Aktualności

Najlepsze książki wydawnictwa Rebis do ‑50%

Od 17 do 23 stycz­nia w księ­gar­ni inter­ne­to­wej Woblink może­cie kupić 100 naj­lep­szych ebo­oków Wydaw­nic­twa Rebis w pro­mo­cji do ‑50%! Przed­sta­wia­my kil­ka pro­po­zy­cji, po któ­re z nich war­to się­gnąć w pierw­szej kolejności.

W pro­mo­cji znaj­dzie­cie 100 naj­lep­szych ebo­oków wydaw­nic­twa Rebis, w prze­ce­nie nawet do ‑50%. Oto kil­ka tytu­łów, po któ­re war­to sięgnąć.

Alienista

Od kil­ku lat obser­wu­je­my seria­lo­wy boom. Powsta­je coraz wię­cej seria­li, a na pro­duk­cje tele­wi­zyj­ne wyda­je się coraz wię­cej pie­nię­dzy. Coraz wię­cej ludzi się­ga też po abo­na­men­ty Net­fli­xa czy HBO GO. Biz­nes się krę­ci. Wie­lu twór­ców two­rząc sce­na­riu­sze do seria­li się­ga po książ­ki. „Gra o tron”, „Ania, nie Anna”, „Min­dhun­ter”, „The Wit­cher” – to zale­d­wie wierz­cho­łek góry lodo­wej pro­duk­cji, któ­rych sce­na­riu­sze powsta­ły na pod­sta­wie ksią­żek. W pro­mo­cji na Woblin­ku znaj­dzie­cie „Alie­ni­stę” – powieść, któ­ra sta­ła się inspi­ra­cją do powsta­nia net­fli­xo­we­go seria­lu, któ­ry miał swo­ją pre­mie­rę w 2018 roku.

Alienista

Kup ebo­oka na Woblink.com

Nowy Jork, koniec XIX wie­ku. Przez mia­sto prze­le­wa się fala zabójstw chło­pię­cych pro­sty­tu­tek. Śledz­two pro­wa­dzą poli­cjan­ci umo­cze­ni w afe­ry korup­cyj­ne. Rów­no­cze­śnie przez Theodore’a Roose­vel­ta zosta­ła powo­ła­na spe­cjal­na gru­pa, któ­ra ma pro­wa­dzić swo­je taj­ne śledz­two. Nale­ży do niej Lasz­lo Kre­izler, któ­ry pra­cu­je nad powsta­niem pro­fi­lu psy­cho­lo­gicz­ne­go mor­der­cy. Współ­pra­cu­ją z nim dzien­ni­karz John Schuy­ler Moor i Sara Howard – pierw­sza kobie­ta zatrud­nio­na przez nowo­jor­ską policję.

Blade runner. Czy androidy marzą o elektrycznych owcach?

Nie­ste­ty stu­dio CD Pro­ject Red zapo­wie­dzia­ło prze­nie­sie­nie pre­mie­ry dłu­go wycze­ki­wa­nej gry „Cyber­punk 2077” na jesień 2020 roku. Daje to jed­nak wię­cej cza­su by zapo­znać się z jed­nym z naj­waż­niej­szych dzieł, któ­re wpły­nę­ły na osta­tecz­ny kształt gier, fil­mów i ksią­żek osa­dzo­nych w uni­wer­sum cyber­pun­ko­wym. „Czy andro­idy marzą o elek­trycz­nych owcach?” (książ­ka, któ­rej tytuł został póź­niej posze­rzo­ny, w celach mar­ke­tin­go­wych, o tytuł ekra­ni­za­cji) nale­ży do naj­po­pu­lar­niej­szych dzieł ame­ry­kań­skie­go pisa­rza Phi­li­pa K. Dic­ka. W swo­jej  post-apo­ka­lip­tycz­nej opo­wie­ści o koeg­zy­sten­cji robo­tów i ludzi na Zie­mi, Dick przed­sta­wia spo­łe­czeń­stwo tra­pio­ne kon­se­kwen­cja­mi kon­flik­tów nukle­ar­nych, któ­re zosta­ło podzie­lo­ne na kate­go­rie. Ludzie nale­żą­cy do gor­szej kasty są pod­da­wa­ni ste­ry­li­za­cji oraz mają cał­ko­wi­ty zakaz migra­cji. W książ­ce przed­sta­wio­ny został jeden dzień z życia Ric­ka Dec­kar­da – łow­cy andro­idów, któ­re ucie­kły po zabi­ciu swo­je­go wła­ści­cie­la. Książ­ka oraz jej ekra­ni­za­cja ukształ­to­wa­ły tak bar­dzo arche­ty­picz­ny wygląd cyber­pun­ko­we­go świa­ta, że cięż­ko się do nie­go nie odwo­ły­wać, przy two­rze­niu dzieł w podob­nej konwencji.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Znajdź pro­mo­cję na Woblink.com

Człowiek z Wysokiego Zamku

W jed­nej ze swo­ich naj­po­pu­lar­niej­szych ksią­żek, Phi­lip K. Dick przed­sta­wia alter­na­tyw­ną wer­sję histo­rii, w któ­rej pań­stwa Osi pod­bi­ły Sta­ny Zjed­no­czo­ne. Stre­fy wpły­wów w Ame­ry­ce Pół­noc­nej zosta­ły podzie­lo­ne mię­dzy III Rze­szę i Japo­nię. Pod groź­bą śmier­ci nie moż­na kol­por­to­wać, dys­try­bu­ować ani czy­tać książ­ki „Uty­je sza­rań­cza”, napi­sa­ną przez Hawthorne’a Abend­se­na. Przed­sta­wio­na w niej zosta­ła wizja świa­ta, w któ­rym pań­stwa Osi prze­gra­ły woj­nę, a rze­czy­wi­stość przy­po­mi­na tę, w któ­rej żyje­my. Miesz­kań­cy USA w więk­szo­ści są nie­wol­ni­ka­mi i żyją pod dyk­tan­do Niem­ców i Japończyków. 

Człowiek z wysokiego zamku rebis

Kup ebo­oka na Woblink.com

Problem trzech ciał

Cixin Liu zali­cza­ny jest do gro­na naj­waż­niej­szych pisa­rzy scien­ce-fic­tion. Mię­dzy­na­ro­do­wą sła­wę przy­nio­sła mu try­lo­gia „Pro­blem trzech ciał”. W 2015 roku, za pierw­szy tom cyklu pisarz otrzy­mał pre­sti­żo­wą nagro­dę Hugo. Był tak­że nomi­no­wa­ny to innych waż­nych nagród: Nebu­li, Locu­sa, Camp­bel­la czy Pro­me­te­usza. Akcja powie­ści roz­po­czy­na się w cza­sie chiń­skiej rewo­lu­cji kul­tu­ral­nej. Z taj­nej bazy woj­sko­wej zosta­je wysła­ny sygnał w kosmos, by odna­leźć życie w kosmo­sie. Do jed­nost­ki zosta­je zesła­na Ye Wenjie, cór­ka uzna­ne­go fizy­ka zamor­do­wa­ne­go przez Czer­wo­ną Gwar­dię. Dzię­ki niej naukow­cy nawią­zu­ją kon­takt z obcą cywi­li­za­cją, któ­rej stoi na gra­ni­cy egzy­sten­cji. Rów­no­cze­śnie Cixin Liu snu­je opo­wieść osa­dzo­ną w cza­sach przy­po­mi­na­ją­cych naszą współ­cze­sność. Jeden z naukow­ców – Wang Miao bada oko­licz­no­ści serii samo­bójstw popeł­nio­nych  przez czo­ło­wych świa­to­wych fizy­ków. W trak­cie śledz­twa odkry­wa grę, któ­rej celem jest ura­to­wa­nie miesz­kań­ców obcej pla­ne­ty. Szyb­ko oka­zu­je się, że świat przed­sta­wio­ny w grze ist­nie­je naprawdę.

Problem trzech ciał rebis

Kup ebo­oka na Woblink.com

Marina Abramović. Pokonać mur. Wspomnienia

Poko­nać mur” to auto­bio­gra­ficz­na opo­wieść Mari­ny Abra­mo­vić, jed­nej z naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych współ­cze­snych arty­stek. Serb­ka, zna­na z kon­tro­wer­syj­nych performance’ów, opo­wia­da o swo­jej mło­do­ści, któ­ra mia­ła ogrom­ny wpływ na jej póź­niej­sze dzie­ła. Abra­mo­vić przed­sta­wia swo­ją dro­gę od dzie­ciń­stwa i stu­diów arty­stycz­nych po słyn­ny per­for­man­ce, któ­ry odbył się w nowo­jor­skim Muzeum Sztu­ki Nowo­cze­snej w 2010 roku. W jego trak­cie artyst­ka sie­dzia­ła przy sto­le, a cze­ka­ją­cy widzo­wie mogli usiąść naprze­ciw­ko, by nawią­zać z artyst­ką mil­czą­cy kon­takt wzro­ko­wy. W kolej­ce usta­wi­ło się prze­szło 700 tysię­cy chęt­nych. Całe wyda­rze­nie osta­tecz­nie trwa­ło ponad 700 godzin.

Marina Abramovic

Kup ebo­oka na Woblink.com

W pro­mo­cji znaj­dzie­cie rów­no 100 naj­cie­kaw­szych ebo­oków Rebi­su. Nie zwle­kaj­cie, pro­mo­cja trwa tyl­ko do 23 stycznia.


Infor­ma­cja sponsorowana

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy