Aktualności

Radek Rak laureatem Literackiej Nagrody Nike 2020

Dziś pozna­li­śmy lau­re­ata Lite­rac­kiej Nagro­dy Nike 2020. Radek Rak został doce­nio­ny za książ­kę „Baśń o wężo­wym ser­cu. Wtó­re sło­wo o Jakó­bie Szeli”.

Baśń o wężo­wym ser­cu. Wtó­re sło­wo o Jakó­bie Sze­li” to nawią­za­nie do „Sło­wa o Jakó­bie Sze­li” Bru­no­na Jasień­skie­go. Powieść uka­za­ła się nakła­dem wydaw­nic­twa Powergraph.

Przed­sta­wia ona wyda­rze­nia z roku 1848 roku z punk­tu widze­nia gali­cyj­skich chło­pów. Pisarz wpro­wa­dza czy­tel­ni­ka w świat pełen wiedźm, duchów przod­ków, któ­rzy nie pla­nu­ją odejść w zaświa­ty czy gada­ją­cych zwie­rząt. Sam Radek Rak pocho­dzi z rodzi­ny o chłop­skich korze­niach, a postać Jaku­ba Sze­li inte­re­so­wa­ła go od daw­na. Uznał, że nar­ra­cję raba­cji gali­cyj­skiej prze­ję­ły jej ofia­ry, czy­li zie­mia­nie, on zaś uznał, że odda głos tym, któ­rzy pod­nie­śli sie­kie­ry, jed­no­cze­śnie pre­zen­tu­jąc czy­tel­ni­ko­wi świat chłop­skich wyobrażeń.

Baśń o wężo­wym ser­cu. Wtó­re sło­wo o Jakó­bie Sze­li” zna­la­zła się na liście 10 naj­lep­szych ksią­żek roku pisma „Książ­ki” oraz zosta­ła nomi­no­wa­na do Nagro­dy Lite­rac­kiej Gdy­nia. Radek Rak wcze­śniej otrzy­mał Zło­te Wyróż­nie­nie w Nagro­dzie Lite­rac­kiej im. Jerze­go Żuław­skie­go oraz był nomi­no­wa­ny do Nagro­dy im. Janu­sza A Zaj­dla za powieść „Puste nie­bo” (Power­graph, 2016). Jego debiu­tem powie­ścio­wym była książ­ka „Kocham cię, Lilith” (Pró­szyń­ski i S‑ka, 2014). Publi­ko­wał też opo­wia­da­nia m.in. w „Nowej Fan­ta­sty­ce”, „Fra­zie”, „Esen­sji”, „Lam­pie”.

Z zawo­du Radek Rak jest leka­rzem wete­ry­na­rii – ukoń­czył medy­cy­nę wete­ry­na­ryj­ną na Uni­wer­sy­te­cie Przy­rod­ni­czym w Lubli­nie, a w Kra­ko­wie pro­wa­dzi przy­chod­nię dla zwierząt.

Oto pozo­sta­łe książ­ki, któ­re zosta­ły nomi­no­wa­ne do Nagro­dy Lite­rac­kiej Nike 2020:
* Agniesz­ka Dauk­sza: „Jare­mian­ka” (Znak) – biografia
* Joan­na Gie­rak-Onosz­ko: „27 śmier­ci Toby­’e­go Obe­da” (Dowo­dy na Ist­nie­nie) – reportaż
* Piotr M. Majew­ski: „Kie­dy wybuch­nie woj­na? 1938. Stu­dium kry­zy­su” (Kry­ty­ka Poli­tycz­na) – esej
* Paweł Piotr Resz­ka: „Płucz­ki” (Ago­ra) – reportaż
* Moni­ka Sznaj­der­man: „Pusty Las” (Czar­ne) – esej
* Filip Zawa­da: „Roz­dep­ta­łem czar­ne­go kota przez przy­pa­dek” (Znak) – powieść

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy