Aktualności

Znamy długą listę nominowanych do Nagrody Literackiej Nike 2019

Usta­no­wio­na w 1997 Nagro­da Lite­rac­ka Nike przy­zna­wa­na jest corocz­nie za naj­lep­szą książ­kę poprzed­nie­go roku. W kon­kur­sie uczest­ni­czyć mogą żyją­cy auto­rzy, bra­ne pod uwa­gę są zaś wszyst­kie gatun­ki lite­rac­kie. Celem nagro­dy jest pro­mo­cja pol­skiej lite­ra­tu­ry współ­cze­snej. Duży nacisk zwy­kle sędzio­wie kła­dą na powie­ści. W tym roku jed­nak tyl­ko pięć spo­śród dwu­dzie­stu nomi­no­wa­nych tytu­łów zali­cza się do beletrystyki.

Dłu­ga lista Nagro­dy Lite­rac­kiej Nike zosta­ła poda­na do wia­do­mo­ści publicz­nej pierw­sze­go dnia War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki, czy­li w czwar­tek 23 maja. Sędzio­wie pod prze­wod­nic­twem Mar­ka Zale­skie­go wybra­li dwa­dzie­ścia tytu­łów, któ­re ich zda­niem zasłu­gu­ją na tytuł naj­lep­szej książ­ki wyda­nej w 2018. We wrze­śniu dwu­dziest­ka zosta­nie zawę­żo­na do sied­miu fina­li­stów, 6 paź­dzier­ni­ka zaś pod­czas uro­czy­stej gali wyło­nio­ny zosta­nie zwycięzca.

Lau­re­at poza pamiąt­ko­wą sta­tu­et­ką Nike dłu­ta Gusta­wa Zemły otrzy­mu­je rów­nież czek na kwo­tę stu tysię­cy zło­tych. Wśród dotych­cza­so­wych zwy­cięz­ców znaj­du­ją się tacy auto­rzy jak: Wie­sław Myśliw­ski, Cze­sław Miłosz, Doro­ta Masłow­ska, Olga Tokar­czuk, Jaro­sław Marek Rym­kie­wicz czy Jerzy Pilch. W zeszłym roku wygrał Mar­cin Wicha ze zbio­rem ese­jów zaty­tu­ło­wa­nym „Rze­czy, któ­rych nie wyrzuciłem”.

Poni­żej przed­sta­wia­my listę tego­rocz­nych nomi­no­wa­nych z podzia­łem na gatun­ki literackie:

BIOGRAFIE:
– Urszu­la Glensk “Hirsz­fel­do­wie. Zro­zu­mieć krew”
– Alek­san­der Kaczo­row­ski “Ota Pavel. Pod powierzchnią”
– Emil Marat “Sen Kolumba”

ESEJE:
– Marek Bień­czyk „Kon­te­ner”
– Dariusz Cza­ja „Gra­ma­ty­ka bie­li. Antro­po­lo­gia doświad­czeń granicznych”
– Jerzy Jar­nie­wicz „Tłu­macz mię­dzy innymi”
– Mar­cin Król „Do nie­licz­ne­go gro­na szczęśliwych”
– Jacek Leociak „Mły­ny Boże. Zapi­ski o Koście­le i Zagładzie”
– Adam Lip­szyc „Czer­wo­ne listy. Ese­je fran­ki­stow­skie o lite­ra­tu­rze polskiej”

POEZJA:
– Ane­ta Kamiń­ska „Auto­por­tret z mar­twą natu­rą. Ostat­nie wier­sze Naza­ra Honczara”
– Piotr Maty­wiec­ki „Do czasu”
– Mar­ta Pod­gór­nik „Mor­der­cze ballady”

REPORTAŻE:
– Mał­go­rza­ta Rej­mer „Bło­to słod­sze niż miód”
– Mariusz Szczy­gieł „Nie ma”

MONOGRAFIE:
– Joan­na Tokar­ska-Bakir „Pod klą­twą. Spo­łecz­ny por­tret pogro­mu kieleckiego”

POWIEŚCI:
– Mar­cin Koło­dziej­czyk „Pry­mi­tyw. Epo­pe­ja narodowa”
– Doro­ta Masłow­ska „Inni ludzie”
– Zyta Rudz­ka „Krót­ka wymia­na ognia”
– Juliusz Stra­cho­ta „Tury­sta pol­ski w ZSRR”
– Szcze­pan Twar­doch „Kró­le­stwo”

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy