Sprawdzasz tag

Pan Tadeusz

Aktualności

Pan Tadeusz, Przedwiośnie i wiersz Ewy Lipskiej – znamy tematy maturalne z 2023 roku

Jak co roku oso­by przy­stę­pu­ją­ce do matu­ry z języ­ka pol­skie­go zasta­na­wia­ły się, do któ­rych z lek­tur obo­wiąz­ko­wych będą musia­ły się odwo­łać. Dziś o godzi­nie 9:00 pozna­ły odpo­wiedź na to pyta­nie, a po zakoń­cze­niu egza­mi­nów dowie­dzia­ła się o tym resz­ta spo­łe­czeń­stwa. Czy­taj dalej

-->