Aktualności Zapowiedzi

Szykowana jest ekranizacja Baśni o wężowym sercu Radka Raka. Wiemy, kto będzie reżyserem

Wyda­na w 2019 trze­cia powieść Rad­ka Raka, zaty­tu­ło­wa­na Baśń o wężo­wym ser­cu, zde­cy­do­wa­nie zasłu­gi­wa­ła na mia­no wyda­rze­nia roku. Na potwier­dze­nie w 2020 ta zawie­szo­na mię­dzy histo­rią a mitem opo­wieść o mło­dym Jakó­bie Sze­li zgar­nę­ła sze­reg wyróż­nień z pre­sti­żo­wą Nagro­dą Lite­rac­ką NIKE na cze­le. Wydaw­nic­two Power­graph poin­for­mo­wa­ło wpi­sem na Face­bo­oku, że wła­śnie sprze­da­ne zosta­ły pra­wa do ekra­ni­za­cji Baśni o wężo­wym ser­cu.

Radek Rak zbu­do­wał swo­ją trze­cią powieść na legen­dach, jaki­mi obro­sła postać Jaku­ba Sze­li, naj­bar­dziej bodaj zna­ne­go przy­wód­cy chłop­skie­go w antysz­la­chec­kich ruchach w zachod­niej Gali­cji. Zmi­to­lo­gi­zo­wa­na Baśń o wężo­wym ser­cu nie ma oczy­wi­ście aspi­ra­cji do bycia książ­ką histo­rycz­ną, wydaw­ca jed­nak pod­kre­śla, że autor z dużym sza­cun­kiem pod­szedł do XIX-wiecz­nych realiów spo­łecz­nych, oby­cza­jo­wych i poli­tycz­nych tego rejonu.

Ekra­ni­za­cję powie­ści Rad­ka Raka wyre­ży­se­ru­je Michał Gaz­da. Uro­dzo­ny w 1972 Łodzia­nin ma na swo­im kon­cie kil­ka fil­mów (Pięć minut, Wto­rek, Świa­dek koron­ny), pra­co­wał rów­nież przy paru seria­lach, z któ­rych naj­bar­dziej zna­mien­nym jest Wata­ha. Michał Gaz­da wyre­ży­se­ro­wał czte­ry odcin­ki pierw­sze­go sezo­nu tej pro­duk­cji. War­to przy­po­mnieć, że Wata­ha otrzy­ma­ła Orła za naj­lep­szy fil­mo­wy serial fabularny.

Kry­ty­cy i recen­zen­ci wprost pod­kre­śla­li nie­zwy­kły, fil­mo­wy poten­cjał „Baśni” (taran­ti­now­ski „Djan­go” w cyr­ku­le tar­now­skim). Wraz z „Baśnią” poja­wi­ła się oto szan­sa na pro­duk­cję nie­sa­mo­wi­cie ory­gi­nal­ną, wręcz eks­ta­tycz­nie atrak­cyj­ną wizu­al­nie, głę­bo­ką dra­ma­tur­gicz­nie oraz – para­dok­sal­nie – bar­dzo aktu­al­ną i waż­ną spo­łecz­nie. Takie­go com­bo nie spo­sób prze­ce­nić!, powie­dział Michał Gazda.

Mamy nadzie­ję, że wkrót­ce ujaw­nio­ne zosta­ną kolej­ne infor­ma­cje doty­czą­ce pro­duk­cji. Cie­ka­we przede wszyst­kim jest, kie­dy będzie­my mogli wyru­szyć w tę fascy­nu­ją­cą podróż przez baśnio­wą kra­inę zro­szo­ną krwią raba­cji 1846 roku.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy