Aktualności

Znamy powieści nominowane do Nagrody Wielkiego Kalibru 2019

Nagro­da Wiel­kie­go Kali­bru przy­zna­wa­na jest za naj­lep­szą pol­ską powieść kry­mi­nal­ną lub sen­sa­cyj­ną. Poza pamiąt­ko­wą sta­tu­et­ką lau­re­at otrzy­mu­je gra­ty­fi­ka­cję pie­nięż­ną ufun­do­wa­ną przez pre­zy­den­ta Wro­cła­wia. Od 2004 roku nagro­da wrę­cza­na jest pod­czas Festi­wa­lu Kry­mi­na­łu, w 2009 prze­mia­no­wa­ne­go na Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Kry­mi­na­łu. W zeszło­rocz­nej edy­cji pierw­sze miej­sce zaję­ła powieść Tyl­ko umar­li wie­dzą Ryszar­da Ćwir­le­ja.

Orga­ni­za­to­rzy wyda­rze­nia upu­blicz­ni­li wła­śnie listę sied­miu fina­li­stów Nagro­dy Wiel­kie­go Kali­bru 2019. Wybo­ru doko­na­ła kapi­tu­ła w skła­dzie: prof. Zbi­gniew Miko­łej­ko (prze­wod­ni­czą­cy), Witold Bereś, prof. Anna Gem­ra, prof. Inga Iwa­siów, dr Anna Mar­chew­ka, prof. Mał­go­rza­ta Omi­la­now­ska i Grze­gorz Sowu­la. Poni­żej pre­zen­tu­je­my listę:

Rysa, Igor Brej­dy­gant, W.A.B.
Cie­nie, Woj­ciech Chmie­larz, Marginesy
Żmi­jo­wi­sko, Woj­ciech Chmie­larz, Marginesy
Dziew­czyn­ka z zapal­nicz­ką, Mariusz Czu­baj, W.A.B.
Śle­py arche­olog, Mar­ta Guzow­ska, Marginesy
Ska­za, Robert Małec­ki, Czwar­ta Strona
Miej­sce i imię, Maciej Siem­bie­da, Wiel­ka Litera

Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Kry­mi­na­łu odbę­dzie się w dniach 28 maja – 2 czerw­ca. Nagro­da Wiel­kie­go Kali­bru zosta­nie wrę­czo­na w przed­ostat­nim dniu impre­zy pod­czas wie­czor­nej uro­czy­stej gali.

War­to przy­po­mnieć, że pod­czas wyda­rze­nia wrę­cza­na jest rów­nież Hono­ro­wa Nagro­da Wiel­kie­go Kali­bru. Ta tra­fia zwy­cza­jo­wo w ręce pol­skie­go lub zagra­nicz­ne­go auto­ra za tak zwa­ny cało­kształt twór­czo­ści. W tym roku orga­ni­za­to­rzy posta­no­wi­li wyróż­nić w ten spo­sób Ber­nar­da Minie­ra, fran­cu­skie­go auto­ra kry­mi­na­łów zna­nych w Pol­sce dzię­ki wydaw­nic­twu Rebis. 1 czerw­ca przed uro­czy­stą galą wrę­cze­nia nagród czy­tel­ni­cy będą mogli spo­tkać się z pisa­rzem na spo­tka­niu autor­skim pro­wa­dzo­nym przez Mar­tę Guzowską.

Źró­dło: portalkryminalny.pl
Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy