Sprawdzasz tag

Nike

Aktualności

Nagroda Literacka Nike: Jerzy Jarniewicz i Joanna Ostrowska docenieni, na gali wsparcie dla praw człowieka

100 tys. zło­tych i sta­tu­et­ka pro­jek­tu Gusta­wa Zemły tra­fi­ły w ręce Jerze­go Jar­nie­wi­cza za tom poezji „Mon­do cane” w cza­sie 26. gali wrę­cze­nia Nagro­dy Lite­rac­kiej „Nike”. Do Joan­ny Ostrow­skiej tra­fi­ła „Nike Czy­tel­ni­ków”. W cza­sie gali nawią­zy­wa­no do obec­nej sytu­acji spo­łecz­no-poli­tycz­nej. Czy­taj dalej

-->
Felieton

Żeby nie było śladów – …I sprawiedliwość dla (nie)wszystkich. Recenzja polskiego kandydata do Oscara

Już teraz jest to jeden z naj­gło­śniej­szych pol­skich fil­mów tego roku. Pre­mie­ra na pre­sti­żo­wym festi­wa­lu w Wene­cji, któ­ra odby­ła się w atmos­fe­rze bran­żo­we­go skan­da­lu, a tak­że wysta­wie­nie nowe­go dzie­ła Jana P. Matu­szyń­skie­go w wyści­gu po Osca­ra. Wresz­cie same ocze­ki­wa­nia widzów wobec kolej­ne­go obra­zu w dorob­ku twór­cy „Ostat­niej rodzi­ny”, któ­ra spo­tka­ła się z powszech­nym i w peł­ni zasłu­żo­nym zachwy­tem. Czy i tym razem jest na co cze­kać? Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Tegoroczną Nagrodą Literacką Nike wyróżniony został reportaż. Laureatem jest Zbigniew Rokita

Misją usta­no­wio­nej w 1997 Nagro­dy Lite­rac­kiej Nike jest oczy­wi­ście pro­mo­cja pol­skiej lite­ra­tu­ry współ­cze­snej. Pier­wot­nie naj­więk­szy nacisk kła­dzio­ny był na powieść i prze­waż­nie rze­czy­wi­ście bele­try­sty­ka nagro­dą była hono­ro­wa­na. Ostat­nio jed­nak coraz czę­ściej doce­nia­ne są inne for­my lite­rac­kie, w tym rów­nież repor­taż. Lau­re­atem bie­żą­cej edy­cji został Zbi­gniew Roki­ta za Kajś. Opo­wieść o Gór­nym Ślą­sku. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Radek Rak laureatem Literackiej Nagrody Nike 2020

Dziś pozna­li­śmy lau­re­ata Lite­rac­kiej Nagro­dy Nike 2020. Radek Rak został doce­nio­ny za książ­kę „Baśń o wężo­wym ser­cu. Wtó­re sło­wo o Jakó­bie Szeli”.

Baśń o wężo­wym ser­cu. Wtó­re sło­wo o Jakó­bie Sze­li” to nawią­za­nie do „Sło­wa o Jakó­bie Sze­li” Bru­no­na Jasień­skie­go. Powieść uka­za­ła się nakła­dem wydaw­nic­twa Power­graph. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Lista finalistów Nagrody Literackiej Nike 2020

Dwu­dzie­sta czwar­ta edy­cja Nagro­dy Lite­rac­kiej Nike zbli­ża się do wiel­kie­go fina­łu. W maju, zgod­nie ze zwy­cza­jo­wym har­mo­no­gra­mem i na prze­kór ten­den­cjom do prze­kła­da­nia wszyst­kie­go w wyni­ku kry­zy­su epi­de­mio­lo­gicz­ne­go, pozna­li­śmy dwa­dzie­ścia tytu­łów, któ­rych auto­rów nomi­no­wa­no do tego­rocz­nej nagro­dy. W koń­cu przy­szedł czas na wyło­nie­nie fina­li­stów. Ten etap rów­nież mamy za sobą. Orga­ni­za­to­rzy nagro­dy ujaw­ni­li wczo­raj listę sied­miu nazwisk. Jed­no z nich zosta­nie w paź­dzier­ni­ku uho­no­ro­wa­ne lau­rem zwy­cię­stwa. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Laureatem tegorocznej Nagrody Nike został Mariusz Szczygieł

W 1997 Wie­sław Myśliw­ski zdo­by­wa świe­żo powo­ła­ną do życia Nagro­dę Lite­rac­ką Nike za Wid­no­krąg. Od tego cza­su co roku kapi­tu­ła wybie­ra jed­ne­go lau­re­ata, któ­re­go dzie­ło lite­rac­kie wyda­ne w wyzna­czo­nym okre­sie wywar­ło na sędziach naj­więk­sze wra­że­nie – nie ma zna­cze­nia czy jest to powieść, bio­gra­fia, esej, czy tomik poezji. Wśród dotych­cza­so­wych wyróż­nio­nych znaj­du­ją się mię­dzy inny­mi Cze­sław Miłosz, Jerzy Pilch, Doro­ta Masłow­ska, Olga Tokar­czuk czy Joan­na Bator. Wczo­raj, tj. 6 paź­dzier­ni­ka, do gro­na lau­re­atów dołą­czy­ło kolej­ne nazwi­sko. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Znamy długą listę nominowanych do Nagrody Literackiej Nike 2019

Usta­no­wio­na w 1997 Nagro­da Lite­rac­ka Nike przy­zna­wa­na jest corocz­nie za naj­lep­szą książ­kę poprzed­nie­go roku. W kon­kur­sie uczest­ni­czyć mogą żyją­cy auto­rzy, bra­ne pod uwa­gę są zaś wszyst­kie gatun­ki lite­rac­kie. Celem nagro­dy jest pro­mo­cja pol­skiej lite­ra­tu­ry współ­cze­snej. Duży nacisk zwy­kle sędzio­wie kła­dą na powie­ści. W tym roku jed­nak tyl­ko pięć spo­śród dwu­dzie­stu nomi­no­wa­nych tytu­łów zali­cza się do bele­try­sty­ki. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nike 2018 powędrowała do Marcina Wichy za esej Rzeczy, których nie wyrzuciłem

Nagro­da Nike jest nie­wąt­pli­wie jed­nym z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych wyróż­nień przy­zna­wa­nych rok­rocz­nie pol­skim twór­com lite­ra­tu­ry. Zna­mien­ne jest to, że nie ma tu żad­nych podzia­łów na kate­go­rie, każ­dy gatu­nek lite­rac­ki ma rów­ne szan­se. W tego­rocz­nej, dwu­dzie­stej dru­giej edy­cji w fina­le zna­la­zły się trzy tomy poezji, trzy pro­zy (w tym ani jed­na powieść) i jed­na bio­gra­fia. Osta­tecz­nie sta­tu­et­ka i nagro­da pie­nięż­na powę­dro­wa­ły do Mar­ci­na Wichy za esej książ­ko­wy Rze­czy, któ­rych nie wyrzu­ci­łem. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nagroda Nike 2017 dla Cezarego Łazarewicza

Lau­re­atem 21. edy­cji Nagro­dy Nike został Ceza­ry Łaza­re­wicz – za naj­lep­szą książ­kę roku jury uzna­ło jego repor­taż „Żeby nie było śla­dów”. Naj­waż­niej­sze lite­rac­kie wyróż­nie­nie w Pol­sce zosta­ło wrę­czo­ne pod­czas fina­ło­wej gali w nie­dzie­lę, 1 paź­dzier­ni­ka br. w War­sza­wie. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nagroda Nike 2016 przyznana!

Tego­rocz­ną lau­re­at­ką Nagro­dy Nike zosta­ła Bron­ka Nowic­ka – za naj­lep­szą książ­kę roku jury uzna­ło jej „Nakar­mić kamień”. Fina­ło­wa gala 20. edy­cji naj­waż­niej­sze­go lite­rac­kie­go wyróż­nie­nia w Pol­sce odby­ła się w nie­dzie­lę, 2 paź­dzier­ni­ka br. w Warszawie.

Czy­taj dalej

-->