Ciekawostki

Książka, którą przeczytasz dopiero w 2114 roku (nie, to nie błąd)

Sły­sze­li­ście o Biblio­te­ce Przy­szło­ści (Futu­re Libra­ry)? To książ­ko­wy pro­jekt, do pra­cy przy któ­rym ma zostać zapro­szo­nych w sumie stu auto­rów, nato­miast efekt koń­co­wy zosta­nie odsło­nię­ty dopie­ro w 2114 roku. My tej książ­ki już nie prze­czy­ta­my, zro­bią to naj­wcze­śniej nasze wnuki.

W 2014 roku w regio­nie Nord­mar­ka nale­żą­cym do Oslo zasa­dzo­no tysiąc świer­ków. Za 97 lat drze­wa mają zostać ścię­te i wypro­du­ko­wa­ny zosta­nie z nich papier, któ­ry posłu­ży do wydru­ko­wa­nia nakła­du wyjąt­ko­wej książ­ki. Każ­de­go roku poczy­na­jąc od 2014 do pro­jek­tu będzie dołą­czał jeden pisarz.

Każ­dy z zapro­szo­nych auto­rów ma popeł­nić jeden tekst. Nie jest narzu­co­na jego dłu­gość, może nale­żeć do dowol­ne­go gatun­ku, poru­szać dowol­ną tema­ty­kę. Każ­dy Manu­skrypt po uro­czy­stym prze­ka­za­niu jest zamy­ka­ny w spe­cjal­nym pomiesz­cze­niu w biblio­te­ce publicz­nej w Oslo, gdzie będzie cze­kał aż do 2114 roku. Wte­dy wszyst­kie tek­sty po zło­że­niu w anto­lo­gię zosta­ną po raz pierw­szy wydru­ko­wa­ne. Dotych­czas w pro­jek­cie bio­rą udział Mar­ga­ret Atwo­od, David Mit­chell i Sjón. Do gro­na wybra­nych dołą­czy­ła wła­śnie turec­ka psar­ska Elif Sha­fak. Autor­ką pro­jek­tu jest szkoc­ka artyst­ka Katie Paterson.

Elif Sha­fak zosta­ła zapro­szo­na w ostat­ni pią­tek. Wyra­zi­ła ogrom­ną wdzięcz­ność, że wybra­no ją do par­ty­cy­po­wa­nia w tak ory­gi­nal­nym pro­jek­cie i współ­pra­cy z tak zna­mie­ni­tym gro­nem pisarzy.

To bar­dzo nie­zwy­kły pro­jekt, a oni wło­ży­li już w to tyle myśli i ser­ca. Stoi za tym ogrom­na wia­ra. Cały pomysł pisa­nia manu­skryp­tu, któ­ry, miej­my nadzie­ję, zosta­nie prze­czy­ta­ny w przy­szło­ści jest dla mnie jak pisa­nie listu i pozo­sta­wie­nie go rze­ce. Nie wiesz, gdzie zawę­dru­je ani kto go prze­czy­ta – wie­rzysz jedy­nie w upływ cza­su, powiedziała.

Katie Pater­son wybie­ra do pro­jek­tu auto­rów, któ­rzy mają wyjąt­ko­we zasłu­gi na rzecz lite­ra­tu­ry czy poezji, a ich pra­ca musi być zdol­na pochwy­cić wyobraź­nię tego i przy­szłych pokoleń.

Piszesz dla ludzi, któ­rych nigdy nie spo­tkasz, a jed­no­cze­śnie two­rzysz dla sie­bie same­go, dla­te­go w pew­nym sen­sie jest to bar­dzo oso­bi­sty, kame­ral­ny pro­jekt. Nie myślisz o reak­cji, piszesz ponie­waż wie­rzysz w to, co robisz, mówi­ła Elif Sha­fak o Biblio­te­ce Przyszłości.

Futu­re Libra­ry: An Intro­duc­tion from Katie Pater­son on Vimeo.

Autor Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy