sie­ci są nie­pre­cy­zyj­ne. Z jed­nej stro­ny w regu­la­mi­nie znaj­dzie­my infor­ma­cję: „Wypo­ży­cze­nia Ksią­żek moż­na doko­ny­wać sie­dem dni w tygo­dniu, w godzi­nach otwar­cia Skle­pu Bie­dron­ka”, a sama akcja rekla­mo­wa­na jest hasłem: „Wypo­życz i czy­taj książ­ki każ­de­go dnia! Korzy­staj z biblio­te­ki Bie­dron­ki i wypo­ży­czaj książ­ki dla dzie­ci przez sie­dem dni w tygo­dniu”. Z dru­giej – biu­ro pra­so­we Jero­ni­mo Mar­tins Pol­ska nie potwier­dza tej informacji.

Pod­kre­śla­my, że sieć Bie­dron­ka zawsze sto­su­je się do obo­wią­zu­ją­cych w Pol­sce prze­pi­sów pra­wa, w tym do usta­wy z 10 stycz­nia 2018 r. o ogra­ni­cze­niu han­dlu w nie­dzie­le i świę­ta oraz w nie­któ­re inne dni. Nie­dziel­ne zaku­py w skle­pach naszej sie­ci, w tym wypo­ży­cze­nie ksią­żek z Dzie­cię­cej Biblio­te­ki Bie­dron­ki, będzie moż­li­we 29 stycz­nia, czy­li w naj­bliż­szą nie­dzie­lę han­dlo­wą na mocy obo­wią­zu­ją­ce­go w Pol­sce pra­wa – zapew­nił Domi­nik Wol­ski, dyrek­tor dzia­łu praw­ne­go sie­ci, w roz­mo­wie z Money.pl

29 stycz­nia to jed­na z sied­miu nie­dziel sta­no­wią­cych wyjąt­ki do zaka­zu han­dlu w nie­dzie­lę. To dni, kie­dy skle­py mogą być otwar­te, aby uła­twić np. przed­świą­tecz­ne zaku­py. W roku 2023 han­dlo­we nie­dzie­le przy­pa­da­ją: 29 stycz­nia, 2 kwiet­nia, 30 kwiet­nia, 25 czerw­ca, 27 sierp­nia, 17 grud­nia i 24 grudnia.

Teo­re­tycz­nie więc Dzie­cię­ca Biblio­te­ka Bie­dron­ki nie powin­na nicze­go zmie­niać: sieć ma prze­strze­gać zaka­zu han­dlu w nie­dzie­lę. Ale eko­no­mi­sta Rafał Mun­dry podzie­lił się na Twit­te­rze cie­kawtm spostrzeżeniem:

Bie­dron­ka zak­tu­ali­zo­wa­ła regu­la­min „Biblio­tecz­ki” czyn­nej „7 dni w tygo­dniu”. A w mojej naj­bliż­szej w nie­dzie­lę poja­wi­ły się godzi­ny pra­cy. Przy­pa­dek? – zapy­tał i dodał: – Nie miał­bym nic prze­ciw­ko zosta­wie­niu tyl­ko kas samo­ob­słu­go­wych z ochraniarzem/asystentem kas na umo­wę zle­ce­nie za 2x staw­kę.

Już pół roku temu poja­wi­ły się donie­sie­nia, że Bie­dron­ka mia­ła­by prze­kształ­cić się w „klub czy­tel­ni­ka”, by obejść zakaz han­dlu w nie­dzie­lę. Nie­wy­klu­czo­ne, że otwar­cie sie­ci w nie­dzie­le han­dlo­we ma być bada­niem ryn­ku mają­cym poka­zać, czy klient­ki i klien­ci napraw­dę są zain­te­re­so­wa­ni dys­kon­tem czyn­nym 7 dni w tygodniu.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy