Aktualności

Pan Tadeusz, Przedwiośnie i wiersz Ewy Lipskiej – znamy tematy maturalne z 2023 roku

Jak co roku oso­by przy­stę­pu­ją­ce do matu­ry z języ­ka pol­skie­go zasta­na­wia­ły się, do któ­rych z lek­tur obo­wiąz­ko­wych będą musia­ły się odwo­łać. Dziś o godzi­nie 9:00 pozna­ły odpo­wiedź na to pyta­nie, a po zakoń­cze­niu egza­mi­nów dowie­dzia­ła się o tym resz­ta spo­łe­czeń­stwa.W 2023 roku jed­no­cze­śnie odby­wa­ły się matu­ry w dwóch róż­nych for­mu­łach – oso­by, któ­re ukoń­czy­ły czte­ro­let­nie tech­ni­kum oraz szko­łę bran­żo­wą II stop­nia, będą­ce ostat­nim rocz­ni­kiem refor­my gim­na­zjal­nej, przy­stą­pi­ły do egza­mi­nu w for­mu­le z 2015 roku. Pozo­sta­łe oso­by zmie­rzy­ły się z nową for­mu­łą egza­mi­nu doj­rza­ło­ści. Łącz­nie do matu­ry przy­stą­pi­ło dzi­siaj oko­ło 272 tysię­cy osób, z cze­go 114 tysię­cy zda­wa­ło matu­rę w sta­rej formule.

Cen­tral­na Komi­sja Egza­mi­na­cyj­na o godzi­nie 14:00 opu­bli­ko­wa­ła arku­sze z dzi­siej­szych egza­mi­nów.

Wczo­raj pisa­li­śmy o tym, że na Twit­te­rze wie­le osób podej­rze­wa, że na egza­mi­nie nie poja­wi się „Pan Tade­usz” – dziś już wie­my, że obsta­wia­ją­cy byli­by w błę­dzie. To wła­śnie epo­pe­ja naro­do­wa autor­stwa Ada­ma Mic­kie­wi­cza, a dokład­niej frag­ment przed­sta­wia­ją­cy sce­nę polo­wa­nia, poja­wił się w arku­szu jako pod­sta­wa jed­ne­go z tema­tów wypracowań.

FORMUŁA 2015 (tech­ni­kum czte­ro­let­nie, szko­ła bran­żo­wa II stopnia)

Oso­by zda­ją­ce matu­rę w for­mu­le z 2015 roku do wybo­ru otrzy­ma­ły trzy tema­ty. Każ­dy z nich uwzględ­niał pra­cę z frag­men­tem tek­stu przy­to­czo­nym w arku­szu oraz z wybra­nym tek­stem kul­tu­ry. Pra­ca musia­ła liczyć co naj­mniej 250 wyrazów.

Temat 1.
Jak nie­spo­dzie­wa­ne oko­licz­no­ści wpły­wa­ją na zacho­wa­nie czło­wie­ka? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je zda­nie, odwo­łu­jąc się do frag­men­tu „Pana Tade­usza”, całe­go utwo­ru Ada­ma Mic­kie­wi­cza oraz do wybra­ne­go tek­stu kultury.


Temat 2.
Czy nie­przy­jem­ne praw­dy są lep­sze od przy­jem­nych złu­dzeń? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je zda­nie, odwo­łu­jąc się do poda­nych frag­men­tów „Przed­wio­śnia” Ste­fa­na Żerom­skie­go oraz do wybra­nych tek­stów kultury.

Temat 3.
Zin­ter­pre­tuj poda­ny utwór [Ewa Lip­ska, „Mogę”]. Postaw tezę inter­pre­ta­cyj­ną i ją uzasadnij.

W czę­ści testo­wej egza­mi­nu matu­rzyst­ki i matu­rzy­ści musie­li pra­co­wać „Dia­lo­giem” Józe­fa Tisch­ne­ra (z tomu „O czło­wie­ku. Wybór pism filo­zo­ficz­nych”), „Od Homo sapiens do Homo videns” Toma­sza Kozłow­skie­go (z tomu „Samot­ny hula­ka. Rzecz o pro­to­kul­tu­rze ery pop”) oraz „Lal­ką” Bole­sła­wa Pru­sa – zada­nie uwzględ­nia­ło m.in. roz­po­zna­nie tytu­łu lek­tu­ry oraz auto­ra tek­stu po przy­to­czo­nym fragmencie.

FORMUŁA 2023 (liceum, pię­cio­let­nie technikum)

Ina­czej wyglą­da­ły wypra­co­wa­nia w for­mu­le z 2023 roku. Pra­ca musia­ła liczyć co naj­mniej 300 wyra­zów. W pra­cy musia­ły poja­wić się odwo­ła­nia do wybra­nej lite­ra­tu­ry obo­wiąz­ko­wej (lista lek­tur uwzględ­nio­na zosta­ła w arku­szu), do inne­go utwo­ru lite­rac­kie­go (np. poetyc­kie­go) oraz do wybra­nych kontekstów.

Matu­rzyst­ki i matu­rzy­ści mie­li do wybo­ru dwa tematy:

Temat 1.
Czło­wiek – isto­ta peł­na sprzeczności.

Temat 2.
Co spra­wia, że czło­wiek sta­je się dla dru­gie­go czło­wie­ka bohaterem?

W for­mu­le 2023 arkusz matu­ral­ny uległ roz­bu­do­wa­niu – zamiast dzie­lić się na część testo­wą i wypra­co­wa­nie, wydzie­lo­ne zosta­ły trzy czę­ści. Oprócz wypra­co­wa­nia były to test „Język pol­ski w uży­ciu” oraz test histo­rycz­no­li­te­rac­ki. Abi­tu­rient­ki i abi­tu­rien­ci musie­li zmie­rzyć się ze spo­rą licz­bą zadań nawią­zu­ją­cych do frag­men­tów tek­stów pra­so­wych i literackich.

Test „Język pol­ski w uży­ciu” bazo­wał na dwóch tek­stach pra­so­wych – były to „Po co czło­wie­ko­wi cza­so­wa zmia­na miej­sca” Agniesz­ki Krze­miń­skiej („Ja. My. Oni. Porad­nik Psy­cho­lo­gicz­ny «Poli­ty­ki»”) oraz „Sens podró­żo­wa­nia” Olgi Sta­ni­sław­skiej („Tygo­dnik Powszechny”).

Test histo­rycz­no­li­te­rac­ki był o wie­le bar­dziej zróż­ni­co­wa­ny. Roz­po­czy­nał się notat­ką „Konie tro­jań­skie – o spo­so­bach dzia­ła­nia wiru­sów i ich usu­wa­niu” (z por­ta­lu www.3giga.pl), któ­rą nale­ża­ło odnieść do mitu o woj­nie tro­jań­skiej. Kolej­ne zada­nia uwzględ­nia­ły „Pio­sen­kę o koń­cu świa­ta” Cze­sła­wa Miło­sza, „Apo­ka­lip­sę św. Jana”, „Pieśń IX” Jana Kocha­now­skie­go”, wiersz bez tytu­łu Danie­la Nabo­row­skie­go zesta­wio­ny z obra­zem „Young Man hol­ding a Skull” Fran­sa Hal­sa, „Odę do mło­do­ści” Ada­ma Mic­kie­wi­cza, „Wese­le” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go wraz z pla­ka­tem Pio­tra Kun­ce, „Przed­wio­śnie” Ste­fa­na Żerom­skie­go, „Rok 1984” George’a Orwel­la i „Tan­go” Sła­wo­mi­ra Mroż­ka. W matu­rze w for­mu­le 2023 tak­że poja­wi­ły się tek­sty do roz­po­zna­nia po frag­men­cie – były to „Dzia­dy” (część III) Ada­ma Mic­kie­wi­cza oraz „Kor­dian” Juliu­sza Sło­wac­kie­go. Z kolei wier­sze „Cre­do” Kazi­mie­rza Prze­rwy-Tet­ma­je­ra, „Do mło­dych” Ada­ma Asny­ka i „Roman­tycz­ność” Ada­ma Mic­kie­wi­cza nale­ża­ło przy­po­rząd­ko­wać do odpo­wied­nich epok lite­rac­kich – wyłącz­nie na pod­sta­wie frag­men­tu tek­stu, bez infor­ma­cji o tytu­le i autorze.

Anna Tess Gołębiowska

***

Poni­żej pre­zen­tu­je­my listę lek­tur, do któ­rych mogły odwo­ły­wać się oso­by przy­stę­pu­ją­ce do matu­ry w nowej for­mu­le w swo­ich wypracowaniach.

Lista lek­tur obo­wiąz­ko­wych w roku szkol­nym 2022/2023 i 2023/2024
(zgod­na z wyma­ga­nia­mi egzaminacyjnymi)

Poziom pod­sta­wo­wy

Biblia”, w tym frag­men­ty „Księ­gi Rodza­ju”, „Księ­gi Hio­ba”, „Księ­gi Kohe­le­ta”, „Pie­śni nad Pie­śnia­mi”, „Księ­gi Psal­mów”, „Apo­ka­lip­sy św. Jana”
Jan Paran­dow­ski, „Mito­lo­gia” (cz. I – Gre­cja)
Homer, „Ilia­da”
Sofo­kles, „Anty­go­na”
„Lament świę­to­krzy­ski”
„Legen­da o św. Alek­sym”
Roz­mo­wa Mistrza Poli­kar­pa ze Śmier­cią”
„Kwiat­ki świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu”
„Pieśń o Rolan­dzie”
Gall Ano­nim, „Kro­ni­ka pol­ska”
Dan­te Ali­ghie­ri, „Boska Kome­dia”
Jan Kocha­now­ski, „Odpra­wa posłów grec­kich”
Piotr Skar­ga, „Kaza­nia sej­mo­we”
Jan Chry­zo­stom Pasek, „Pamięt­ni­ki”
Wil­liam Szek­spir, „Mak­bet”
Molier, „Ską­piec”
Adam Mic­kie­wicz, „Kon­rad Wal­len­rod”
Adam Mic­kie­wicz, „Dzia­dy” (część III)
Juliusz Sło­wac­ki, „Kor­dian”
Bole­sław Prus, „Lal­ka”
Eli­za Orzesz­ko­wa, „Glo­ria vic­tis”
Hen­ryk Sien­kie­wicz, „Potop”
Fio­dor Dosto­jew­ski, „Zbrod­nia i kara”
Sta­ni­sław Wyspiań­ski, „Wese­le”
Ste­fan Żerom­ski, „Przed­wio­śnie”
Tade­usz Borow­ski, „Pro­szę pań­stwa do gazu”
Tade­usz Borow­ski, „Ludzie, któ­rzy szli”
Gustaw Her­ling-Gru­dziń­ski, „Inny świat”
Han­na Krall, „Zdą­żyć przed Panem Bogiem”
Albert Camus, „Dżu­ma”
Geo­r­ge Orwell, „Rok 1984”
Sła­wo­mir Mro­żek, „Tan­go”
Marek Nowa­kow­ski, „Raport o sta­nie wojen­nym”
Marek Nowa­kow­ski, „Górą ‘Edek’” (z tomu „Pra­wo pre­rii”)
Jacek Dukaj, „Kate­dra” (z tomu „W kra­ju nie­wier­nych”)
Andrzej Sta­siuk, „Miej­sce” (z tomu „Opo­wie­ści gali­cyj­skie”)
Olga Tokar­czuk, „Pro­fe­sor Andrews w War­sza­wie” (z tomu „Gra na wie­lu bębenkach”)

Ponad­to z zakre­su szko­ły podstawowej

Igna­cy Kra­sic­ki, baj­ki
Adam Mic­kie­wicz, „Dzia­dy” (część II)
Adam Mic­kie­wicz, „Pan Tade­usz”
Juliusz Sło­wac­ki, „Bal­la­dy­na”

Poziom roz­sze­rzo­ny

Homer, „Ody­se­ja”
Ary­sto­te­les, „Poety­ka”
Ary­sto­te­les, „Reto­ry­ka”
Pla­ton, „Pań­stwo”
św. Augu­styn, „Wyzna­nia”
św. Tomasz z Akwi­nu, „Sum­ma teo­lo­gicz­na”
Michel de Mon­ta­igne, „Pró­by”
Wil­liam Szek­spir, „Ham­let”
Juliusz Sło­wac­ki, „Lil­la Wene­da”
Zyg­munt Kra­siń­ski, „Nie-Boska Kome­dia”
Hono­ré de Bal­zac, „Ojciec Goriot”
Char­les Dic­kens, „Klub Pic­kwic­ka”
Miko­łaj Gogol, „Mar­twe dusze”
Gustaw Flau­bert, „Pani Bova­ry”
Sta­ni­sław Wyspiań­ski, „Noc listo­pa­do­wa”
Franz Kaf­ka, „Pro­ces”
Micha­ił Buł­ha­kow, „Mistrz i Mał­go­rza­ta”
Sta­ni­sław Igna­cy Wit­kie­wicz, „Szew­cy”
Bru­no Schulz, „Skle­py cyna­mo­no­we”
Tade­usz Kon­wic­ki, „Mała Apo­ka­lip­sa”
Sła­wo­mir Mro­żek, wybra­ne opowiadania

Inne lek­tu­ry obo­wiąz­ko­we (zgod­ne z pod­sta­wą pro­gra­mo­wą), do któ­rych rów­nież
moż­na się odwołać

Poziom pod­sta­wo­wy

Wil­liam Szek­spir, „Romeo i Julia”
Igna­cy Kra­sic­ki, wybra­ne saty­ry
Adam Mic­kie­wicz, wybra­ne bal­la­dy, w tym „Roman­tycz­ność”
Bole­sław Prus, „Z legend daw­ne­go Egip­tu”
Wła­dy­sław Sta­ni­sław Rey­mont, „Chło­pi” (tom I – Jesień)
Ste­fan Żerom­ski, „Roz­dzió­bią nas kru­ki, wro­ny…”
Witold Gom­bro­wicz, „Fer­dy­dur­ke”
Józef Mac­kie­wicz, „Dro­ga doni­kąd”
Anto­ni Libe­ra, „Mada­me”
Ryszard Kapu­ściń­ski, „Podró­że z Herodotem”

Ponad­to z zakre­su szko­ły podstawowej

Alek­san­der Fre­dro, „Zemsta”

Poziom roz­sze­rzo­ny

Ary­sto­fa­nes, „Chmu­ry”
Wergi­liusz, „Ene­ida”
Fra­nço­is Rabe­la­is, „Gar­gan­tua i Pan­ta­gru­el”
Jan Kocha­now­ski, „Tre­ny” (jako cykl poetyc­ki)
Jor­ge Luis Bor­ges, wybra­ne opo­wia­da­nie
Janusz Gło­wac­ki, „Anty­go­na w Nowym Jorku”

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy