Aktualności Ekranizacje

Krótkometrażowy Pokój na podstawie opowiadania Lema z premierą 5 lutego

Wydaw­nic­two Lite­rac­kie poin­for­mo­wa­ło o zbli­ża­ją­cej się pre­mie­rze fil­mu Krzysz­to­fa Jan­kow­skie­go, nad któ­rym roz­to­czy­ło patro­nat. Pokój to krót­ko­me­tra­żo­wy obraz ze sce­na­riu­szem opar­tym na moty­wach opo­wia­da­nia Sta­ni­sła­wa Lema, zaty­tu­ło­wa­ne­go Podróż siód­ma ze zbio­ru Dzien­ni­ki gwiaz­do­we. Film będzie do obej­rze­nia już od 5 lutego.

Boha­te­rem Podró­ży siód­mej jest Ijon Tichy, postać prze­wi­ja­ją­ca się przez kil­ka­na­ście opo­wia­dań i powie­ści Sta­ni­sła­wa Lema. Tym razem pro­ta­go­ni­sta zosta­je pod­stę­pem uwię­zio­ny w swo­im poko­ju hote­lo­wym, co ma zapo­biec wygło­sze­niu przez nie­go nie­po­pu­lar­nej wśród par­tii rzą­dzą­cej mowy. Przy oka­zji, testo­wa­na jest na nim nowa tech­no­lo­gia, mul­ti­pli­ku­ją­ca jego postać. Ijon sta­ra się dojść do poro­zu­mie­nia z kolej­ny­mi swo­imi wcie­le­nia­mi, oka­zu­je się, że jest do zada­nie o wie­le trud­niej­sze, niż moż­na by przypuszczać.

Zarów­no ten tekst, jak i pozo­sta­łe z Dzien­ni­ków gwiaz­do­wych, ma zabar­wie­nie saty­rycz­no-gro­te­sko­we. Taki też ma być film Krzysz­to­fa Jan­kow­skie­go, któ­ry nie tyl­ko obraz wyre­ży­se­ro­wał, ale rów­nież napi­sał scenariusz.

Jestem prze­ko­na­ny, iż mimo, że akcja umiej­sco­wio­na jest w przy­szło­ści to jest bar­dzo aktu­al­na. Poka­zu­je pewien typ naszej pol­skiej świa­do­mo­ści, spe­cy­ficz­ne­go cha­rak­te­ru. Film jest nie tyl­ko wspa­nia­łą saty­rą Lema na nasze pol­skie przy­wa­ry: zaścian­ko­wość mimo pozor­nej „świa­to­wo­ści”, jak też kłó­tli­wość, któ­ra pro­wa­dzi do nie­moż­no­ści osią­gnię­cia poro­zu­mie­nia. Saty­rą tym bar­dziej ostrą, iż ogra­ni­czo­ną do jed­nej i tej samej posta­ci – nasze­go boha­te­ra Ijo­na – któ­ry sam sobie nie ufa, któ­ry sam z sobą się kłó­ci, zawią­zu­je soju­sze i je łamie. Ale odnaj­dzie­my tu tak­że nasze naj­lep­sze cechy: otwar­tość, poszu­ki­wa­nie przy­gód i głód podró­żo­wa­nia jak rów­nież kre­atyw­ność w poko­ny­wa­niu prze­ciw­no­ści, powie­dział Krzysz­tof Jankowski.

Pre­mie­ra fil­mu zosta­ła zapla­no­wa­na na 5 lute­go. Będzie go moż­na obej­rzeć na plat­for­mach Play­Kra­ków i Ego­Mo­vies. Cena bile­tu to 5 zł.

W rolach głów­nych wystę­pu­ją: Woj­ciech Solarz, Kami­la Kamiń­ska, Paweł Cioł­kosz, Jacek Różań­ski, Grze­gorz Woś.

źró­dło wydaw­nic­two literackie

zdję­cie wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy