Aktualności

Zostań bohaterem książki Stefana Dardy i pomóż choremu chłopcu

Do koń­ca listo­pa­da może­cie wziąć udział w nie­ty­po­wej akcji: nadać imię i nazwi­sko boha­te­ro­wi powie­ści Ste­fa­na Dar­dy. Waru­nek? Wpła­ta co naj­mniej 20 zł na aukcję cha­ry­ta­tyw­ną i tro­chę szczęścia.

Fra­nek Karaś ma 19 mie­się­cy i cho­ru­je na SMA. Jego rodzi­ce zbie­ra­ją środ­ki na tera­pię geno­wą, któ­rej koszt to aż 10 mln zło­tych. Choć ostat­nio w Pol­sce wpro­wa­dzo­no refun­da­cję tej tera­pii, doty­czy ona tyl­ko dzie­ci do 6. mie­sią­ca życia. Wes­przeć Fran­ka posta­no­wił m.in. Ste­fan Dar­da, pisarz, autor m.in. „Domu na Wyrę­bach” oraz serii „Czar­ny Wygon” i „Prze­bu­dze­nie zmar­łe­go cza­su”. To wła­śnie tej ostat­niej serii doty­czy akcja twórcy.

Ste­fan Dar­da pra­cu­je wła­śnie nad trze­cim tomem serii „Prze­bu­dze­nie zmar­łe­go cza­su”. Zwy­cięz­ca akcji będzie mógł nadać imię i nazwi­sko jed­ne­mu z boha­te­rów tej powie­ści, otrzy­ma też egzem­plarz pod­pi­sa­ny przez auto­ra. Waru­nek? Wpła­ta 20 zł do skar­bon­ki na rzecz Fran­ka. Każ­de 20 zł to jeden los w loso­wa­niu, a więc im wię­cej wpłat, tym wię­cej szans.

Skar­bon­kę „Gro­za dla Fran­ka” znaj­dzie­cie tutaj

Oto zasa­dy akcji opra­co­wa­ne przez Ste­fa­na Dardę:

1. Każ­da oso­ba, któ­ra wpła­ci do zalin­ko­wa­nej powy­żej skar­bon­ki „Pomoc dla Fran­ka” przy­naj­mniej 20 zł i nie będzie ano­ni­mo­wa (wystar­czy cha­rak­te­ry­stycz­ny nick, któ­ry umoż­li­wi udział w loso­wa­niu, może być też oczy­wi­ście imię i nazwi­sko) weź­mie udział w loso­wa­niu
2. Wylo­so­wa­na (w spo­sób trans­pa­rent­ny) oso­ba będzie mogła nadać imię i nazwi­sko jed­ne­mu z boha­te­rów trze­ciej czę­ści moje­go cyklu „Prze­bu­dze­nie zmar­łe­go cza­su”, a następ­nie otrzy­ma pierw­szy pod­pi­sa­ny prze­ze mnie egzem­plarz tej książ­ki (posta­ram się zor­ga­ni­zo­wać to tak, abym mógł wrę­czyć ją oso­bi­ście; pre­mie­ra naj­praw­do­po­dob­niej będzie mia­ła miej­sce w czerw­cu 2023 r.). Usta­li­my też ogól­ne szcze­gó­ły doty­czą­ce bohatera/bohaterki książ­ki – wylo­so­wa­ny dar­czyń­ca będzie mógł np. zde­cy­do­wać czy to będzie boha­ter nega­tyw­ny czy pozy­tyw­ny, w jakim będzie wie­ku itp.
3. Wpłat, któ­re wezmą udział w loso­wa­niu, moż­na doko­ny­wać do koń­ca trwa­nia głów­nej zbiór­ki, czy­li do 30-go listo­pa­da; loso­wa­nie zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ne nie póź­niej niż 15-go grud­nia br.
4. Każ­de 20 zło­tych to jed­na „szan­sa” (przy­kła­do­wo – za wpła­tę w wyso­ko­ści 100 zł dar­czyń­ca otrzy­ma pięć szans).

Szcze­gó­ły znaj­dzie­cie tutaj. 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy