Aktualności

Młodzieżowym Słowem Roku 2021 został śpiulkolot

Koń­ca dobie­gła kolej­na edy­cja orga­ni­zo­wa­ne­go przez Wydaw­nic­two Nauko­we PWN i Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski ple­bi­scy­tu na Mło­dzie­żo­we Sło­wo Roku. Inter­nau­ci spi­sa­li się na medal, naj­pierw wysy­ła­jąc ponad 10 tysię­cy zgło­szeń, a póź­niej odda­jąc 68 tysię­cy gło­sów na wyse­lek­cjo­no­wa­ne przez zło­żo­ny z eks­per­tów skład sędziow­ski fina­ło­we wyra­że­nia. Przed chwi­lą pozna­li­śmy sło­wa, któ­re zna­la­zły się na podium konkursu.

Spo­śród tro­chę ponad 68 tysię­cy gło­sów aż 9401 odda­nych zosta­ło na sło­wo śpiul­ko­lot, któ­re nawią­zu­je do memów z uro­czy­mi zwie­rza­ka­mi w mięk­kich pojaz­dach, a ozna­czać ma miej­sce do spa­nia lub samą czyn­ność spa­nia. Wyra­że­nie odno­si się do potocz­ne­go śpiul­kać, czy­li wła­śnie spać.

Dru­gie miej­sce tra­fi­ło się znie­kształ­co­ne­mu sło­wu nara, któ­re było skró­tem od na razie. Na dość egzo­tycz­nie brzmią­ce naura gło­so­wa­ło 9401 osób.

Nasto­let­nie roz­mo­wy nadal – jak wyni­ka z dużej licz­by zgło­szeń – koń­czą się brzmią­cym z angiel­ska sło­wem naura, wzmoc­nio­nym nie­kie­dy wul­ga­ry­zmem lub eufe­mi­zmem typu: kur­de naura, co poka­zu­je żywe wpły­wy sce­ny youtu­bo­wej. Co cie­ka­we, naura bywa tak­że nie­kie­dy uży­wa­na jako swo­isty „sto­per” roz­mo­wy, któ­ra nie prze­bie­ga po naszej myśli. No i naura brzmi tro­chę jak ok, boomer, tyl­ko w komu­ni­ka­cji z rówie­śni­ka­mi, tłu­ma­czy pro­fe­sor Anna Ewa Wile­czek z Uni­wer­sy­te­tu Jana Kocha­now­skie­go w Kielcach.

Na trze­cim miej­scu zna­la­zła się nato­miast dosko­na­le zna­na chy­ba wszyst­kim z lat mło­dzień­czych two­ja sta­ra – bły­sko­tli­wa ripo­sta, któ­ra pasu­je do każ­dej sytu­acji. Na tę opcję gło­so­wa­ło 6665 internautów.

Daw­ne nowe sło­wa zdą­ży­ły się zesta­rzeć, a potem na nowo odmłod­nieć. Dzi­siej­sza mło­dzież wpraw­dzie nie zawsze orien­tu­je się, kim jest Piotr Rubik, za to uży­wa sfor­mu­ło­wa­nia two­ja sta­ra jako odpo­wie­dzi na zwrot kto pytał? – maso­wo uży­wa­ny w dzi­siej­szych spo­łecz­no­ścio­wych kon­wer­sa­cjach, kie­dy chce­my poka­zać, że igno­ru­je­my czy­jąś uwa­gę. Tyle że (na co wska­zu­je czę­sto­tli­wość zgła­sza­nia tej for­my) coraz czę­ściej wymien­nie z two­im sta­rym, co być może świad­czy o tym, że dzi­siej­sza mło­dzież, nawet gdy chce kogoś obra­żać, pozo­sta­je przy­naj­mniej uwraż­li­wio­na na płcio­we pary­te­ty, mówi Bar­tek Cha­ciń­ski z „Poli­ty­ki”.

Poza zwy­cię­ską trój­ką, na któ­rą gło­so­wa­li inter­nau­ci, w ramach ple­bi­scy­tu przy­zna­na zosta­ła jesz­cze Nagro­da Jury. Sędzio­wie za naj­cie­kaw­sze sło­wo roku 2021 uzna­li cza­sow­nik mro­zi, któ­ry jed­nak w tym przy­pad­ku z zimą za wie­le wspól­ne­go nie ma.

Nagro­da za kre­atyw­ność języ­ko­wą. Oka­za­ła się ona na tyle zna­czą­ca, że gdy w ana­lo­gicz­nych ple­bi­scy­tach w Niem­czech i w Austrii zwy­cię­ża w tym roku hasło crin­ge, my mamy już popu­lar­ny pol­ski odpo­wied­nik. Sło­wo mro­zi podą­ża za sen­sem ory­gi­nal­ne­go sło­wa, bo o cringe’u (spo­lsz­cza­nym czę­sto jako krindż) mówio­no, że opi­su­je dreszcz zaże­no­wa­nia, ciar­ki żena­dy. Sytu­ację, w któ­rej wsty­dzi­my się, że coś oglą­da­my albo cze­muś się przy­słu­chu­je­my. Cza­sow­nik mro­zić kore­spon­du­je zara­zem z popu­lar­nym emo­ji ze zmar­z­nię­tą, lodo­wa­tą buź­ką i zęba­mi wyszcze­rzo­ny­mi w gry­ma­sie, któ­ry zda­je się w posta­ci iko­nicz­nej demon­stro­wać bli­skość odczuć chło­du i zaże­no­wa­nia, gło­si komen­tarz kapituły.

Sędzio­wie posta­no­wi­li jesz­cze wyróż­nić zwrot odci­szyć się, czy­li na powrót włą­czyć wyci­szo­ny mikro­fon. Jest to oczy­wi­ście nawią­za­nie do czyn­no­ści powszech­nych przy na przy­kład naucza­niu zdalnym.

źró­dło sjw pwn


Wyjąt­ko­we koszul­ki dla książ­ko­ho­li­ków? Szu­kaj­cie na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy