Sprawdzasz tag

Radek Rak

Aktualności Zapowiedzi

Szykowana jest ekranizacja Baśni o wężowym sercu Radka Raka. Wiemy, kto będzie reżyserem

Wyda­na w 2019 trze­cia powieść Rad­ka Raka, zaty­tu­ło­wa­na Baśń o wężo­wym ser­cu, zde­cy­do­wa­nie zasłu­gi­wa­ła na mia­no wyda­rze­nia roku. Na potwier­dze­nie w 2020 ta zawie­szo­na mię­dzy histo­rią a mitem opo­wieść o mło­dym Jakó­bie Sze­li zgar­nę­ła sze­reg wyróż­nień z pre­sti­żo­wą Nagro­dą Lite­rac­ką NIKE na cze­le. Wydaw­nic­two Power­graph poin­for­mo­wa­ło wpi­sem na Face­bo­oku, że wła­śnie sprze­da­ne zosta­ły pra­wa do ekra­ni­za­cji Baśni o wężo­wym ser­cu. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Radek Rak laureatem Literackiej Nagrody Nike 2020

Dziś pozna­li­śmy lau­re­ata Lite­rac­kiej Nagro­dy Nike 2020. Radek Rak został doce­nio­ny za książ­kę „Baśń o wężo­wym ser­cu. Wtó­re sło­wo o Jakó­bie Szeli”.

Baśń o wężo­wym ser­cu. Wtó­re sło­wo o Jakó­bie Sze­li” to nawią­za­nie do „Sło­wa o Jakó­bie Sze­li” Bru­no­na Jasień­skie­go. Powieść uka­za­ła się nakła­dem wydaw­nic­twa Power­graph. Czy­taj dalej

-->