Aktualności

Nagroda Wielkiego Kalibru trafiła w tym roku do Anny Kańtoch

Koń­ca dobie­ga kolej­na, osiem­na­sta już, edy­cja orga­ni­zo­wa­ne­go we Wro­cła­wiu Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Kry­mi­na­łu. Zwy­cza­jo­wo punk­tem kul­mi­na­cyj­nym impre­zy jest gala, pod­czas któ­rej przy­zna­wa­ny jest sze­reg nagród dla naj­lep­szych twór­ców kry­mi­na­łów. Mimo utrud­nień zwią­za­nych z pan­de­mią i w tym roku tra­dy­cji sta­ło się zadość.

Głów­nym wyróż­nie­niem przy­zna­wa­nym pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Kry­mi­na­łu jest Nagro­da Wiel­kie­go Kali­bru. Tego­rocz­ną lau­re­at­ką zosta­ła Anna Kań­toch. Kapi­tu­ła, w skła­dzie: prof. Mał­go­rza­ta Omi­la­now­ska (prze­wod­ni­czą­ca), prof. Ber­na­det­ta Dar­ska, prof. Anna Gem­ra, dr Anna Mar­chew­ka, Piotr Kofta i Grze­gorz Sowu­la, uzna­ła powieść pocho­dzą­cej z Kato­wic pisar­ki, zaty­tu­ło­wa­ną Wio­sna zagi­nio­nych (nasz wywiad z autor­ką o tej książ­ce znaj­dzie­cie tutaj) za naj­lep­szy kry­mi­nał wyda­ny w 2020.

O Nagro­dę Wiel­kie­go Kali­bru Anna Kań­toch wal­czy­ła w tym roku z Woj­cie­chem Chmie­la­rzem, Mar­ci­nem Ciszew­skim, Mariu­szem Czu­ba­jem, Toma­szem Duszyń­skim, Olgier­dem Hur­ką i Wojt­kiem Miłoszewskim.

Pre­zy­dent Wro­cła­wia Jacek Sutryk wrę­czył na gali Annie Kań­toch pamiąt­ko­wą sta­tu­et­kę i 25 tysię­cy złotych.

Swo­je­go fawo­ry­ta mie­li szan­sę rów­nież wybrać czy­tel­ni­cy. Ci wska­za­li, że naj­lep­szym kry­mi­na­łem ubie­głe­go roku była książ­ka Glatz. Kraj Pana Boga. Tym samym Nagro­da Czy­tel­ni­ków Wiel­kie­go Kali­bru tra­fi­ła do Toma­sza Duszyńskiego.

Przy­zna­na zosta­ła rów­nież Nagro­da Spe­cjal­na im. Jani­ny Para­dow­skiej. Wyróż­nie­nie otrzy­mał Olgierd Hur­ka za powieść Zna­mię.

Tra­dy­cyj­nie pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Kry­mi­na­łu wrę­cza­na jest rów­nież spe­cjal­na nagro­da hono­ru­ją­ca cało­kształt twór­czo­ści auto­ra pocho­dzą­ce­go z Pol­ski albo z zagra­ni­cy. Tym razem jed­nak posta­no­wio­no zre­zy­gno­wać z tej czę­ści. Zamiast tego wrę­czo­ne zosta­ło zale­głe wyróż­nie­nie. W zeszłym roku Hono­ro­wą Nagro­dę Wiel­kie­go Kali­bru otrzy­mał Zyg­munt Miło­szew­ski. Ze wzglę­du na pan­de­mię nie mógł jej ode­brać, tak więc w tym roku orga­ni­za­to­rzy posta­no­wi­li to nadrobić.

źró­dło: tuwrocław/festiwal

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy