Sprawdzasz tag

nagroda wielkiego kalibru

Aktualności

Nagroda Wielkiego Kalibru trafiła w tym roku do Anny Kańtoch

Koń­ca dobie­ga kolej­na, osiem­na­sta już, edy­cja orga­ni­zo­wa­ne­go we Wro­cła­wiu Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Kry­mi­na­łu. Zwy­cza­jo­wo punk­tem kul­mi­na­cyj­nym impre­zy jest gala, pod­czas któ­rej przy­zna­wa­ny jest sze­reg nagród dla naj­lep­szych twór­ców kry­mi­na­łów. Mimo utrud­nień zwią­za­nych z pan­de­mią i w tym roku tra­dy­cji sta­ło się zadość. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Znamy powieści nominowane do Nagrody Wielkiego Kalibru 2019

Nagro­da Wiel­kie­go Kali­bru przy­zna­wa­na jest za naj­lep­szą pol­ską powieść kry­mi­nal­ną lub sen­sa­cyj­ną. Poza pamiąt­ko­wą sta­tu­et­ką lau­re­at otrzy­mu­je gra­ty­fi­ka­cję pie­nięż­ną ufun­do­wa­ną przez pre­zy­den­ta Wro­cła­wia. Od 2004 roku nagro­da wrę­cza­na jest pod­czas Festi­wa­lu Kry­mi­na­łu, w 2009 prze­mia­no­wa­ne­go na Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Kry­mi­na­łu. W zeszło­rocz­nej edy­cji pierw­sze miej­sce zaję­ła powieść Tyl­ko umar­li wie­dzą Ryszar­da Ćwir­le­ja. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nagroda Wielkiego Kalibru trafiła do Ryszarda Ćwirleja

W dniach 22–27 maja Wro­cław prze­isto­czył się w poten­cjal­nie naj­nie­bez­piecz­niej­sze mia­sto w Pol­sce. W tym okre­sie w sto­li­cy woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go zebra­ły się bowiem naj­tęż­sze zbrod­ni­cze umy­sły obda­rzo­ne dodat­ko­wo nie­ogra­ni­czo­ną niczym wyobraź­nią – naj­więk­si auto­rzy kry­mi­na­łów. Punk­tem kul­mi­na­cyj­nym 28. Edy­cji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Komik­su była gala, pod­czas któ­rej przy­zna­no Nagro­dę Wiel­kie­go Kali­bru i kil­ka towa­rzy­szą­cych wyróż­nień. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Najlepsze polskie kryminały, czyli nominacje do Nagrody Wielkiego Kalibru

26 maja we Wro­cła­wiu przy­zna­na zosta­nie Nagro­da Wiel­kie­go Kali­bru za naj­lep­szą pol­ską powieść kry­mi­nal­ną wyda­ną w ubie­głym roku. Z wyróż­nie­niem wią­że się rów­nież gra­ty­fi­ka­cja finan­so­wa. Wie­my już kto zna­lazł się w fina­ło­wej sió­dem­ce – wła­śnie zosta­ły ogło­szo­ne nomi­na­cje. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Przede wszystkim świat się zmienił – wywiad z Katarzyną Bondą

Nie bez powo­du tytu­ło­wa­na jest “Kró­lo­wą Pol­skie­go Kry­mi­na­łu”. Jej debiut lite­rac­ki, “Spra­wa Niny Frank”, został nomi­no­wa­ny do Nagro­dy Wiel­kie­go Kali­bru a przez wydaw­nic­two Media Express uho­no­ro­wa­no go tytu­łem “Debiut roku”. Każ­da opu­bli­ko­wa­na przez nią książ­ka nie­mal natych­miast po pre­mie­rze tra­fia na listy best­sel­le­rów. W roz­mo­wie z Miko­ła­jem Kołysz­ko Kata­rzy­na Bon­da opo­wia­da o tym, jak pozna­ła Bog­da­na Lacha, wypro­mo­wa­ła zawód pro­fi­le­ra i dla­cze­go nie mogła z począt­ku pisać powie­ści, w któ­rych głów­nym boha­te­rem była­by kobieta.

Czy­taj dalej

-->