Aktualności

Biedronka jako klub czytelnika?

Duże sie­ci han­dlo­we sta­ra­ją się kre­atyw­nie obejść zakaz han­dlu w nie­dzie­lę. Jed­ne sta­ją się ofi­cjal­nie pla­ców­ka­mi pocz­to­wy­mi, inne – klu­ba­mi czy­tel­ni­ka. Do tej dru­giej gru­py ma dołą­czyć sieć Biedronka.

W lip­cu poja­wi­ły się infor­ma­cje, że Bie­dron­ki mają zostać prze­kształ­co­ne… w pla­ców­ki medycz­ne. Teraz ano­ni­mo­wi pra­cow­ni­cy wysy­ła­ją kolej­ne sygna­ły: Bie­dron­ka ma się stać klu­bem czy­tel­ni­ka. Wybra­ne skle­py sie­ci mia­ły­by być otwar­te we wszyst­kie nie­dzie­le sierp­nia, żeby spraw­dzić, czy ten model jest dobrym pomysłem.

– Sygna­ły pły­ną z całej Pol­ski. […] Z tego, co mówią ludzie, to nie tyl­ko będą czy­tel­nie. W nie­któ­rych skle­pach są mon­to­wa­ne urzą­dze­nia, za pomo­cą któ­rych będzie się moż­na reje­stro­wać do leka­rzy spe­cja­li­stów – sko­men­to­wa­ła w roz­mo­wie z por­ta­lem Gazeta.pl Gabrie­la Kaim, zastęp­czy­ni prze­wod­ni­czą­ce­go NSZZ Soli­dar­ność w Jero­ni­mo Mar­tins Pol­ska SA.

Póki co biu­ro pra­so­we Bie­dron­ki nie komen­tu­je sytu­acji. Nasze źró­dła potwier­dza­ją donie­sie­nia o powsta­ją­cych klu­bach czytelnika.

źródło gazeta.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy