Aktualności Ciekawostki

Do projektu Biblioteka Przyszłości dołączył Karl Ove Knausgård

Biblio­te­ka Przy­szło­ści to pro­jekt, w ramach któ­re­go wybit­ni twór­cy lite­rac­cy piszą dowol­nej dłu­go­ści tek­sty poświę­co­ne tema­ty­ce wyobraź­ni i cza­su, któ­rych treść pozo­sta­nie ukry­ta aż do 2114 roku. Dopie­ro wte­dy prze­trzy­my­wa­ne w zamknię­ciu pra­ce zosta­ną wydru­ko­wa­ne na papie­rze pozy­ska­nym ze spe­cjal­nie na ten cel zasa­dzo­nych świer­ków w lesie Nord­mar­ka w pobli­żu Oslo. Pomy­sło­daw­czy­nią Biblio­te­ki Przy­szło­ści jest szkoc­ka artyst­ka Katie Pater­son. To w jej gestii nale­ży zapra­sza­nie kolej­nych auto­rów do pro­jek­tu – jed­ne­go rocznie.

Ini­cja­ty­wa wystar­to­wa­ła w 2014. Od tego cza­su tek­sty napi­sa­ło już pię­ciu auto­rów: Mar­ga­ret Atwo­od, David Mit­chell, Sjón, Elif Sha­fak i Han Kang. Nie­daw­no ogło­szo­no, że do zaszczyt­ne­go gro­na twór­ców Biblio­te­ki Przy­szło­ści dołą­czy Karl Ove Knaus­gård, pisarz zna­ny przede wszyst­kim z liczą­cej sześć tomów auto­bio­gra­ficz­nej opo­wie­ści Moja walka.

To wspa­nia­ły pomysł. Uwiel­biam myśl, że masz czy­tel­ni­ków, któ­rzy jesz­cze się nie uro­dzi­li. To jak­by wysłać im mały sta­tek z naszych cza­sów. Podo­ba mi się, że [biblio­te­ka] zosta­nie otwo­rzo­na za sto lat, prze­ma­wia do mnie rów­nież to, że las rośnie tak wol­no, że wszyst­ko to jest ze sobą połą­czo­ne. To wspa­nia­łe zie­lo­ne dzie­ło sztu­ki, Karl Ove Knaus­gård sko­men­to­wał Biblio­te­kę Przyszłości.

Teraz nor­we­ski pisarz musi wziąć się do pra­cy. 23 maja 2020 powi­nien dostar­czyć manu­skrypt. Towa­rzy­szy temu uro­czy­sta cere­mo­nia w lesie Nord­mar­ka. Następ­nie tekst zosta­nie zapie­czę­to­wa­ny w spe­cjal­nej komo­rze w Biblio­te­ce Deich­man w Oslo, gdzie będzie cze­kał, nie­do­stęp­ny dla niczy­ich oczu, aż do 2114 roku.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

zdję­cie wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy