Sprawdzasz tag

biblioteka przyszłości

Aktualności Ciekawostki

Do projektu Biblioteka Przyszłości dołączył Karl Ove Knausgård

Biblio­te­ka Przy­szło­ści to pro­jekt, w ramach któ­re­go wybit­ni twór­cy lite­rac­cy piszą dowol­nej dłu­go­ści tek­sty poświę­co­ne tema­ty­ce wyobraź­ni i cza­su, któ­rych treść pozo­sta­nie ukry­ta aż do 2114 roku. Dopie­ro wte­dy prze­trzy­my­wa­ne w zamknię­ciu pra­ce zosta­ną wydru­ko­wa­ne na papie­rze pozy­ska­nym ze spe­cjal­nie na ten cel zasa­dzo­nych świer­ków w lesie Nord­mar­ka w pobli­żu Oslo. Pomy­sło­daw­czy­nią Biblio­te­ki Przy­szło­ści jest szkoc­ka artyst­ka Katie Pater­son. To w jej gestii nale­ży zapra­sza­nie kolej­nych auto­rów do pro­jek­tu – jed­ne­go rocz­nie. Czy­taj dalej

-->